1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Mở thầu, đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu và lựa chọn đơn vị trúng thầu Mở thầu Đánh giá hồ sơ dự thầu

Mở thầu, đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu và lựa chọn đơn vị trúng thầu Mở thầu Đánh giá hồ sơ dự thầu

Tải bản đầy đủ - 80trang

hồ sơ mời thầu. Bảo lãnh dự thầu không áp dụng trong trờng hợp chỉ định thầu.
Toàn bộ hồ sơ dự thầu nói trên đợc đựng trong một phong bì lớn và phải đợc gửi đến bên mời thầu theo thời gian quy định. Bên mời thầu có trách
nhiệm bảo quản các hồ sơ dự thầu, không đợc mở phong bì trớc ngày mở thầu.

5.3. Mở thầu, đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu và lựa chọn đơn vị trúng thầu


a. Mở thầu


Việc mở thầu đợc tiến hành theo điều 10 của quy chế đấu thầu. Những hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn sẽ đợc bên mời thầu tiếp nhận và
quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ mật. Việc mở thầu đợc tiến hành công khai theo ngày giờ, địa điểm đã ghi trong hồ sơ mời thầu.
Trớc khi mở thầu, bên mời thầu có trách nhiệm chuẩn bị các công việc sau :
Mời các ®¹i biĨu tham dù ®Ĩ chøng kiÕn gåm :
- Đại diện cơ quan quản lý ngành có liên quan. - Đại diện cấp chính quyền.
- Đại diện cơ quan tài trợ. - Đại diện của từng nhà thầu.
Chuẩn bị các phơng tiện phù hợp để thông báo đầy đủ và chính xác các
số liệu của hồ sơ dự thầu.
Chuẩn bị các hồ sơ dự thầu để mở theo thứ tự do bên mời thầu quy định. Khi tiến hành mở thầu, đại diện các đơn vị dự thầu đợc bảo vệ và thuyết
minh về các phơng án của mình.

