1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Đặc điểm của SPBHNT:

Đặc điểm của SPBHNT:

Tải bản đầy đủ - 40trang

Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm phát cña mét quèc gia vµ vÊn ®Ị can thiƯp l¹m phát, tơng quan giữa
đồng nội tệ và đồng ngoại tệ, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và ngời già,
tuổi thọ bình quân của một quốc gia. Thị trờng bảo hiểm nhân thọ ngày càng phát triển và không ngừng
lớn mạnh với sự đa dạnh hoá trong SPBHNT.

II. SPBHNT.


Cùng với sự hình thành ra đời và phát triĨn cđa BHNT. SPBHNT cũng song song tồn tại và phát triển với các loại SPBHNT khác nhau.
Vậy vấn đề đặt ra ở đây: ta hiểu thÕ nµo vỊ SPBHNT, chóng ta có
những đặc điểm ra sao và bao gồm các loại sản phẩm nào?. Đi sâu vào nghiên cứu BHNT sẽ hiểu về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.
1.Khái niệm:
Xết trên những khía cạnh khác nhau sẽ có các khái niệm kh¸c nhau vỊ SPBHNT. Nhng khái niệm lại vì cùng là sản phÈm b¶o hiĨm nên
SPBHNT về thực chất đó là những lời cam kết của bên bán hay doanh nghiệp bảo hiĨm vỊ viƯc båi thêng ho¹c chi tr¶ b¶o hiĨm khi cã sù
kiÖn b¶o hiĨm x¶y ra-SPBHNT là tất cả những gì mà ngêi tham gia hay ngời đợc bảo hiĨm hc ngêi thơ hỏng sẽ đợc trong quá trình
trao đổi: bao gồm các lợi ích cơ bản, các bảo đảm về mặt tài chính khi có các rủi ro thiệt hại xảy ra, các yếu tố đi kèm hay còn gọi là yếu tố
gia tăng nh sự hài lòng của ngêi tham gia hay ngời đợc bảo hiểm hoặc ngời thụ hỏng đối với chất lợng phục vụ, uy tín, danh tiếng của
công ty.

2. Đặc điểm của SPBHNT:


Bảo hiểm là một ngành dich vụ mà ở đó sản phẩm của ngành không giống nh các ngành nghề dịch vụ khác.
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 9
Đề án môn học Kinh tÕ b¶o hiĨm Xuất phát từ bản chất, đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm, SPBHNT
với đặc điểm : Là sản phẩm vô hình hay sản phẩm không định hình đợc mặc dù cã
mét sè yÕu tè hữu hình: biểu tỵng nh·n hiƯu...nhng về cơ bản nó là sản phẩm vô hình: ngời mua không thể cảm nhận ngay đợc lợi ích hay
tác dơng cđa s¶n phÈm mình đã đăng ký trong hỵp đồng bảo hiểm
nhân thọ mà đơn giản chỉ nhận đợc lời hứa, lêi cam kÕt cña công ty bảo hiểm.
Sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ đó là những sản phẩm không thể cất trữ theo nghĩa dich vụ bảo hiểm do các lực lợng bán cung cấp và
các dich vụ ấy không thể đợc tạo ra trớc với số lợng lớn rồi đem cất vào trong kho và đem ra bán dần thay vào đó các lực lợng bán, đại lý
của công ty chỉ làm trong thời gian nhất định... SPBHNT là những sản phẩm dich vụ không đồng nhất vì các dich
vụ này do các công ty doanh nghiƯp b¶o hiĨm kh¸c nhau cung cấp do đó chất lợng phục vụ của bản thân từng công ty doanh nghiệp bảo
hiểm đối với các khách hàng khác nhau là khác nhau. Trong ngành bảo hiểm tất cả các s¶n phÈm b¶o hiĨm nãi chung,
SPBHNT nãi riêng điều là những sản phẩm không đợc bảo hộ bản quyền. Để tạo cho s¶n phÈm sù kh¸c biƯt c¸c doanh nghiƯp ph¶i cã
chiÕn lỵc, kÕ hoạch, phải làm chủ việc định phí, n©ng cao chÊt lợng phục vụ, làm tăng các yếu tố đi kèm nhằm đảm bảo an toàn sản phẩm
ổn định tăng trởng phát triển doanh nghiệp. Mặc dù ngời tham gia phải bỏ tiền đóng phí mua bảo hiểm nhng họ
hoàn toàn không hề mong muèn c¸c dich vô sÏ nhËn đợc từ công ty b¶o hiĨm khi cã sù kiƯn b¶o hiĨm x¶y ra. Các sản phẩm bảo hiểm đó
là những sản phẩm không mong đợi: khách hàng mua nhng không mong muốn thiệt hại xảy ra để đợc bồi thờng hoặc trả tiền bảo hiểm.
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 10
Đề án môn học Kinh tÕ b¶o hiĨm Mang đặc điểm của s¶n phÈm b¶o hiĨm, SPBHNT còng lµ những
sản phẩm có chu trình sản xuất kinh doanh đảo ngợc đối với các sản phẩm kh¸c ngêi ta cã thể căn cứ vào giá trị thực tế để xác định giá
thành, giá bán sản phẩm từ đó có thể thấy ngay đợc kết quả hoạt động
đối với sản phẩm bảo hiểm việc xác định giá bán định phí hoàn toàn dựa trên số liệu giả định về tổn thất sẽ xảy ra trong quá khứ do đó tại
thời điểm bán sản phẩm cha thể xác định ngay đợc kết quả hoạt động do vậy thực tế xảy ra có thể không nh dự kiến, đặc biệt nếu thiệt hại
xảy ra một cách trầm trọng, tổn thất lớn.

3. Các loại hình sản phẩm bảo hiÓm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm của SPBHNT:

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×