1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Vai trß cđa BHNT.

Vai trß cđa BHNT.

Tải bản đầy đủ - 40trang

Đề án môn học Kinh tÕ b¶o hiĨm hiĨm hu trí tự nguyện đặc biệt là những ngời bớc vµo ti nghØ hu nh-
ng cha tham gia loại hình bảo hiểm nào thì BHNT là chỗ dựa họ khi
cần thiết. BHNT là sự cam kết giữa ngời bảo hiểm và ngời tham gia bảo hiểm
mà trong đó ngời bảo hiĨm sÏ tr¶ cho ngêi tham gia ngêi thụ hởng một số tiền nhất định khi có các sự kiện đã định trớc xảy ra. Còn ngời
tham gia bảo hiểm sẽ phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn: BHNT là quá trình, là sự bảo hiểm cho các rủi ro có liên quan đến tình trạng
sức khoẻ và tuổi thọ con ngời. Xuất phát từ những lí do đó bên cạnh BHXH, BHYT. Một loại hình
bảo hiểm con ngời ra đời là tất yếu khách quan và cho đến nay nó đã rất phát triển.
Giúp con ngời chống lại khó khăn, bấp bênh trong cuộc sống trớc sự đa dạng và pức tạp của rủi ro BHNT ra đời có vai trò quan trọng.

2. Vai trò của BHNT.


Là một loại hình bảo hiểm, cũng nh các loại hình bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm d©n sù, BHNT ra ®êi cã những vai trò thể
hiện rõ: Đảm bảo ổn định cuộc sống cho các cá nhân và gia đình đồng thời
là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời dân và xã hội. Đời sống, khoa học ngày càng phát triĨn nhng nh÷ng rñi ro bÊt ngê vẫn luôn xảy ra.
BHNT ra đời góp phần giải quyết những khó khăn dù rằng hệ thống bảo trợ xã hội và các tổ chøc x· héi cã thĨ trỵ cÊp khó khăn nh ng
cũng chØ mang tÝnh tạm bợ trớc mắt cha đảm đợc lâu dài về mặt tài chính, bởi rất nhiều cá nhân và gia đình rơi vào tình trạng khi có một
thành viên trong gia đình đặc biệt thành viên đó lại là ngời trụ cột bị chết hoặc bị thơng tật vÜnh viƠn, khi ®ã gia đình phải mất đi những
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 5
Đề án môn học Kinh tÕ b¶o hiĨm kho¶n chi vỊ viÖn phÝ, mai táng... và bù đắp những khoản thu thờng
xuyên bị mất ®i. SÏ cµng khã khăn hơn khi một loạt những trách
nhiệm và nghĩa vụ mà khi ngêi chÕt ®i ®· cha thực hiện đợc: trả nợ, phụ dỡng bố mẹ, nuôi dỡng con cái...
Trong c¸c tỉ chøc doanh nghiƯp s¶n xt hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống và tạo sự lôi cuốn, gắn bó ngay cả
trong nh÷ng lóc doanh nghiƯp gặp khó khăn tr¸nh cho doanh nghiƯp sù bÊt ỉn vỊ tµi chÝnh khi mÊt ngêi làm công chủ chốt: kỹ s trởng, tay
thợ lành nghề hay những chuyên viên điều hành mạng internet... Khi doanh nghiệp mà bị mất họ thì khả năng thu lợi sẽ bị giảm và sẽ gặp
nhiều khó khăn trong công việc điều hành. Do vËy c¸c chđ doanh nghiƯp thêng mua b¶o hiĨm tai nạn, bảo hiểm sinh mạng... cho ngời
làm công và những ngời chủ chốt nhằm góp phần ổn định tài chính và sản xuất kinh doanh cho c¸c doanh nghiƯp, t¹o lËp mèi quan hÖ gần
gũi, gắn bó giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động. Với lợng khách hàng tham gia BHNT rÊt lín, các công ty BHNT
thu đợc phí hình thµnh quü rÊt lớn phần quỹ nhàn rỗi có vai trò đặc biệt quan trọng trong đầu t : góp phần tăng trởng và phát triển kinh tế
và số vốn đầu t cđa c¸c c«ng ty BHNT thêng rất lớn đợc đầu t phát triển vào các vùng kinh tÕ chiÕn lỵc, xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ rất
phù hợp và có hiệu quả: ở mỹ năm 1991 số vốn do các công ty BHNT đàu t lµ 90,2 tû trong khi hƯ thèng ngân hàng cung cấp đầu t trong
nớc chỉ có 85,7 tỷ . Kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân càng cao sẽ xuất hiện
nhu cầu tiết kiệm hoặc đầu t số tiền mặt nhàn rỗi do cơ chế và cách thức đóng phí thuận lợi cho nên BHNT có nhiều u điểm hơn h¼n gưi
tiỊn tiÕt kiƯm. V× thÕ viƯc thùc hµnh tiÕt kiƯm tõ chi tiªu ngân sách gia đình để mua BHNT sẽ dễ ràng hơn, điều này không chỉ có ý nghĩa
thiết thực đối với từng gia đình mà còn có ý nghiã rất lớn đối với nền
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 6
Đề án môn học Kinh tÕ b¶o hiĨm kinh tế xã hội: là công cụ hữu hiệu để huy động những nguồn tiền mặt
nhàn rỗi nằm ở các tầng lớp dân c trong xã hội để thực hành tiết kiệm
góp phần chống lạm phát. Một doanh nghiệp BHNT luôn cần một đội ngũ các bộ nhân viên:
khai thác bảo hiệm, kế toán, nhân viên sử dụng máy tính nên BHNT
ra đời đã góp phần một loạt các vấn đề xã hội: tạo thêm công ăn việc làm cho ngời lao động, tăng vốn đầu t cho việc giáo dục con cái, tạo
ra một lối sống đẹp, tiết kiệm và có kế hoạch...

3. Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trß cđa BHNT.

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×