1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Mở rộng kênh phân phối sản phẩm .

Mở rộng kênh phân phối sản phẩm .

Tải bản đầy đủ - 40trang

Đề án môn học Kinh tế bảo hiểm hoàn hảo đến mấy nhng nÕu kh¸ch hàng không biết đợc sù tån t¹i
cđa nã th× m·i m·i sÏ là sản phẩm tồn kho không thể trở thành th- ơng phẩm, sản phẩm đợc mua bán. Đặc biệt với các sản phẩm
BHNT nhu cầu tham gia là nhu cầu thụ động, khách hàng rất ít khi chủ động tìm đến doanh nghiệp để mua bán SPBHNT mà thòng chỉ
mua sau khi đợc ngòi bán bảo hiểm thut phơc, vËn ®éng, việc xây dựng hình ảnh và quảng cáo về sản phẩm tạo lòng tin với
khách hàng đóng vai trò tối quan trọng trong kinh doanh BHNT mµ doanh nghiƯp triĨn khai vµ quảng cáo là một trong nh÷ng yÕu tố
quan trọng nhất quyết định việc tham gia BHNT của khách hàng.

2. Mở rộng kênh phân phối sản phẩm .


Mét trong nh÷ng biƯn pháp hữu hiệu nh»m c¶i thiƯn, hoàn thiện và phát triển SPBHNT đó là các doanh nghiệp BHNT phải mở
rộng đợc kênh phân phối sản phÈm, lµm sao ®Ĩ s¶n phÈm dƠ dàng đợc công chúng ghi nhËn vµ thông qua các kênh phân phối trực
tiếp, nhanh chóng khách hàng thấy đ
ợc lợi Ých, vai trß, sù tiƯn
dơng cđa SPBHNT đem lại cho khách hàng. Để ®a SPBHNT ra thị trờng ngoài việc sử dụng kênh phân phèi trun thèng-®éi ngũ đại
lý chuyên nghiƯp c¸c doanh nghiƯp cần phải sử dụng đại lý bán chuyên nghiệp và cộng tác viên, hợp tác với ngân hàng trong khai
thác và thu phí bảo hiĨm, c¸c doanh nghiƯp còng cã thĨ khai th¸c më rộng kênh phân phối qua m¹ng internet víi viƯc giíi thiệu và
chào bán SPBHNT c¸c doanh nghiƯp BHNT nªn giíi thiƯu, chào
bán, hoàn thiện, phát triển sản phẩm qua kênh phân phèi ph¶n håi
trùc tiÕp. Mét kªnh phân phối hiệu quả cho phÐp c«ng ty BHNT, đặc trong thị trờng phát triển th«ng tin nh hiƯn nay giới thiệu một
Nguyễn Thị Phơng Nga- Bảo Hiểm-B-K41 34
Đề án môn học Kinh tÕ b¶o hiểm cách nhanh nhất các sản phẩm mới ra công chúng và một lợi thế từ
kênh này nữa là khiến cho công ty bảo hiểm tiếp cận đợc thị trờng mới. Sẽ không có gì khó khăn nếu tại thêi ®iĨm hiƯn nay B¶o
ViƯt–doanh nghiƯp bảo hiểm nhân thọ cã doanh thu phí dẫn đầu trên thÞ trêng BHNT ViƯt Nam thiÕt kÕ đợc một hệ thống bảng câu
hỏi, mét hÖ thèng trả lời và t vÊn cho kh¸ch hàng tơng tự nh dÞch vơ 1080 cđa bu ®iƯn, mét bé phËn chuyªn gưi th chµo hµng vµ gửi
các thông tin mà khách hàng yêu cầu tiến hành nghiên cứu SPBHNT ddơn giản về yêu cầu bảo hiểm, đánh giá tự do mà quyền
lợi bảo hiểm lớn phí bảo hiểm cạnh tranh. Nếu tất cả đợc thực hiện theo biện pháp nh trên không chỉ Bảo Việt mà các doanh nghiệp có
sản phẩm đã có và đang sử dụng kênh phân phối phản hồi trực tiếp. Sẽ không là sím khi nghÜ ®Õn ®iỊu nµy nÕu thÞ trêng ViƯt Nam
đang mở cửa và cạnh tranh sẽ không chỉ dừng lại nh hiện nay.

3. Công tác hoàn thiện và đa dạng phát triển SPBHNT .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mở rộng kênh phân phối sản phẩm .

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×