1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Thúc đẩy tăng trởng, phát triển kinh tế, xã hội.

Thúc đẩy tăng trởng, phát triển kinh tế, xã hội.

Tải bản đầy đủ - 40trang

Đề án môn học Kinh tÕ b¶o hiĨm hiĨu biết rõ hơn về mục đích ý nghĩa của loại hình bảo hiểm này, để
tham gia BHNT trở thành thói quen của ngời dân Việt Nam.

2. Thúc đẩy tăng trởng, ph¸t triĨn kinh tÕ, x· héi.


Cïng víi chÝnh s¸ch héi nhËp kinh tÕ, nỊn kinh tÕ níc ta ®· bíc vào giai đoạn hồi phục, ổn định và phát triển với tốc độ khá cao, lạm
phát đợc ®Èy lïi, thu nhËp cđa ngêi d©n ngày càng đợc cải thiện là tiền ®Ị kinh tÕ rÊt quan träng thóc đẩy nhu cầu BHNT. §Ĩ thóc đẩy
thị trờng BHNT Việt Nam phát triển bền vững, tăng cờng vai trò của nó trong cuộc sống cần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những
điểm yếu, tồn tại hiện thời đồng thời phải chuẩn bị tốt để đối phó với những khó khăn, thách thức sắp tới nhất là thách thøc héi nhËp và
toàn cầu hoá kinh tế, từng bớc thúc đẩy tăng trởng phát triển kinh tế, xã hội. Để thực hiện những nhiệm vụ trên cần phải có những chiến l ợc
và giải pháp mang tính đồng bộ: Thứ nhất: Nhà nớc cần hoàn thiện các quy định pháp luật điều
chỉnh nhằm tạo khung ph¸p lý thn lỵi cho hoạt động kinh doanh BHNT, tạo sự bình dẳng giữa các doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của ngời tham gia cũng nh các doanh nghiệp bảo hiểm,
nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà Nớc đối với hoạt động kinh doanh BHNT, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển thÞ trêng BHNT trong
nỊn kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội Chủ Nghĩa tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.
Thứ hai: Nhà Nớc cần có chiến lợc, định hớng phù hợp trong phát triển thị trờng BHNT tríc hÕt lµ chiÕn lợc, chính sách hội nhập, cần
xác định rõ lộ trình hội nhập và mở cửa thị trờng BHNT. Tiếp đến Nhà
Nớc cần có chính sách phù hợp để khun khÝch ph¸t triĨn thị trờng BHNT.
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 32
Đề án môn học Kinh tÕ b¶o hiểm Thứ ba: Các doanh nghiệp BHNT cần nâng cao hơn nữa chất lợng
dịch vụ, phát triển và cung cÊp dÞch vơ theo híng cung cÊp” dịch vụ tổng hợp, đó là dịch vụ
II.phát triển SPBHNT.
Nh»m hoµn thiƯn vµ đa dạng phát triĨn s¶n hÈm BHNT cần có chiến lợc và biện pháp cụ thể để việc tiếp cận sản phẩm của khách
hàng dễ dàng hơn từ đó khách hàng nẩy sinh nhu cầu đợc tham gia s¶n phÈm BHNT, thÞ trêng BHNT. C¸c doanh nghiƯp BHNT đã áp
dụng các biện pháp nhằm đa sản phẩm dễ dàng đến với công chúng nhng để hoàn thiện, cải thiện và ph¸t triĨn c¸c SPBHNT thì biện
pháp hữu hiệu mà các doanh nghiƯp thêng vµ cần quan tâm đó là:làm sao để nh·n hiƯu s¶n phẩm BHNTdễ dàng đợc ghi nhËn më
réng kênh phân phối sản phẩm, quá trình thiÕt kÕ, hoµn thiện và phát triển sản phẩm.
1.Để nhãn hiệu SPBHNTdễ dàng đợc ghi nhận .
Với mục ®Ých më réng ph¹m vi tham gia của các đối tợng vào SPBHNT c¸c doanh nghiƯp cần xây dựng hình ảnh và quảng cáo.
Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp nhằm tạo lập và củng cố sự thiện cảm, lòng tin, uy tÝn, sù g¾n bã cđa kh¸ch hàng hiện tại cũng nh
khách hàng tiềm năng đối với doanh nghiƯp BHNT, qu¶ng cáo nhằm làm cho c«ng chóng biÕt vỊ s¶n phÈm, xây dựng nhãn hiệu
hàng hoá cũng nh hỗ trợ bán hàng: một sản phẩm dùng đợc thiết kế
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 33
Đề ¸n m«n häc Kinh tế bảo hiểm hoàn hảo đến mấy nhng nếu khách hàng không biết đợc sù tån t¹i
cđa nã th× m·i m·i sÏ là sản phẩm tồn kho không thể trở thành th- ¬ng phÈm, s¶n phÈm đợc mua bán. Đặc biệt với các sản phẩm
BHNT nhu cầu tham gia là nhu cầu thụ động, khách hàng rất ít khi chủ động tìm đến doanh nghiệp để mua bán SPBHNT mà thòng chỉ
mua sau khi đợc ngòi bán bảo hiểm thuyết phơc, vËn ®éng, việc xây dựng hình ảnh và quảng cáo về sản phẩm tạo lòng tin với
khách hàng đóng vai trò tối quan trọng trong kinh doanh BHNT mµ doanh nghiƯp triển khai và quảng cáo là một trong nh÷ng yÕu tố
quan trọng nhất quyết định việc tham gia BHNT của khách hàng.

2. Mở rộng kênh phân phối sản phẩm .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thúc đẩy tăng trởng, phát triển kinh tế, xã hội.

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×