1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 114 (trang)
Cơ cấu vốn đầu tư cho công nghiệp chưa cân đối giữa các vùng

Cơ cấu vốn đầu tư cho công nghiệp chưa cân đối giữa các vùng

Tải bản đầy đủ - 114trang

chủ yếu cao hơn nhiều so với giá quốc tế và khu vực. Nhịp độ tăng năng suất lao động giảm. Vì vậy sức cạnh tranh chuyển biến khơng đáng kể.

2.2. Cơ cấu vốn đầu tư cho công nghiệp chưa cân đối giữa các vùng


Như trong nghiên cứu thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp theo tỉnh, thành phố, mặc dù trong những năm qua, cơ cấu vốn đầu tư đã trải rộng ra
các tỉnh trong vùng nhưng vấn đề cân đối vốn đầu tư theo tỉnh vẫn còn nhiều bất cập. Hầu hết các dự án lớn và vốn đầu tư cho công nghiệp chủ yếu tập
trung ở các tỉnh phía Bắc, khu tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của vùng KTTĐ Bắc Bộ, còn các tỉnh còn lại nhất là những tỉnh mới
bổ xung vào vùng KTTĐ Bắc Bộ chiếm tỷ trọng rất ít. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cầu kinh tế của vùng. Trong khi các tỉnh khu tam
giác kinh tế phát triển khá tốt thì các tỉnh còn lại của vùng kinh tế chưa phát triển mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, cơ bản nông nghiệp vẫn chiếm
tỷ lệ cao trên 40. Bình quân GDPngười của các tỉnh này của vùng chỉ bằng 49 các tỉnh phía Bắc vùng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế các tỉnh mới
của vùng chỉ đạt khoảng 7,3 trong khi các tỉnh thuộc tam giác kinh tế của vùng đạt trên 10. Nhìn chung sự phát triển và mức sống của dân cư hai tiểu
vùng còn chênh lệch lớn, đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như phải có biện pháp chuyển bớt công nghiệp về các tỉnh mới phát triển để tiểu vùng này có
thể bứt lên.
82

Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU


TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KTTĐ BẮC BỘ
I. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG
1. Quan điểm. 1.1. Phát huy mọi nguồn lực, khuyến khích mọi thành phần kinh tế
tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp
Tất cả các cấp, các ngành quán triệt tinh thần của các Nghị quyết Trung ương về phát triển doanh nghiệp, phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức bật
mới cho phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với định hướng chung là:
 Đối với các doanh nghiệp Nhà nước  Tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương III, đổi mới doanh
nghiệp Nhà nước để có thể giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế của vùng. Các doanh nghiệp Nhà nước phải đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học
- công nghệ, có năng suất cao, chất lượng hiệu quả, thu hút nhiều lao động. Phát triển doanh nghiệp nhà nước trong những ngành sản xuất và
dịch vụ quan trọng có năng lực canh tranh trong nước và quốc tế, đặc biệt, đối với các ngành điện, than, hàng không, đường sắt, vận tải viễn dương,
cơ khí chế tạo máy, vật liệu mới...  Nhanh chóng chuyển một số doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo cơ
chế công ty trách nhiệm hữu hạn hay cổ phần. Thực hiện chủ trương cổ phần hố doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước khơng cần nắm giữ 100 vốn.
 Đối với các doanh nghiệp thuộc kinh tế tập thể Phát triển các doanh nghiệp với các hình thức hợp tác đa dạng. Đặc biệt
trong nơng thơn, phát huy cao độ tính tự chủ của hộ gia đình, tập trung vào
83

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu vốn đầu tư cho công nghiệp chưa cân đối giữa các vùng

Tải bản đầy đủ ngay(114 tr)

×