1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Phát triển thị trờng BHNT.

Phát triển thị trờng BHNT.

Tải bản đầy đủ - 40trang

Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm

I. Phát triển thị trờng BHNT.


1. Sau khi thời hạn bảo hiểm của hợp đồng kết thúc nên có u đãi với khách hàng tiếp tục tham gia bảo hiểm.
Nhằm duy trì và mở rộng khách hàng tham gia trên thị trêng b¶o hiĨm khi thêi hạn bảo hiểm của hợp đồng kết thúc các công ty bảo
hiểm nên có u đãi: Thứ nhất, chấp nhận bảo hiểm tự động: không đánh giá lại rủi ro
đối với phần số tiền bảo hiểm rủi ro của hợp đồng mới tơng đơng với số tiền bảo hiểm của hợp đồng cũ nên khách hàng có yêu cầu kế tục
bảo hiÓm sau khi thêi hạn bảo hiểm của hợp đồng b¶o hiĨm cò kÕt
thóc. ViÖc chÊp nhËn b¶o hiĨm tù ®éng ®èi víi kh¸ch hàng đã tham gia bảo hiểm tại công ty không những đem lại lợi ích cho công ty mà
còn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng vì xét về mặt rủi ro trờng hợp kế tục bảo hiểm có thể đợc coi tơng tự nh trờng hợp khách hàng tham
gia bảo hiểm với thời hạn bảo hiểm dài hơn. Thứ hai, thời gian tham gia liên tục các hợp đồng cũ đợc cộng
dồn khi tính thời gian chờ: chăng hạn khách hàng tham gia bảo hiểm hỗn hợp thời hạn 5 năm khi đáo hạn hợp đồng khách hàng tiếp tục
tham gia bảo hiểm hỗn hợp 10 năm thì sẽ đợc tính thời gian 5 năm của
hợp đồng trớc khi xem xét thời gian chờ của hợp đồng sau. Thứ ba, có các chính sách u đãi, dịch vụ khác nh tặng quà, giảm
phí bảo hiểm, kiÓm tra søc kh miƠn phÝ, chÊp nhËn b¶o hiĨm cho khách hàng kế tục bảo hiểm đến độ tuổi cao hơn, đợc chia lãi: công ty
bảo hiểm có thể thực hiện giảm phí đối với khách hàng kế tục bảo hiểm
tại công ty vì không phải chịu hoặc tiết kiệm đợc các chi phí đánh giá rủi ro, quảng cáo... nhằm thu hút khách hàng tham gia.
Đồng thêi thùc hiÖn c¸c biƯn ph¸p hữu hiệu: tuyên truyền trên các phơng tiện, thông tin đại chóng... lµm cho dân chúng ngày càng
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 31
Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm hiểu biết rõ hơn về mục đích ý nghĩa của loại hình bảo hiểm này, để
tham gia BHNT trở thành thói quen của ngời dân Việt Nam.

2. Thúc đẩy tăng trởng, phát triển kinh tế, xã héi.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phát triển thị trờng BHNT.

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×