1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Vai trò, chức năng của Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Vai trò, chức năng của Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 23trang

Hiện nay Công ty có khoảng 60 nhân viên bao gồm cả trụ sở chính ở Hà Nội và chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh 9 ngời. Chi nhánh này trớc đây chỉ làm chức
năng thanh toán, đến năm 1998-1999 thì đợc phép nhận dịch vụ trên định mức phân cấp của Công ty.

2. Vai trò, chức năng của Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam


Kể từ khi thành lập với sự chỉ đạo của Nhà nớc, các cơ quan ban ngành, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã tự xác định vì sự nghiệp chung của ngành, vợt mọi
khó khăn, hoà nhập cùng thị trờng làm tốt tất cả những việc có thể nhằm góp phần đa ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển .
a-
Điều tiết dịch vụ cho thị trờng trong nớc, hạn chế chuyển dịch vụ và phí tái bảo hiểm ra thị trờng nớc ngoài.
3
Giám đốc điều hành
Phó giám đốc I
Phó giám đốc II
P. Tổng hợp tổ
chức cán bộ hành
chính quản trị
P. kế toán
tài vụ và đttc
P. Hàng
không P.
Hàng Hải
P. Phi hàng
hải P. Kỹ
thuật dầu
khí P.
Nhân thọ và
con người
Đơn vị tính : tỷ đồng
Năm Thu TBH bắt
buộc Chyển trong
nớc giữ lại VinaRe giữ
lại Tổng phí
giữ lại Tỷ lệ
1 2
3 4
5=41 1995
27,330 4,874
20,825 25,699
94,032 1996
83,160 13,571
46,000 59,571
71,634 1997
101,966 17,499
45,211 62,710
61,501 1998
130,331 28,562
73,514 102,077
78,321 1999
120,761 37,070
56,835 93,900
77,757 2000
138,259 43,314
70,500 113,500
82,092 Tæng số
601,807 144,890
312,885 457,457
Vấn đề điều tiết dịch vụ cho thị trờng trong nớc, nhằm nâng phần dịch vụ giữ lại cho thị trờng trong nớc, hạn chế phí tái bảo hiểm bằng ngoại tệ ra thị trờng nớc
ngoài là một chủ trơng, nhiệm vụ chính của Công ty. Kể từ khi thành lập, Công ty đã cố gắng bằng mọi cách cải tiến thu xếp các
hợp đồng chuyển nhợng tái bảo hiểm với các điều kiện, điều khoản u đãi hơn chuyển nhợng dịch vụ ra nớc ngoài nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đợc
chia sẻ dịch vụ của thị trờng trong nớc. Thông qua tái bảo hiểm bắt buộc đã chỉ rõ lợng dịch vụ giữ lại ngày càng nhiều., tổng 7 năm đạt 642 tỷ VND, chiếm 80 phí
nhận tái bắt buộc. Các doanh nghiệp cũng nhận thấy rõ lợi ích của việc nhận dịch vụ qua VinaRe, đã quan tâm nhiều hơn tới hiệu quả và lợi ích của kinh doanh tái
bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp đã xin phép Bộ tài chính mở rộng kinh doanh nhận tái bảo hiểm. Qua việc thực hiện trên đã khẳng định rõ đây là một chủ trơng đúng
đắn của Nhà nớc, phù hợp với tập tục quốc tế và kinh nghiệm của các nớc trong khu vực và trên thế giới.
b-
T vấn giúp đỡ các doanh nghiệp bảo hiểm về mặt khai thác bảo hiểm, tái bảo hiểm, giải quyết bồi thờng.
Khâu khai thác bảo hiểm :
Do đặc điểm kinh doanh có quan hệ với nhiều tổ chức bảo hiểm và tái bảo hiểm quốc tế, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia đã có điều kiện kết hợp tốt với các doanh
4
nghiệp bảo hiểm trong nớc , nắm vững những yêu cầu bảo hiểm của khách hàng và các nhà đầu t quốc tế, trên cơ sở đó tham u, t vấn cho các doanh nghiệp bảo hiểm làm việc
với các nhà nhận tái bảo hiểm để đạt đợc kết quả tốt nhất, bảo vệ đợc quyền lợi của ng- ời đợc bảo hiểm, đồng thời phí tái bảo hiểm chuyển ra thị trờng nớc ngoài là ít nhất.
Việc t vấn, giúp đỡ của Công ty cho các doanh nghiệp bảo hiểm gốc đã mang lại nhiều kết quả tốt. Mọi điều kiện, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm thu xếp
qua VinaRe đều tốt hơn so với các nhà nhận tái bảo hiểm khác trên thế giới, bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm cạnh tranh hơn, giảm hàng
tỷ đồng qua từng thời kỳ tái tục.
Khâu giải quyết bồi thờng :
Toàn bộ bồi thờng thuộc trách nhiệm của Công ty đều đợc Công ty giải quyết đúng, đủ và kịp thời cho các doanh nghiệp bảo hiểm từ khi thành lập cho đến nay.
Trong một số trờng hợp, Công ty còn tạm ứng trớc tiền bồi thờng cho doanh nghiệp bảo hiểm để giải quyết kịp thời cho khách hàng bảo hiểm ứng 800.000 USD để giải
quyết vụ tai nạn máy bay của hàng không Việt Nam tại Phnom Penh tháng 91997 , đồng thời thu hồi kịp thời bồi thờng tài bảo hiểm để đảm bảo ổn định kinh doanh cho
Công ty. Công ty đã kết hợp với các bên liên quan giải quyết vụ tai nạn máy bay Việt Nam Airlines tháng 91997. Kết quả tới nay đã giải quyết đợc 4460 hành khách bị tai
nạn; giải quyết vụ trật đờng băng máy bay Boing 767 tại Tân Sơn Nhất; cùng các bên đang giải quyết các vụ tổn thất mới phát sinh trong năm2000 về hàng hải, cháy, xây
