1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Sự cần thiết khách quan của BHNT.

Sự cần thiết khách quan của BHNT.

Tải bản đầy đủ - 40trang

Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm
Phần i : Khái quát chung về BHNT và SPBHNT.
I.BHNT.

1. Sự cần thiÕt kh¸ch quan cđa BHNT.


Cïng víi sù ph¸t triĨn cđa x· héi loµi ngêi trong mäi thêi kú con ngêi luôn luôn là lực lợng sản xuất chủ yếu, là nhân tố quyết định sự
phát triển kinh tÕ, x· héi tiÕn hµnh sù nghiƯp c«ng nghiƯp hoá hiện
đại hoá đất níc. MỈc dï ®· cã BHXH, BHYT thùc chÊt còng là bảo hiểm cho con ngời nhng hững loại hình bảo hiểm này có đối tợng và
phạm vi rất hạn hẹp và đa số các nớc triển khai những laọi hình bảo hiểm này đều gắn với những chính sách kinh tế xã hội trong từng thời
kỳ cho nên nó không đáp ứng đợc nhu cầu một cách toàn diện của các tầng lớp dân c trong xã hội. Đời sống ngày càng nâng cao nhu cầu đợc
an toàn đợc đảm bảo cho bản thân và gia đình càng lớn: trong lao động sản xuất cũng nh trong cuộc sống con ngời, các cá nhân, tổ chức
doanh nghiệp thờng gặp những rủi ro mà không thể lờng trớc đợc dẫn đến những hậu quả khó khăn về tài chính ảnh hởng đến tinh thần. Mỗi
cá nhân và gia đình tham gia b¶o hiĨm ®Ịu nh»m mục đích ổn định cuộc sống gia đình khi một trong các thành viên gia đình bị chết hoặc
bị thơng tật trả nợ, vay thế chấp, góp phần giữ gìn tài sản cho các thÕ hƯ sau khi kh«ng may ng
… êi trơ cột trong gia đình bị chết. Vì vậy đối
với mỗi cá nhân và gia đìnhviệc tiết kiệm chi tiêu hiện tại để chuẩn bị cho tơng lai cho việc giáo dục con cái chuẩn bị hành trang cho con cái
vào đời là một biện pháp hết sức cần thiết và cã ý nghÜa. §èi víi doanh nghiÖp tham gia BHNT gãp phÇn ỉn định sản xuất
kinh doanh thì không may những ngời chủ chốt trong doanh nghiệp bị chết hoặc bị thơng tật toàn bộ vĩnh viễn. Bên cạnh đó vấn đề nhà nớc
luôn quan tâm đó là lo cho những ngời về già, đến tuổi về hu ngay cả những ngời về hu đợc hởng trợ cấp BHXH nhng mức trợ cấp rất thấp
không đủ sống và rất nhiều ngời phải tìm đến loại hình thứ hai là bảo
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 4
Đề án môn häc Kinh tÕ b¶o hiĨm hiĨm hu trÝ tù nguyện đặc biệt là những ngời bớc vào tuổi nghỉ hu nh-
ng cha tham gia loại hình bảo hiểm nào thì BHNT là chỗ dựa họ khi
cần thiết. BHNT là sự cam kết giữa ngời bảo hiểm và ngời tham gia bảo hiểm
mà trong đó ngời bảo hiểm sẽ tr¶ cho ngêi tham gia ngêi thơ hëng mét số tiền nhất định khi có các sự kiện đã định trớc xảy ra. Còn ngời
tham gia bảo hiểm sẽ phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn: BHNT là quá trình, là sự bảo hiểm cho các rủi ro có liên quan đến tình trạng
sức khoẻ và tuổi thọ con ngời. Xuất phát từ những lí do đó bên cạnh BHXH, BHYT. Một loại hình
bảo hiểm con ngời ra đời là tất yếu khách quan và cho ®Õn nay nã ®· rÊt ph¸t triĨn.
Gióp con ngêi chèng lại khó khăn, bấp bênh trong cuộc sống trớc sự đa dạng và pức tạp của rủi ro BHNT ra ®êi cã vai trß quan träng.

2. Vai trß cđa BHNT.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự cần thiết khách quan của BHNT.

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×