1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đấu thầu .

Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đấu thầu .

Tải bản đầy đủ - 80trang

Bên cạnh đó trong thời gian tới có thể ban hành xây dựng một pháp lệnh về đấu thầu. Để công tác đấu thầu đợc hoàn thiện và mang lại kết qủa mong
muốn nh vai trò của nó.

b. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đấu thầu .


Nền kinh tÕ níc ta míi chun sang nỊn kinh tÕ thÞ trờng nên vấn đề công tác đấu thầu vẫn còn mới mẻ. Cán bộ am hiểu vấn đề này rất ít ỏi. Do đó
về lĩnh vực này chúng ta thiếu rất nhiều cán bộ, đặc biệt là chuyên gia giỏi. Bên cạnh đó, để quy chế đấu thầu đi vào cuộc sống, đợc áp dụng rộng
rãi trong toàn xã hội đặc biệt là các cơ quan hoặc cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện thì việc tổ chức tập hớng dẫn thực hiện là công việc hÕt søc
quan träng. Tõ nhËn thøc trªn, trong thêi gian qua Bộ trởng Bộ kế hoạch và đầu t đã phối hợp với các Bộ ngành và các tổ chức quốc tế nh ngân hàng thế
giới WB , ngân hàng châu á ADB tổ chức khoảng 15 lớp tập huấn về đấu thầu, nhng phần lớn đây là các lớp tập huấn ngắn hạn nên nội dung chỉ bó hẹp
trong phạm vi truyền đạt những nội dung của quy chế đấu thầu hiện hành . Do đó trong thời gian tới chúng ta cần đầu t thích đáng cho công tác bồi
dỡng và đào tạo cán bộ tham gia công tác đấu thầu. Cần phối hợp với các tổ chức quốc tế để hỗ trợ chuyên gia cũng nh kinh tế để mở các lớp tập huấn nh:
Thành lập một số đoàn đi tham khảo và học tập về đấu thầu ở một số nớc
trên thế giới.
Tổ chức các lớp tập huấn về đấu thầu cho các Bộ ngành, địa phơng, cơ sở.
Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề.
Tổ chức các buôỉ trao đổi trực tiếp giữa chuyên gia quốc tế với các cán bộ thuộc các Bộ ngành, địa phơng và cơ sở .
Thông qua các buổi này làm cho kiÕn thøc còng nh kinh nghiƯm cđa c¸c c¸n bé về công tác đấu thầu đợc nâng cao.
67
Mặt khác trong thời gian tới chúng ta cần có giáo trình về công tác đấu thầu làm cơ sở tập huấn. Đồng thời cần chú ý tới việc tiếp tục phối hợp với các
trung tâm đào tạo thuộc các Bộ, ngành, địa phơng để tổ chức các lớp ngắn hạn cho nhiều đối tợng khách nhau với các loại hình thích hợp. Trong đó đặc biệt
chú ý đến việc đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn giảng viên. Bên cạnh đó về lâu dài, cần phối hợp với các trờng đại học, cao đẳng, và
trung học chuyên nghiệp trong công tác bồi dỡng nghiệp vụ cho sinh viên theo hớng thành một môn học chính thức theo quy định của nhà nớc. Cần có một
trung tâm đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ đấu thầu nhằm đào tạo cán bộ chuyên sâu về kỹ thuật đấu thầu và bồi dơng các giảng viên về đấu thầu cho
các trờng và các trung tâm khác. Đồng thời chúng ta cần tranh thủ sự giúp đõ tối đa của các tổ chức
quốc tế để đào tạo các chuyên gia đầu đàn về đáu thầu của Việt Nam thông qua gửi đi đào tạo ở nớc ngoài. Vấn đề này cần có sự quan tâm của nhà nớc,
các Bộ ngành, các địa phơng và các cơ sở cố găng để có đợc một đội ngũ cán bộ đấu thầu giỏi nhằm nâng cao hoàn thiện công tác đấu thầu trong thời gian
tới .
2. Đối với các nhà thầu xây dựng
Trong cơ chế thị trờng, việc giành thắng lợi trong đấu thầu với doanh nghiệp xây dựng là hết sức quan trọng. Nó ảnh hởng trực tiếp đến sự tồn tại và
phát triển của doanh nghiệp. Do đó các nhà thầu nên có biện pháp hợp lý để tháng thầu nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu xây dựng. Sau đây là một số
biện pháp :

2.1. Xây dựng chiến lợc đấu thầu hợp lý


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đấu thầu .

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×