1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Các loại hình sản phẩm bảo hiểm.

Các loại hình sản phẩm bảo hiểm.

Tải bản đầy đủ - 40trang

Đề án môn học Kinh tÕ b¶o hiĨm Mang đặc điểm của s¶n phÈm b¶o hiĨm, SPBHNT còng lµ những
sản phẩm có chu trình sản xuất kinh doanh đảo ngợc đối với các sản phẩm kh¸c ngêi ta cã thể căn cứ vào giá trị thực tế để xác định giá
thành, giá bán sản phẩm từ đó có thể thấy ngay đợc kết quả hoạt động
đối với sản phẩm bảo hiểm việc xác định giá bán định phí hoàn toàn dựa trên số liệu giả định về tổn thất sẽ xảy ra trong quá khứ do đó tại
thời điểm bán sản phẩm cha thể xác định ngay đợc kết quả hoạt động do vậy thực tế xảy ra có thể không nh dự kiến, đặc biệt nếu thiệt hại
xảy ra một cách trầm trọng, tổn thất lớn.

3. Các loại hình sản phẩm bảo hiểm.


BHNT đáp ứng đợc rÊt nhiỊu mơc đích khác nhau. Đối víi nh÷ng ngêi tham gia mơc ®Ých chÝnh cña hä hoặc là để bảo vƯ con c¸i và
những ngời ăn theo tránh khỏi những nỗi bất hạnh về cái chết bất ngờ
của họ hoặc tiết kiệm để đáp ứng các nhu cầu về tài chính trong tơng lai... Do vậy ngời bảo hiểm đã thực hiện đa dạng hoá các loại hình sản
phẩm bảo hiểm nhân thọ nhằm đáp ứng và thoả mãn mọi nhu cầu cđa con ngêi tham gia b¶o hiĨm.
Cã ba loại hình sản phẩm bảo hiểm cơ bản: bảo hiểm trong trờng hợp tư vong, b¶o hiĨm trong trêng hỵp sèng, bảo hiểm nhân thọ hỗn
hợp. Ngoài ra những ngời bảo hiểm còn áp dụng các điều khoản bổ sung
cho các loại hợp đồng BHNT cơ bản nh sau: b¶o hiĨm tai nạn, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm không nộp phí khi thơng tật, bảo hiểm cho
ngời đóng phí... a. Bảo hiểm trong trờng hợp tử vong:
Đây là loại hình phổ biến nhất và đợc chia thành hai nhóm:
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 11
Đề án môn học Kinh tÕ b¶o hiĨm Bảo hiểm tử kỳcòn đợc gọi là bảo hiểm tạm thêi hay b¶o hiĨm
sinh mạng có thời hạn đợc ký kết bảo hiểm cho cái chết xảy ra trong thời gian đã quy định của hợp đồng. Ngời b¶o hiĨm ph¶i cã tr¸ch
nhiƯm thanh toan sè tiÒn cho ngêi hëng thô quyền lợi bảo hiểm đợc
chỉ định ngợc lại nếu cái chết không xảy ra trong thời gian đó thì ngời đợc bảo hiểm không nhận đợc bất kỳ một khoản hoàn phÝ nµo tõ số
phí bảo hiểm đã đóng. Ngời bảo hiểm không phải thanh toán số tiền bảo hiểm cho ngời đợc bảo hiểm.
Loại hình sản phẩm bảo hiểm này nhằm mục đích đảm bảo c¸c chi phÝ mai t¸ng, chôn cất, bảo trợ cho gia đình và ngời thân trong một
thời gian ngắn, thanh toán các khoản nợ nần về những khoản vay hoặc thế chấp của ngời đợc bảo hiểm.
Bảo hiểm nhân thọ chọn đờibảo hiểm trờng sinh: Loại hình bảo hiĨm nµy cam kÕt chi tr¶ cho ngêi thô hëng bảo
hiểm đã đợc ấn định trên hợp ®ång, khi ngêi đợc bảo hiểm chết vµo bÊt cø lóc ngêi nµo kĨ tõ ngµy ký hợp đồng. Tham gia bảo hiểm nhân
thọ trọn đời nhằm đảm bảo các chi phí mai táng, chôn cất, bảo đảm thu nhập để ổn định cuộc sống gia đình, giữ gìn tài sản, tạo dựng và
khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ sau loại hình bảo hiểm này ra đời sớm nhất trong BHNT. đóng phí một lần là hợp đồng bảo hiểm cổ điển
nhất trong BHNT. b. Bảo hiểm trong trờng hợp sốngcòn gọi là bảo hiểm sinh kỳ:
Trong một khoảng thời gian xác định hoặc trong suốt cuộc đời ng- ời tham gia bảo hiểm sẽ đợc ngời bảo hiểm trả những khoản tiền đều
đặn với loại hình bảo hiểm này. Nếu ngời đợc bảo hiểm chết trớc ngày đến hạn thanh toán thì sẽ không đợc chi trả bất kú mét kho¶n tiền
nào. Mục đích của bảo hiểm trong trờng hợp sống nhằm đảm bảo thu nhập cố định sau khi vỊ hu hay ti cao søc yÕu, gi¶m bít nhu cầu
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 12
Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm phụ thuộc vào phúc lợi xã hội hoặc con cái khi tuổi già, bảo trợ mức
sống trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.
c. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp: Với loại hình bảo hiểm nµy thùc chÊt là bảo hiểm cả trong trờng
hợp ngời đợc bảo hiểm bị tử vong hay còn sống. Yếu tố tiết kiệm với rủi ro đan xen nhau vì thế nó đợc áp dụng rộng rãi ở hầu hết các nớc
trên thÕ giíi. Víi mục đích đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình và ngời thân, tạo lập quỹ giáo dục, hu trí, trả nợ, dùng làm vật thế chấp
vay vốn hoặc khởi nghiệp kinh doanh... Khách hàng của loại hình bảo hiểm này là đồng nhÊt vµ cã thÓ ë mäi løa ti. Khi triĨn khai bảo
hiểm nhân thọ hỗn hợp, các công ty bảo hiểm có thể đa dạng hoá loại sản phẩm này bằng các hợp đồng có thời hạn khác nhau, hợp đồng phi
lợi nhuận, có lợi nhuận và các loại hợp đồng khác tuỳ theo tình hình thực tế.
Các điều khoản bổ sung: rất cần thiết để tiến hành đa dạng hoá sản phẩm bởi vì nếu tách riêng các điêù khoản bỉ sung th× møc phÝ b¶o
hiĨm rất thấp, không đáng kĨ. V× vËy nÕu triÓn khai bæ sung cho 3 loại hình trên đặc biệt cho loại hình BHNT hỗn hợp mức phí có tăng
nên một chút nhng khách hàng cảm giác mình đợc hởng nhiều quyền lợn h¬n. NÕu khÐo lÐo thiÕt kÕ s¶n phẩm thì những điều khoản bổ
sung thực chất là một trong những yếu tố cạnh tranh của doanh nghiệp BHNT. Những điều khoản bổ sung cho ba loại hình bảo hiểm cơ bản
trên thờng bao gồm: tai nạn bảo hiểm sức khoẻ, bổ sung thêm một số quy định cơ thĨ hoµn phÝ b¶o hiĨm, nên miễn thanh toán phí bảo
hiểm khi bị thơng tật, tai nạn.
Phần II: Thực trạng BHNT, SPBHNT ở Việt Nam
I.BHNT ở Việt Nam.
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 13
Đề án m«n häc Kinh tÕ b¶o hiĨm Cïng víi sù hình thành và phát triển của thị trờng BHNT trong khu
vực và trên thế giới đến nay ở nớc ta cũng đã triển khai nghiệp vụ bảo hiểm này.

1. Sự hình thành BHNT ở nớc ta


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các loại hình sản phẩm bảo hiểm.

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×