1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 114 (trang)
Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp.

Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 114trang

Ngược lại, đầu tư tài chính và đầu tư thương mại hỗ trợ và tạo điều kiện để tăng cường đầu tư phát triển. Tuy nhiên, đầu tư phát triển là loại đầu tư quyết
định trực tiếp sự phát triển của nền kinh tế, là chìa khố của sự tăng trưởng, là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời, tồn tại và tiếp tục phát triển của mọi cơ
sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.

2.2. Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp.


2.2.1 Khái niệm ngành công nghiệp Kinh tế học phân chia hệ thống kinh tế ra thành nhiều thành phần kinh tế
khác nhau tuỳ theo mục đích nghiên cứu và giác độ nghiên cứu. Một trong những cách phân chia là các khu vực hoạt động của nền kinh tế được chia
thành va nhóm ngành lớn : nơng nghiệp, cơng nghiệp, dịch vụ. Ngành công nghiệp là: một ngành sản xuất vật chất độc lập có vai trò
chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, có nhiệm vụ khai thác tài nguyên thiên nhiên, chế biến tài nguyên và các sản phẩm nông nghiệp thành những tư liệu
sản xuất và những tư liệu tiêu dùng. Khái niệm này thuộc về những khái niệm cơ bản của kinh tế chính trị
học. Theo khái niệm như vậy ngành cơng nghiệp đã có từ lâu, phát triển với trình độ thủ cơng lên trình độ cơ khí, tự động, từ chỗ gắn liền với nông
nghiệp trong khuôn khổ của một nền sản xuất nhỏ bé, tự cung tự cấp rồi tách khỏi nông nghiệp bởi cuộc phân công lao động lần thứ hai để trở thành một
ngành sản xuất độc lập và phát triển cao hơn qua các giai đoạn hợp tác giản đơn, cơng trường thủ cơng, cơng xưởng...
• Các cách phân loại để nghiên cứu đầu tư phát triển cơng nghiệp :
Có rất nhiều cách phân loại ngành công nghiệp thành những phân ngành nhỏ để nghiên cứu.
Trong nghiên cứu các quan hệ công nghiệp, ngành công nghiệp được phân chia theo các khu vực công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.
8
Để nghiên cứu tìm ra quy luật phát triển cơng nghiệp của nhiều nước, phù hợp với điều kiện nội tại của mỗi quốc gia và bối cảnh quốc tế, ngành
cơng nghiệp còn được phân chia theo các cách phân loại sau: - Công nghiệp phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên.
- Công nghiệp sử dụng nhiều lao động. - Cơng nghiệp đòi hỏi vốn đầu tư lớn.
- Cơng nghiệp có hàm lượng cơng nghệ cao. Theo cách phân loại truyền thống trước đây do Tổng cục Thống kê áp
dụng, ngành công nghiệp được phân chia thành 19 phân ngành cấp II để thống kê số liệu, phục vụ nghiên cứu.
Hiện nay, Tổng cục Thống kê đã và đang chuyển sang hệ thống phân loại ngành theo tiêu chuẩn quốc tế ISIC- International Standard Indutrial
Clasification . Theo hệ thống này, các phân ngành cơng nghiệp được mã hố theo cấp 3 chữ số hoặc 4 chữ số ở mức độ chi tiết hơn.
Theo hệ thống phân loại này thì ngành công nghiệp gồm ba ngành gộp lớn:
- Công nghiệp khai khống. - Cơng nghiệp chế tác.
- Cơng nghiệp sản xuất và cung cấp điện nước. Cách phân loại như vậy nhấn mạnh vào tầm quan trọng của từng lĩnh vực
phát triển công nghiệp. Trong chuyên đề này , khi nghiên cứu đầu tư phát triển công nghiệp, em xin tiếp cận ngành công nghiệp theo cách phân loại trên.
2.2.2 Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp.
Theo nghĩa hẹp: Thực chất của đầu tư phát triển công nghiệp là khoản
đầu tư phát triển để tái sản xuất mở rộng ngành cơng nghiệp nhằm góp phần tăng cường cơ sở vật chất và phát triển công nghiệp, qua đó góp phần thúc
đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.
Theo nghĩa rộng: Nội dung đầu tư phát triển công nghiệp gồm: Các
khoản chi trực tiếp cho sản xuất công nghiệp như: chi đầu tư xây dựng cơ bản
9
trong cơng nghiệp, chi cho các chương trình, dự án thuộc về công nghiệp, chi hỗ trợ vốn lao động cho công nhân, ưu đãi thuế với các ngành công nghiệp,
khấu hao cơ bản để lại doanh nghiệp và các khoản chi gián tiếp khác cho sản xuất công nghiệp như: chi hỗ trợ giải quyết việc làm cho lĩnh vực công
nghiệp, chi trợ giá hoặc tài trợ đầu tư cho xuất bản và phát hành sách báo công nghiệp, kỹ thuật cho công nghiệp, chi cho tài sản cố định, phát thanh và
truyền hình phục vụ công nghiệp, chi cho các cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở đào tạo chuyên môn-kỹ thuật công nghiệp ở Việt Nam gồm: các khoa
công nghiệp trong trường Đại học, trường Cao đẳng Mĩ thuật công nghiệp, các trường cao đẳng công nghiệp... , chi cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống
khoa học-công nghệ, điều tra khảo sát thuộc ngành công nghiệp, bảo hộ sở hữu công nghiệp... Với cách dùng như vậy, các khoản chi cho con người như
giáo dục, đào tạo, khoa học, cơng nghệ... thậm chí cả việc trả lương cho các đối tượng cũng được gọi là đầu tư phát triển công nghiệp.
Do vậy, đầu tư phát triển công nghiệp theo nghĩa rộng có hai nội dung lớn:

