1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh.

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh.

Tải bản đầy đủ - 50trang

Hệ số doanh lợi vốn chủ sở hữu
= Lợi nhuận sau thuế TN
Vốn chủ sở hữu

III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh.


1. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp :
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn diễn ra trong môi truờng kinh tế – xã hội nhất định. Do đó, cơng tác tổ chức và sử dụng
vốn ln chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố tích cực và tiêu cực. Để phát huy các nhân tố tích cực đồng thời hạn chế những nhân tố tiêu cực và quan
trọng hơn là để có căn cứ đề ra phương hướng, biện pháp nhằm đẩy mạnh việc tổ chức và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nhất thiết người quản lý
phải hiểu rõ nhân tố này.
p
Chu kỳ sản xuất kinh doanh :
Đây là đặc điểm quan trọng gắn trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn cụ thể nếu chu kỳ sản xuất ngắn, vòng quay vốn nhanh doanh nghiệp sẽ thu hồi
vốn nhanh nhằm tái tạo mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh. Ngược lại nếu chu kỳ kéo dài sẽ là một gánh nặng gây ứ đọng vốn, tăng các khoản lãi
vay phải trả, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn .
v
Kỹ thuật và trình độ lao động :
Các đặc điểm riêng về mặt kỹ thuật tác động trực tiếp đến một số chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định. Nếu kỹ thuật giản đơn
đòi hỏi tay nghề khơng cao, doanh nghiệp dễ có điều kiện sử dụng máy móc thiết bị nhưng năng suất khơng cao, sản phẩm có chất lượng thấp
khơng có khả năng cạnh tranh. Ngược lại nếu kỹ thuật sản xuất phức tạp, trình độ trang thiết bị máy móc hiện đại, doanh nghiệp có lợi thế hơn trong
14
cạnh tranh và đòi hỏi tay nghề cơng nhân kỹ thuật cũng phải cao. Do đó, đổi mới trang thiết bị là yêu cầu rất bức thiết đối với các Doanh nghiệp.
đ
Đặc điểm về sản phẩm :
Sản phẩm sản xuất là nơi chứa đựng chi phí và doanh thu của doanh nghiệp. Nếu sản phẩm là những tư liệu tiêu dùng, nhất là các sản phẩm
công nghiệp nhẹ như : rượu, bia, thuốc lá...sẽ có vòng đời sử dụng ngắn, tiêu thụ nhanh, qua đó thu hồi vốn nhanh, hơn nữa máy móc để sản xuất ra
các sản phẩm này có giá trị khơng lớn do đó doanh nghiệp có điều kiện đổi mới. Ngược lại nếu sản phẩm có vòng đời dài , có giá trị lớn , sản xuất trên
cơng nghệ hiện đại như: ơ tơ, xe máy sẽ có khó khăn trong việc đổi mới máy móc thiết bị một cách liên tục do thời gian thu hồi vốn dài , do đó hiệu
quả sử dụng vốn trước mắt là thấp.
q
Tác động của thị trường :
Do tác động của nền kinh tế, giá cả thị trường thường xuyên biến đổi, sức mua của đồng tiền giảm sút dẫn đến sự tăng giá các loại vật tư hàng hoá.
Tuỳ theo từng loại thị trường mà doanh nghiệp tham gia sẽ có tác động đến hiệu quả sử dụng vốn trên những khía cạnh khác nhau.
h
Tình hình tổ chức quản lý sản xuất của doanh nghiệp :
Để có hiệu quả cao thì bộ máy tổ chức quản lý, sản xuất phải nhịp nhàng ăn khớp nhau
k
Cơ cấu vốn đầu tư của doanh nghiệp :
Cơ cấu đầu tư là một nhân tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn, bởi vì đầu tư vào tài sản không cần sử dụng hoặc chưa cần sử dụng mà
chiếm tỷ trọng lớn thì khơng những nó khơng phát huy được tác dụng trong sản xuất mà còn gây ứ đọng, hao hụt, mất mát theo thời gian...làm giảm
hiệu quả sử dụng vốn.
15
:
Lựa chọn phương án đầu tư của doanh nghiệp :
Đây là nhân tố có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dung vốn . Nếu doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất mà tạo ra sản phẩm có chất lượng cao , mẫu mã
phù hợp, giá bán thấp đựơc thị trường chấp nhận thì tất yếu hiệu quả kinh doanh thu được sẽ rất lớn và nếu ngược lại thì hiệu quả sử dụng vốn sẽ
thấp.
t
Xác định nhu cầu vốn và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh :
Việc xác định nhu cầu thiếu chính xác sẽ dẫn đến tình trạng thừa vốn hoặc thiếu vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh .
Trên đây là một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới quá trình sử dụng vốn của doanh nghiệp.Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn các
doanh nghiệp cần phải xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng sự ảnh hưởng của từng nhân tố để hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu có thể xảy
ra.