b. Đánh giá hồ sơ dự thầu


20
Việc đánh giá hồ sơ dự thầu về xây dựng đợc tiến hành theo ba bớc chủ yếu sau:
- Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu. - Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu.
- Đánh giá tổng hợp và xếp hạng nhà thầu.
Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu : ở bớc này, bên mời thầu tiến hành xem xét ở một số điểm cơ bản sau :
- Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu: chủ đầu t tiến hành kiểm tra t cách và năng lực của nhà thầu thông qua hồ sơ dự thầu. Kiểm tra
giấy phép kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề. Kiểm tra năng lực về kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm của nhà thầu, kiểm tra tính
pháp lý và chữ ký xác nhận trong hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu...
- Xem xét đáp ứng cơ bản của hồ sơ dự thầu : hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản là hồ sơ dự thầu phù hợp với các yêu cầu, điều kiện và các
đặc điểm kỹ thuật. Hồ sơ dự thầu không có những sai lệch hoặc tài
liệu làm ảnh hởng đến quy mô, chất lợmg hoặc việc thực hiện công trình, hạn chế quyền hạn của bên mời thầu hoặc nghĩa vụ của nhà
thầu. - Làm rõ hồ sơ dự thầu: để giúp kiểm tra đánh giá và so sánh các hồ
sơ dự thầu đã nộp. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu không đợc làm thay đổi nội dung cơ bản và giá cả hồ sơ dự thầu, trừ trờng hợp bên mời
thầu có yêu cầu sữa lỗi số học.
- Loại bỏ những hồ sơ dự thầu không hợp lệ hoặc không đáp ứng cơ bản: những hồ sơ không không thực hiện các yêu cầu nêu trong hồ
sơ mời thầu bị coi là những hồ sơ không hợp lệ có thể bị loại, nhng
21
phải đợc báo cáo tới ngời có thẩm quyền quyết định đầu t hoặc cấp đợc uỷ quyền xem xét.
Việc xác định khả năng đáp ứng của từng hồ sơ dự thầu phải đợc tiến hành một cách khách quan theo các tiêu chuẩn nh nhau cho mọi hồ sơ dự thầu.
Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu :
Sau khi đánh giá sơ bộ, loại bỏ những hồ sơ không hợp lệ hoặc không đáp ứng cơ bản, các hồ sơ còn lại sẽ đợc đánh giá chi tiết. Quá trình này bao
gồm những công việc sau : + Sửa chữa các lỗi số học và điều chỉnh sai sót:
Bên mời thầu xem xét, nếu thấy có các lỗi số học trong các hồ sơ dự thầu thì sẽ tiến hành sửa và thông báo cho bên dự thầu biết. Các
sai lệch có thể là sai lệch giữa các giá trị viết bằng chữ và giá trị viết bằng số, hoặc sai lệch do nhân đơn giá với khối lợng. Lúc đó giá trị
viết bằng chữ sẽ là cơ sở pháp lý, trờng hợp còn lại thì đơn giá lấy làm cơ sở pháp lý.
Ngoài ra, bên mời thầu còn điều chỉnh những sai lệch không cơ bản không quá 10 tổng giá trị dự toán và tiến hành điều chỉnh bổ sung giá dự
thầu để so sánh các hồ sơ dự thầu trên cùng một mặt bằng. + Đánh giá theo các tiêu chuẩn xét thầu đã đợc phê duyệt: sau khi các
sai sót số học và các sai lệch đã đợc sữa chữa, các hồ sơ dự thầu đợc đánh giá theo từng tiêu chuẩn sau :
Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lợng
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lợng vật t thiết bị đã đợc nêu trong hồ sơ mời thầu.
- Sơ đồ tổ chøc thùc hiƯn hiƯn trêng, bè trÝ nh©n lùc. - Tính hợp lý và khả thi các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức
thi công.
22
- Sự phù hợp của máy móc thi công với điều kiện và đặc điểm các công tác xây lắp.
- Các biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trờng, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động...
Tiêu chuẩn kinh nghiệm nhà thầu
- Kinh nghiệm nhà thầu đợc xem xét qua kinh nghiệm những dự án có nhu cầu kỹ thuật, vùng địa lý và hiện trờng tơng tự.
- Số lợng trình độ cán bộ công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện dự án.
Tiêu chuẩn này đợc xem xét để chứng tỏ năng lực nhà thầu trong việc thi công các công trình tơng tự.
Tiêu chuẩn tài chính, giá cả
- Xem xét khả năng tài chính về tổng số tái sản hiện có, TSLĐ, số nợ, số vốn.
- Xem xét khả năng tín dụng của nhà thầu. - Danh mục và tổng giá trị các hợp đồng đang thi công, giá trị
công trình thi công dở dang. - Đánh giá thông qua giá dự thầu, giá dự thầu đợc xem xét là phù
hợp khi nó phù hợp với cơ cấu giá xây lắp các hạng mục hoặc phần công việc, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chất lợng công
việc phải phù hợp với mặt bằng giá chung trong giá dự thầu phải tính đầy đủ các chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, các tỷ
lệ phân bổ chung, lợi nhuận lợi nhuận ròng, dự phòng rủi ro phải căn cứ vào các định mức đợc nhà nớc ban hành.
Tiêu chuẩn thời hạn thi công công trình
- Mức độ đảm bảo tiến độ quy định trong hồ sơ mời thầu
23
- Sự hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục, các phần việc có liên quan.
- Khả năng rút ngắn thi công. Ngoài các chỉ tiêu trên khi đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu chủ đầu t có thể
xem xét một số các chỉ tiêu khác nh khuyến khích áp dụng kỹ thuật tiên tiến, sử dụng vật liệu mới...
Để đánh giá hồ sơ dự thầu ngời ta thờng áp dụng hai phơng pháp sau: - Phơng pháp I : phơng pháp theo điểm. Ngời ta cho điểm từng
phần nh kỹ thuật, năng lực, tài chính giá cả, tiến độ thi công của từng hồ sơ dự thầu. Sau đó so sánh các hồ sơ với nhau.
- Phơng pháp II : phơng pháp theo giá đánh giá. ở phơng pháp này, ngời ta cũng cho điểm nhng chỉ cho riêng phần kỹ thuật. Nếu
những gói thầu nào có số diểm vợt quá giới hạn cho phép thì tiếp tục xem xét giá đánh giá. Phơng pháp này có u điểm nên nhà nớc
ta khuyến khích sử dụng phơng pháp này trong thời gian tới trong đấu thầu xây dựng.
+ Đánh giá tổng hợp : tuỳ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng công trình, việc đánh giá tổng hợp các tiêu chuẩn có thể áp dụng theo
phơng pháp quy đổi trên cùng một mặt bằng hoặc hệ thống điểm đã đợc phê duyệt. Sau khi dùng phơng pháp đánh giá tren đối với từng hồ sơ dự
thầu, các hồ sơ đợc xếp hạng theo thứ tự để trình duyệtngời có thẩm quyền quyết địnhdtt xem xét phê duyệt, từ đó chọn ra đơn vị trúng thầu.
5.4. Thông báo kết quả trúng thầu, ký hợp đồng và triển khai thi công công trình

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mở thầu, đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu và lựa chọn đơn vị trúng thầu Mở thầu Đánh giá hồ sơ dự thầu

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×