1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Xây dựng hoàn thiện quy chế đấu thầu

Xây dựng hoàn thiện quy chế đấu thầu

Tải bản đầy đủ - 80trang

quốc phòng, không phải là các công trình quan trọng. Đồng thời phải trang bị đầy đủ các phơng tiện kỹ thuật hiện đại cho các tổ chức xây
dựng quốc doanh để các doanh nghiệp này, thực sự trở thành các doanh nghiệp xây dựng đầu đàn, có lực lợng mạnh để đảm đơng đợc việc các
công trình xây dựng quan trọng, hiện đại và hợp tác quốc tế. Qua phơng hớng của ngành xây dựng thì đòi hỏi công tác đấu thầu cần
phải thực hiện một cách nghiêm túc, có hiêụ quả mang lại lợi ích cho xã hội. Cần có một quy chế đấu thầu hoàn chỉnh . Do đó trong thời gian tới Bộ kế
hoạch và đầu t cần phối hợp với các bộ ngành có liên quan để sửa đổi cho hoàn thiện và đồng thời các bộ ngành từ trung ơng đến địa phơng thực hiện quy chế
đấu thầu một cách quán triệt và địa phơng vận dụng nghiêm túc và coi đấu thầu là một công cụ hữu hiệu trong quá trình triển khai thực hiện dự án .
III. Những Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Đấu Thầu Xây Dựng ở Nớc Ta
Trong cơ chế thị trờng, vấn đề cạnh tranh là một vấn đề rất đặc trng. Mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là công tác đấu thầu. Trong thời gian
qua công tác đấu thầu đã đạt đựơc những thành tựu đáng kể. Tiết kiệm nguồn
vốn cho xã hội khá lớn , chất lợng công trình cũng đợc nâng cao ..v.v do đó trong thời gian tới để thực hiện công tác đấu thầu có hiệu quả đòi hỏi cấp quản
lý cũng nh nhà thầu cần có biện pháp thích hợp.
1. Đối với cấp quản lý công tác đấu thầu

