1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
Đánh giá tổng quát qua tổng hợp số liệu

Đánh giá tổng quát qua tổng hợp số liệu

Tải bản đầy đủ - 50trang

- Tổ chức và sử dụng vốn một cách linh hoat, quán triệt nguyên tắc “Vốn phải được sinh sôi nảy nở khơng ngừng”. Trong q trình sản xuất
kinh doanh cơng ty ln khai thác tốt số vốn hiện có vào sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất số vốn bị tồn đọng.
- Tổ chức tốt quá trình sản xuất và đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. Trong q trình sản xuất cơng ty đã cố gắng phối hợp nhịp nhàng
giữa các bộ phận sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mặt khác, cơng ty còn ln chú trọng đến việc đầu tư
nghiên cứu để đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến mẫu mã... Trong q trình tiêu thụ, cơng ty ln qn triệt ngun tắc “Uy tín q hơn vàng, khách
hàng là thượng đế” và “khách hàng luôn luôn đúng”. Ngồi ra cơng ty còn thực sự cầu thị và lắng nghe những ý kiến đóng góp của khách hàng. Bên
cạnh đó, trong khâu tiêu thụ sản phẩm cơng ty còn có sự hỗ trợ đặc biệt đối với khách hàng đó là hỗ trợ một phần hoặc tồn bộ phương tiện vận tải cho
khách hàng. Với cách làm như vậy giúp cho khách hàng vừa giảm được chi phí mua hàng vừa khơng mất thời gian đi th phương tiện vận chuyển bên
ngoài, chủ động về mặt thời gian. Từng bước chuyển dịch cơ cấu sản phẩm : Nếu như trước đây, từ
một xí nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm cao su khác nhau thì nay chỉ tập trung chuyên sản xuất một mặt hàng mũi nhọn nhất định. Với cách làm
như vậy giúp cho các nhà máy có thể sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao hơn, số lượng sản phẩm nhiều hơn thông qua việc chun mơn hố
trong sản xuất.

6.3 Đánh giá tổng quát qua tổng hợp số liệu


Tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu trong các năm 2004, 2005, 2006 có thể thấy qua bảng tổng hợp số liệu
sau đây.
39
STT Chỉ tiêu đánh giá
Đơn vị tính Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
1 Tổng vốn kinh doanh bình
qn Triệu
126.618 132.968
141.418
2 Trong đó: vốn chủ sở hữu
Triệu 62.928
79.438 79.462
3 Vốn tự tích luỹ đến cuối năm
Triệu 49.003
66.253 67.630
4 Tỷ suất tự tài trợ
51 57
55 5
Tỷ suất thanh toán chung 1
1,48 1,68
1,68 6
Tỷ suất thanh toán nhanh 1
0,21 0,39
0,47 7
Tỷ suất thanh toán tức thời 1
0,03 0,04
0,05 8
Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
Vòng 4,40
4,35 4,90
9 Kỳ luân chuyển vốn lưu động
Ngàyvòng 83,3
82,8 73,5
10 Mức độ tiết kiệm vốn lưu động Triệu
9.923 11
Vòng quay hàng tồn kho Vòng
5,11 5,12
5,57 12
Số ngày của một vòng luân chuyển hàng tồn kho
Ngàyvòng 70,4
70,3 62,6
13 Hệ số hao mòn tài sản cố định
53,8 14
Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
Doanh thu nguyên giá 1
3,44 3,08
3,23
15 Khả năng sinh lời tổng vốn
2,25 1,92
0,97 16
Khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu
2,96 3,23
1,73
Tuy nhiên, trong công tác quản lý và sử dụng vốn , Cơng ty cũng còn những mặt hạn chế.
- Một là: trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Cơng ty, còn thiếu những kế hoạch chi tiết có ý nghĩa lớn đối với cơng tác quản lý
vốn. Cụ thể, Công ty chưa xây dựng các kế hoạch sau:
40
+ Kế hoạch khấu hao tài sản cố định và sử dụng quỹ khấu hao tài sản cố định. Cần lập kế hoạch này để thấy được nhu cầu tăng, giảm vốn cố
định và khả năng nguồn tài chính để đáp ứng. + Chưa có kế hoạch tính tốn nhu cầu vốn lưu động hàng năm và xác
định các biện pháp tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn. - Hai là: Chưa khai thác triệt để tiềm năng của doanh nghiệp và còn
để bị chiếm dụng vốn. Cơng ty có thể nghiên cứu tạo nguồn để trả hết nợ vay dài hạn của
Ngân hàng và động viên vốn tạm thời để đáp ứng nhu cầu về tài sản lưu động. Thực trạng của Công ty hiện nay là sử dụng một phần vốn dài hạn
cho tài sản lưu động. Tình hình trên có thể xảy ra trong thời gian ngắn là bình thường nhưng đối với Cơng ty đã kéo dài tình trạng đó từ năm 1998
đến nay. Cũng có thể thực hiện giải pháp bằng cách trả nợ vay dài hạn Ngân hàng, tích cực thu hồi nợ từ người mua, nếu thiếu thì vay Ngân hàng
ngắn hạn sẽ có lãi suất thấp hơn. - Ba là: Công ty chưa thực hiện việc phân tích, đánh giá tình hình tài
chính qua các báo cáo hàng năm dưới góc độ là Doanh nghiệp tự phân tích, đánh giá, hoặc phối hợp với các cơ quan tài chính, thuế, Ngân hàng để
phân tích, đánh giá. Trên cơ sở đó điều chỉnh những nhược điểm và phát huy những mặt đã làm tốt để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn sản xuất
kinh doanh của Cơng ty.
Các số liệu phân tích dưới đây được thể hiện trong các bảng biểu sau:
Phục lục 1: Bảng cân đối kế tốn năm 2006 của Cơng ty Cửa sổ nhựa Châu Âu
41
Phục lục 2: Nguồn hình thành vốn của Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu
Phục lục 3: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005,2006 của Công Ty Cửa sổ nhựa Châu Âu.
Phụ lục 4 : Tình hình vốn lưu động năm 2005,2006 của Cơng ty Cửa sổ nhựa Châu Âu.

CHƯƠNG III


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty Eurowindow
Qua thời gian thực tập taị công ty, tôi đã nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn của công ty, nên đã tìm hiểu được những khó khăn thuận
lợi,những tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng vốn sản xuất của công ty. Nên xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử
dụng vốn của công ty như sau :
Thứ nhất: chủ động xây dựng nguồn vốn và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh.
Trong điều kiện sản xuất hàng hoá doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất kinh doanh phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định đó là tiền đề cần
thiết cho việc hình thành và hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp . Do vậy, việc xây dựng kế hoạch huy động nguồn vốn và sử dụng vốn là
một giải pháp tài chính hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Để đảm bảo việc tổ chức và sử dụng vốn sản
42

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá tổng quát qua tổng hợp số liệu

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×