Đầu tư trực tiếp để tái sản xuất mở rộng ngành công nghiệp: đầu tư cho các chương trình, dự án sản xuất cơng nghiệp, hỗ trợ vốn lao động cho
công nhân, đầu tư sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp , khu chế xuất...

Đầu tư gián tiếp phát triển công nghiệp: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp, đào tạo lao động hoạt động trong ngành công nghiệp..
Xuất phát từ đặc trưng kỹ thuật của hoạt động sản xuất công nghiệp, nội dung đầu tư phát triển công nghiệp bao gồm các hoạt động chuẩn bị đầu
tư, mua sắm các đầu vào của quá trình thực hiện đầu tư, thi cơng xây lắp các cơng trình, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản và xây dựng cơ bản khác
có liên quan đến sự phát huy tác dụng sau này của công cuộc đầu tư phát triển công nghiệp.
10
Với nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp trên đây, để tạo thuận lợi cho công tác quản lý việc sử dụng vốn đầu tư nhằm đem lại hiệu quả kinh tế
xã hội cao, có thể phân chia vốn đầu tư thành các khoản sau:  Những chi phí tạo ra tài sản cố định bao gồm:
- Chi phí ban đầu và đất đai. - Chi phí xây dựng cấu trúc hạ tầng.
- Chi phí mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, dụng cụ , mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất công nghiệp.
- Chi phí khác.  Những chi phí tạo tài sản lưu động bao gồm:
- Chi phí nằm trong giai đoạn sản xuất như chi phí để mua nguyên vật liệu, trả lương người lao động, chi phí về điện, nước, nhiên liệu, phụ
tùng... - Chi phí nằm trong giai đoạn lưu thơng gồm có sản phẩm dở dang tồn
kho, hàng hố bán chịu, vốn bằng tiền.  Chi phí chuẩn bị đầu tư bao gồm chi phí nghiên cứu cơ hội đầu tư, chi
phí nghiên cứu tiền khả thi, chi phí nghiên cứu khả thi và thẩm định các dự án đầu tư.
 Chi phí dự phòng. Như vậy, theo nghĩa rộng, đầu tư phát triển công nghiệp được hiểu một
cách đầy đủ và tồn diện hơn. Bởi phát triển cơng nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhiều nhân tố. Do đó, trong chuyên đề này em xin tiếp cận đầu tư
phát triển công nghiệp theo nghĩa rộng để đánh gía sự phát triển cơng nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ một cách tồn diện, khơng chỉ là hiệu quả trong sản
suất cơng nghiệp trực tiếp mà còn là các yếu tố có liên quan đến sự phát triển ngành công nghiệp.

2.3 Đặc điểm của đầu tư phát triển công nghiệp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(114 tr)

×