1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Lịch sử hính thành và phát triển của cơng ty cổ phần Sơng Đà 1

Lịch sử hính thành và phát triển của cơng ty cổ phần Sơng Đà 1

Tải bản đầy đủ - 53trang

trong kỳ. Nhóm chỉ tiêu này bao gồm các chỉ tiêu sau theo giáo trình Đại học Kinh tế Quốc dân:
Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSNH
Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh = Vốn bằng tiền +Các khoản phải thu
Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán tức thời = Vốn bằng tiền
Nợ đến hạn Ngồi ra, ta còn sử dụng chỉ tiêu về cơ cấu tài chính như:
Hệ số nợ vốn cổ phần =

Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu Đó là các chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
♦ Phân tích tình hình thanh tốn: Chính là xem xét mức độ biến thiên của các khoản
phải thu, phải trả để từ đó tìm ra ngun nhân của các khoản nợ đến hạn chưa đòi được hoặc nguyên nhân của việc tăng các khoản nợ đến hạn chưa đòi được.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1


2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 1

2.1.1 Lịch sử hính thành và phát triển của công ty cổ phần Sông Đà 1


Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 48
Hệ số cơ cấu nguồn vốn =

Vốn chủ sở hu

Ngun vn
14
Công ty Cổ phần Sông Đà 1 là doanh nghiệp Nhà nớc, đợc chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nớc một thành viên Sông Đà 1 theo quyết định số: 1446 QĐ-BXD ngày
04122007 của Bộ trởng Bộ Xây dựng. Tiền thân là Công ty Xây dựng Sông Đà 1 đợc thành lập theo Quyết định số
130ABXD-TCLD ngày 26031993 của Bộ trởng Bộ Xây dựng. Ngày 11 tháng 3 năm 2008 Công ty Xây dựng Sông Đà 1 đó đợc đổi thành Công ty Sông Đà 1 theo quyết định số: 285
QĐ-BXD của Bộ trởng Bộ Xây dng. Công ty Cổ phần Sông Đà 1 hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 0103021471 đăng ký thay đổi lần 5 ngày 19112009 của Sở Kế hoạch
và đầu t Thành phố Hà Nội, với các chức năng: - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng;
- Xây dựng. khai thác và kinh doanh các nhà máy thủy điện; - Xây dựng các công trình giao thông;
- Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng; - Xây dựng đờng dây và trạm điện;
- Khai thác và chế biến khoáng sản trừ khoáng sản Nhà níc cÊm vv… Vốn điều lê của cơng ty: 65.000.000.000 đồng. T óm tắt tổng tài sản trong 3 năm
2007, 2008, 2009 Đơn vị tính: Đồng VN TT
CHỈ TIÊU Năm 2007
Năm 2008 Năm 2009
1 Tổng tài sản
256.016.162.666 302.216.282.953 361.403.078.398
2 Tổng nợ phải trả
247.267.383.895 285.461.493.977 337.276.336.480
3 Vốn lưu động
13.313.367.025 15.000.000.000
15.000.000.000 4
Doanh thu 204.759.297.136 249.263.495.526
274.892.000.000 5
Lợi nhuận trước thuế 5.731.588.604
2.665.469.182 5.134.927.369
6 Lợi nhun sau thu
4.126.743.795 2.008.511.366
2.629.348.918 Gần 30 năm qua, Công ty Cổ phần Sông Đà 1 đó góp công sức lập nhiều thành tích
trong công cuộc xây dựng các công trình trọng điểm Quốc gia nh: Thủy điện Hòa Bình, YALY, Vĩnh Sơn Sông Hinh, Sơn La, Tuyên Quang, Nậm Chiến, Huội Quảng v.v... Tòa
nhà mặt trời Sông Hồng, Hội sơ ngân hàng công thơng Việt Nam, khán đài A sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm thơng mại PLAZA Lý Thờng Kiệt, Tòa nhà 27 tầng khu đô
thị Mỹ Đình v.v... Nhận thầu thi công các công trình công nghiệp nh: Công trình nhà máy XM Hạ Long gồm Tháp trao đổi nhiệt cao 101 m, tháp trao đổi nhiệt cao 42 m, xây dựng
Sinh viờn: T M Hnh Lp: Qun lý cụng 48
15
Đại hội đồng cổ đông
đông đông
Hội đồng quản trị
Ba n
k iể
m s
o á
t
Tổng giám đốc
Ngời đại diện phần vốn các công ty
liên kết Phó TGĐ
Kỹ thuật, vật t - thi công Cơ giới
Phó TGĐ Kinh tế, tài chính -
Dự án đầu t Phó TGĐ
Phụ trách khu vực Tây Bắc
Phòng Tổ chức - hành
chính Phòng
tài chính kế toán Phòng
Quản lý kỹ thuật Thiết bị
Phòng Dự án - đầu t
Phòng kinh tế kế hoạch
Chi nhánh Công ty tại Hà Nội
Chi nhánh công ty
tại Quảng Ninh Chi nhánh
công ty tại Sơn la
các kho than, kho phụ gia, nhà làm nguội, clanker, hệ thống băng tải.v.v; Thi công Dây chuyền 2 nhà máy XM Nghi Sơn...v.v

2.1.2 S đồ cơ cấu tổ chức công ty


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử hính thành và phát triển của cơng ty cổ phần Sơng Đà 1

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×