dựng lắp đặt, hàng không.
Đối với khâu giải qut båi thêng, khi cã sù cè, tỉn thÊt C«ng ty luôn coi sự cố, tổn thất xảy ra nh là của chính mình và đã kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bảo
hiểm để xử lý sự cố.
c-
Đầu mối cung cấp thông tin bảo hiểm- tái bảo hiểm cho thị trờng trong n- ớc và quốc tế.
Từ những năm 1994 trở về trớc, việc thu lợm, khai thác thông tin trong ngành bảo hiểm cha đợc quan tâm nhiều. Các thông tin về tình hình bảo hiểm quốc tế còn ít
và ngợc lại,việc cung cấp thông tin về thị trờng bảo hiểm Việt Nam cho thế giới còn rất hạn chế. Thông qua việc nhận tái bảo hiểm bắt buộc, công ty đã có nhiều điều kiện
tổng hợp các vấn đề chung của toàn thị trờng. Đồng thời thông qua sự hợp tác quốc tế, công ty cũng có điều kiện hơn trong việc thu lợm các nguồn thông tin quốc tế. Từ năm
5
1997 trở lại đây, Công ty đã cho xuất bản 4 tập san tiếng Việt thông tin về thị trờng bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nớc và quốc tế nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp bảo
hiểm cũng nh khách hàng bảo hiểm tham khảo trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời Công ty cũng đã cho xuất bản 2 tập san tiếng Anh tổng hợp và
đánh giá tình hình hoạt động của thị trờng Việt Nam nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức bảo hiểm quốc tế.
Mặc dù vẫn còn hạn chế song những tập san này ®· cã t¸c dơng thiÕt thùc gióp c¸c doanh nghiƯp trong nớc tìm hiểu thị trờng bảo hiểm quốc tế, đồng thời thông qua
việc đánh giá tổng quát tình hình thị trờng trong nớc và nhận định tình hình thị trờng chung giúp các doanh nghiệp xây dựng định hớng chiến lợc kinh doanh. Các doanh
nghiệp coi VinaRe là đầu mối cung cấp thông tin cho thị trờng trong và ngoài nớc, nội dung các thông tin mà Công ty đã cung cấp đợc các doanh nghiệp bảo hiểm trong nớc
và khách hàng bảo hiểm đánh giá cao. Các bản tin tiếng Anh đã giúp các nhà bảo hiểm nớc ngoài hiểu đợc tình hình của thị trờng bảo hiểm Việt Nam. Trên cơ sở đó tăng c-
ờng sự hợp tác, giúp đỡ của thị trờng bảo hiểm quốc tế dối với thị trờng bảo hiểm Việt Nam.
d- Đầu mối đào tạo cán bộ cho thị trờng bảo hiểm Việt Nam . Từ năm 1994 chỉ có một doanh nghiệp bảo hiểm với gần 1500 cán bộ đến nay
đã có 8 doanh nghiệp bảo hiểm, một công ty Tái bảo hiểm, một công ty môi giới bảo hiểm đã đợc thành lập và hoạt động, ba công ty mới đã đợc cấp giấy phép với tổng số
cán bộ công nhân viên toàn ngành là 8000 ngời, tổng số cán bộ công nhân viên và đại
lý là 100.000 ngời năm 2002. Trớc đòi hỏi về nguồn nhân lực cho toàn ngành, kể từ ngày thành lập, hàng năm Công ty đã cố gắng hợp tác với các tổ chức trong níc vµ
qc tÕ tỉ chøc nhiỊu líp häc, héi thảo chuyên ngành cho cán bộ toàn thị trờng.
95 96
97 98
99 2000
Tổng Số lần hội thảo
3 12
6 7
11 6
45 Số cán bộ tham dự
90 200
400 300
400 300
1690 Ngoài ra, hàng năm Công ty còn nhận từ 30-40 cán bộ của các doanh nghiệp
bảo hiểm, các trờng đại học về thực tập , khảo sát tại công ty. e- Đầu mối tổng hợp tình hình thị trờng giúp cho việc quản lý và hợp tác trong
hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
6
Thông qua việc nhận dịch vụ bảo hiểm trên toàn thị trờng, trong thời gian qua Công ty đã kịp thời nắm bắt và cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình hoạt
động của thị trờng nhằm giúp cho các doanh nghiệp và khách hàng bảo hiểm quyết định đúng đắn hoạt động của mình. Công ty luôn đợc các doanh nghiệp tín nhiệm giao
làm trung tâm phối hợp, điều tiết và hoà giải, là cầu nối tạo sự hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong nớc, đảm bảo việc cạnh tranh lành mạnh hơn, bảo vệ quyền lợi
của từng doanh nghiệp nói riêng và của thị trờng nói chung đạt kết quả tốt. ý kiến đóng góp của Công ty luôn đợc các doanh nghiệp chấp thuận và đánh giá cao. Đợc sự uỷ
quyền của các doanh nghiệp, công ty đã chủ trì tổ chức các hội nghị tổng kết kết quả kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ : Hội nghị sơ kết một năm thực hiện thoả thuận
bảo hiểm cháy; Hội nghị toàn ngành về giải quyết sự cố Y2K; Hội nghị bảo hiểm hàng hoá toàn ngành tháng 81999; Hội nghị bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu tổ chức tháng
112000 với sự tham gia của đại diện 39 chủ tàu và các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam .

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 1995-2000


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò, chức năng của Công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×