2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD của doanh nghiệp


Để tiến hành sản xuất kinh doanh, yêu cầu cấp thiết nhất đối với doanh nghiệp là phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định, khi đã huy động
được vốn rồi vấn đề đặt ra không kém phần quan trọng là phải làm thế nào để sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Để làm được điều này các doanh nghiệp
cần thực hiện một số biện pháp sau: Xác định một cách chính xác nhu cầu vốn cần thiết tối thiểu:
Từ việc xác định nhu cầu vốn đưa ra những kế hoạch về tổ chức huy động vốn đáp ứng cho hoạt động của doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp
nhất tình trạng thiếu vốn làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc phải đi vay ngoài kế hoạch với lãi suất cao. Đồng thời, nếu thừa vốn
phải có biện pháp linh hoạt như : mở rộng qui mô sản xuất, cho các đơn vị
16
khác vay...xem xét lại cơ cấu vốn để điều chỉnh cho hợp lý tránh tình trạng khâu này thừa vốn khâu kia thiếu vốn.
Lựa chọn các hình thức thu hút vốn : Tích cực tổ chức khai thác triệt để các nguồn vốn bên trong doanh
nghiệp vừa đáp ứng kịp thời vốn cho nhu cầu sản xuất một cách chủ động vừa giảm được chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng vốn
tồn taị dưới dạng tài sản không cần sử dụng, vật tư hàng hoá kém phẩm chất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn sản xuất kinh doanh .
Tổ chức tốt q trình sản xuất và đẩy mạnh cơng tác tiêu thụ sản phẩm:
Doanh nghiệp cần phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận sản xuất không ngừng nâng cao năng suất lao động nhằm sản xuất ra nhiều sản
phẩm có chất lượng cao, giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, từ đó hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng cường công tác tiếp thị quảng cáo.
Xác định nguồn tài trợ vốn đàu tư có hiệu quả: Trước khi quyết định đầu tư, doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ từ nguồn
tài trợ vốn đầu tư, thị trường cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất. Đầu tư đúng đắn vào
thiết bị máy móc tiên tiến, hiện đại, kết cấu tài sản đầu tư hợp lý cũng hạn chế được ảnh hưởng của hao mòn vơ hình mà vẫn đạt chỉ tiêu về năng suất
và chất lượng. Quản lý chặt chẽ các nguồn vốn :
Làm tốt cơng tác thanh tốn cơng nợ, chủ động phòng ngừa rủi ro, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn. Bởi vì nếu khơng quản lý tốt khi
phát sinh nhu cầu về vốn thì doanh nghiệp phải đi vay ngồi kế hoạch mà lẽ ra không cần thiết, làm tăng chi phí sử dụng vốn. Đồng thời, vốn bị
chiếm dụng cũng là một rủi ro khi trở thành nợ khó đòi, gây thất thốt khó
17
khăn cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, doanh nghiệp nên mua bảo hiểm, lập quỹ dự phòng tài chính để có nguồn bù đắp khi vốn bị thiếu hụt.
Tăng cường phát huy vai trò quản lý tài chính : Phát huy vai trò quản lý tài chính trong việc sử dụng vốn bằng cách
thường xuyên kiểm tra tài chính và lập kế hoạch đối với việc sử dụng vốn trong tất cả các khâu từ dự trữ , sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và mua sắm
TSCĐ . Theo dõi và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh trên cả sổ sách lẫn thực tế để đưa ra kế hoạch sử dụng vốn hợp lý và có hiệu quả.
Trên đây là một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên trên thực tế do đặc
điểm khác nhau giữa các doanh nghiệp trong từng ngành và toàn bộ nền kinh tế , các doanh nghiệp cần căn cứ vào những phương hướng biện pháp
chung để đưa ra cho doanh nghiệp mình một phương hướng cụ thể sao cho phù hợp và mang tính khả thi nhất, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ,
đảm bảo tính linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong hoạt động sản suất kinh doanh của doanh nghiệp.
18

CHƯƠNG II


Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn trong cơng ty Eurowindow

I. Tình hình phát triển và kết quả sản xuất kinh doanh của cơng ty


1.
Q trình hình thành và phát triển của công ty
Ngày 298 năm 2002, Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu viết tắt là Eurowindow chính thức được thành lập. Cơng ty chuyên sản xuất các loại
cửa sổ, cửa đi, vách ngăn. Ngày 2982007 vừa qua, công ty kỷ niệm 5 năm thành lập, từ chỗ chưa có mặt tại thì trường Việt Nam, đến nay sản phẩm
của Eurowindow đã chiếm trên 50 thị phần cửa nhựa uPVC tại thị trường trong nước. Hiện nay, Việt Nam có hơn 5.000 cơng trình khách sạn,
tòa nhà văn phòng, chung cư, biệt thự, căn hộ cao cấp sử dụng sản phẩm Eurowindow. Doanh số của công ty hàng năm tăng từ 60-70. Năm 2007,
công ty phấn đấu tăng trưởng 100 đạt doanh số trên 300 tỷ đồng. Ngày 2852007, công ty TNHH cửa sổ nhựa Châu Âu chính thức chuyển thành
Cơng ty Cổ phẩn cửa sổ nhựa Châu Âu. Hiện Công ty đang đàm phám với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để góp vốn, nhằm tăng năng lực
quản trị và khả năng tài chính của cơng ty, tiến tới niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán vào năm 2008.
Tên giao dịch : Eurowindow Company Địa chỉ : Lô 15,Khu Công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh –
Tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty cửa sổ nhựa Châu Âu trực thuộc tập đoàn TM Trans Việt
Nam .
19

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh.

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×