a. Xây dựng hoàn thiện quy chế ®Êu thÇu


Sau mét thêi gian thùc hiƯn quy chÕ ®Êu thầu các bộ ngành, địa phơng và cơ sở đã khẳng định về hiệu quả của công tác đấu thầu do đã tạo ra cơ hội
63
bình đẳng trong cạnh tranh giữa các nhà thầu và đã chọn đơn vị thực sự có khả năng tham gia thực hiện với giá cả hợp lý và đảm bảo chất lợng cũng nh tiến
độ dự án. Nói chung, các nội dung của quy chế đấu thầu là phù hợp với hoàn cảnh
hiện nay, phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan đến đấu thầu. Mặt khác nó cũng phù hợp với điều kiện cụ thể trong nớc cũng nh thông
lệ quốc tế. Tuy nhiên trong quá trình trong quá trình vận dụng của một số bộ ngành và địa phơng trong một số trờng hợp cha thật phù hợp với các quy định
hiện hành. Do trong văn bản pháp quy có những điểm cha hợp lý. Cụ thể các điểm đó là:
Một số văn bản pháp quy có liên quan trớc nghị định 43CP của TTCP đã có
nội dung đến nay không còn phù hợp nhng có một số nơi và có lúc vẫn tiếp tục vận dụng tổ chức đấu thầu theo cơ chế hội đồng xét thầu, phê duyệt
nội dung hợp đồng không thuộc trách nhiệm hoặc cha đợc cấp có thẩm quyền chấp thuận.
Nội của một số điểm thuộc một số văn bản pháp quy hiện hành có sự trùng
lặp hoặc mâu thuẫn phần quy định về chỉ định thầu giữa 42CP và 43CP, phê duyệt nội dung hợp đồng giữa 92CP và 93CP.
Tại điều 22 ban hành theo nghị định 93CP có nội dung cha thật phù hợp với
thông lệ đấu thầu do có sự khác biệt giữa đấnh giá hồ sơ dự thầu theo hai bứơc và phơng thức đấu thầu hai giai đoạn .
Mặt khác ta thấy nhiều bộ ngành, địa phơngvà cơ sở đã nghiêm chỉnh thực hiện và đã thật sự quan tâm đến công tác đấu thầu. Tuy nhiên, do tổ chức
chỉ đạo, do thiếu sự hớng dẫn cụ thể hoặc cha bám sát các quy định của quy chế đấu thầu, cho nên đã có hiện tợng áp dụng thiếu triệt để, hoặc vẫn áp dụng
theo các văn bản pháp quy mà cho đến nay không còn phù hợp nh quyết định 91TTG ngày 13111992 của Thủ Tớng Chính Phủ, quyết định 60BXD-VKT
64
ngày 30394 của Bộ Xây Dựng.... Do đó trong thời gian tới cần có những h- ớng dẫn cụ thể cho các Bộ ngành và địa phơng về thực hiện quy chế đấu thầu
loại bỏ những văn bản pháp quy không còn phù hợp . Tuy không có những mâu thuẫn lớn với những văn bản pháp quy khác
có liên quan, nhng quy chế đấu thầu đợc ban hành kèm theo nghị định 43CP và 93CP vẫn tồn tại một số nội dung cha thật phù hợp vơí công tác đấu thầu
hiện nay nh phân tích nói trên đặc biệt là nội dung của điều 22 trong NĐ 93 CP . Mặt khác qua thời gian vận dụng quy chế đấu thầu trên cơ sở hai nghị
định khác nhau 43CP và 93CP cho thấy không thuận tiện và để bị thiếu xót do đồng thời phải tham khảo hai nghị định nói trên.
Do vậy để tạo điều kiện thuẫn trong quá trình vận dụng kết hợp với nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung một số nội dung của quy chế đấu thầu cho
phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành và địa phơng trong thời gian tới chúng ta cần xem xét ban hành một nghị định mới về quy
chế đấu thầu trên cơ sở bám sát nội dung của hai nghị định 43CP và 93CP song cã bỉ xung mét sè néi dung chđ u sau:
• Về cơ cấu của quy chế đấu thầu : về cơ bản giữ nguyên nh cơ cấu của quy
chế đấu thầu đã ban hành và nên bổ xung một chơng về đấu thầu lựa chọn đối tác thực hiện dự án.
Về phạm vi áp dụng cần quy định rõ đối tợng áp dụng là các dự án có sử
dụng vốn đầu t của nhà nớc trên cơ sở các quy định của điều lệ quản lý đầu t và xây dựng. Đồng thời đối với các dự án liên doanh cần quy định rõ đối
tợng là doanh nghiệp nhà nớc liên doanh với các doanh nghiệp trong nớc.
Về hình thức và phơng thức đấu thầu : - Cần quy định rõ hơn đối với hình thức đấu thầu hạn chế theo hớng quy
định cụ thể số lợng nhà thầu tham gia có thể là 5 và phải đợc cấp có
65
thẩm quyền phê đuyệt nhằm tránh hiện tợng biến tớng của hình thức chỉ định thầu.
- Cần hiệu chỉnh hai túi hồ sơ theo hớng sau khi đánh giá xong về kỹ thuật sẽ mở phong bì tài chính của tất cả các nhà thầu đã đạt yêu cầu về
mặt kỹ thuật để đánh giá tổng hợp nhằm tăng tính cạnh tranh cũng nh
sự công bằng trong đấu thầu.
Về kế hoạch đấu thầu : Để thuận tiện trong triển khai đấu thầu, nên quy định rõ đối với các dự án nhóm C hoặc các dự án có điều kiện cần xây
dựng kế hoạch đấu thầu để trình duyệt cùng với báo cáo nghiên cứu khả thi.
Về phơng pháp đánh giá hồ sơ dự thầu : việc đánh giá hồ sơ dự thầu theo
phơng pháp điểm tuy dễ thực hiện nhng trong một số trờng hợp sẽ không đảm bảo tính khách quan. Do vậy nên quy định với các nhà thầu xây lắp
cần vận dụng theo phơng pháp đánh giá quy đổi trên cơ sở một mặt bằng thống nhất.
Về cấp quản lý và cải cách hành chính trong dấu thầu: Cần quy định rõ hơn
về cấp thẩm định và phê duyệt kế hoạch cũng nh kết quả đấu thầu theo h- ớng tập trung giảm bớt đầu mối, đơn giản và hiệu lực. Đồng thời quy định
rõ hơn về loại dự án hoặc gói thầu cần đợc thẩm định hoặc không cần thẩm định kế hoạch đấu thầu.
Về phơng pháp tính thuế trong đấu thầu : Hiện nay cách tính thuế trong
đấu thầu thiếu sự thống nhất trong vận dụng mỗi dự án đợc thực hiện theo một cách. Do vậy, cần có một số quy định có tính chất nguyên tắc về việc
vận dụng nấc thuế hiện hành để các Bộ ngành và các địa phơng để vËn dơng vµ cã sù thèng nhÊt ngay tõ bíc chuẩn bị đấu thầu .
66
Bên cạnh đó trong thời gian tới có thể ban hành xây dựng một pháp lệnh về đấu thầu. Để công tác đấu thầu đợc hoàn thiện và mang lại kết qủa mong
muốn nh vai trò của nó.

b. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý ®Êu thÇu .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng hoàn thiện quy chế đấu thầu

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×