1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 1995-2000

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 1995-2000

Tải bản đầy đủ - 23trang

Thông qua việc nhận dịch vụ bảo hiểm trên toàn thị trờng, trong thời gian qua Công ty đã kịp thời nắm bắt và cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình hoạt
động của thị trờng nhằm giúp cho các doanh nghiệp và khách hàng bảo hiểm quyết định đúng đắn hoạt động của mình. Công ty luôn đợc các doanh nghiệp tín nhiệm giao
làm trung tâm phối hợp, điều tiết và hoà giải, là cầu nối tạo sự hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong nớc, đảm bảo việc cạnh tranh lành mạnh hơn, bảo vệ quyền lợi
của từng doanh nghiệp nói riêng và của thị trờng nói chung đạt kết quả tốt. ý kiến đóng góp của Công ty luôn đợc các doanh nghiệp chấp thuận và đánh giá cao. Đợc sự uỷ
quyền của các doanh nghiệp, công ty đã chủ trì tổ chức các hội nghị tổng kết kết quả kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ : Hội nghị sơ kết một năm thực hiện thoả thuận
bảo hiểm cháy; Hội nghị toàn ngành về giải quyết sự cố Y2K; Hội nghị bảo hiểm hàng hoá toàn ngành tháng 81999; Hội nghị bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu tổ chức tháng
112000 với sự tham gia của đại diện 39 chủ tàu và các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam .

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 1995-2000


Đơn vị tính : triệu đồng
1995 1996
1997 1998
1999 2000
2001 2002
Tổng sè Tæng phÝ thu
82.819 173.239 204.423 234.030 240.483 263.098 421.000 531.000 2150.092
Tổng phí giữ lại 25.699
59.571 62.710
102.077 93.900 113.500 132.000 156.600 746.057
Nộp ngân sách 2.551
4.955 8.120
9.418 5.864
5.950 4.905
5.150 46.913
Lợi tức tríc th 2.823
8.168 9.012
11.066 11.705
12.300 14.761
15.500 85.335
KÕt d dù phßng và vốn chủ sở hữu
60.796 98.647
120.803 147.316 165.000 201.000 235.280 277.630 1306.472
Từ vốn ban đầu đợc Nhà nớc cấp là 40 tỷ VND, sau 8 năm hoạt động, tổng phí nhận đạt khoảng 215 Tỷ ; giữ lại cho thị trờng trong nớc 746 tỷ; công ty đã nộp Ngân
sách Nhà nớc trên 46 tỷ. Năm 2002, Tổng doanh thu phí của VinaRe đạt 531 tỷ VND; giữ lại cho thị trờng trong nớc 156,6 tỷ tăng 28,9 so với năm 2001 trong đó phí
giữ lại của VinaRe là 86,16 tỷ tăng 14,73 so với năm 2001 ; tổng phí nhợng tái cho các doanh nghiệp trong nớc là 70,47 tỷ tăng 14,73 so với năm 2001; Công ty
7
đã chi bồi thờng nhận tái 114,19 tỷ tăng 38 so với năm 2001 , chi hoa hồng nhận tái 55,9 tỷ. Với những kết quả đã đạt đợc đã chứng minh những nỗ lực không ngừng
trong việc khai thác và đầu t tài chính của công ty. Năm 2001, lợi nhuận của Công ty đạt đợc là trên 14 tỷ trong đó 7 tỷ thu đợc từ hoạt động đầu t tài chính. Hoạt động đầu
t tài chính là một trong những hoạt động đợc quan tâm hàng đầu của Công ty. Công ty đã đẩy mạnh công tác đầu t vốn nhàn rỗi, mở rộng phạm vi và diện hoạt động đầu t,
chú trọng vào đầu t trung và dài hạn, u tiên góp vốn vào các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm dới các hình thức cổ phần liên doanh. Từ năm 1995-2001,
hoạt động đầu t tài chính của Công ty đợc triển khai trên diện rộng trong tất cả các lĩnh vực : mua công trái, tín phiếu, kinh doanh bất động sản, cho vay vốn cổ phần, gửi tiền
tại Ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Viêc góp vốn vào các công ty cổ phần : PJICO 8, PTI,SamsungVina đã khẳng định chủ trơng đầu t của Công ty là hoàn toàn đúng
đắn với lợi tức cao hơn nhiều so với các lĩnh vực đầu t khác. a- Thực hiện nhận TBH bắt buộc :
8
Đơn vị tính : tỷ VND
Năm Tổng phí toàn thị trờng
Tổng số
Nhân thọ
Phi Nhân thọ Tổng
số Các NV
có TBH Phí tái
bảo hiểm bắt buộc
Tỷ trọng TBH bắt buộc so với
Tổng số
phí Phi
Nthọ Các NV
cã TBH A
1 2
3 4
5 6=5
1 7=53
8=54 1995
1.017 1.017
521 27,33
2,68 2,68
5,24 1996
1.270 1.270
633 83,154
6,55 6,55
13,14 1997
1.352 1.352
672 101,966
7,54 7,54
15,17 1998
1.864 200
1.664 834
130,331 6,99
7,83 15,63
1999 2.022
450 1.572
814 120,761
6,18 7,90
15,36 2000
2.975 1.150
1.825 N.A
138,259 4,64
7,57 N.A
Tổng số
10.500 1.800 8.700
N.A 591,801
Kết quả của hoạt động kinh doanh nhận TBH bắt buộc còn nhiều hạn chế. Theo quy định của Nhà nớc, Công ty đợc nhận 20 tái bảo hiểm bắt buộc, nhng chỉ áp dụng
với các nghiệp vụ có tái bảo hiểm. Hơn nữa trong quá trình thực hiện, một số công ty áp dụng trên cơ sở từng đơn bảo hiểm. Đối với một số dịch vụ tạm thời và dịch vụ do
sức ép của các công ty bảo hiểm phụ thuộc, cạnh tranh quốc tế và trong nớc nên tỷ lệ tái bảo hiểm cho công ty tái thấp hơn theo quy định. Kết quả thực hiện này có ảnh h-
ởng tới việc điều tiết lại dịch vụ cho thị trờng trong nớc, ảnh hởng tới việc tổng hợp thống kê, đánh giá tình hình chung giúp cho thị trờng trong nớc phát triển.
Việc quy định tái bảo hiểm bắt buộc của ta hiện nay so với các nớc đang phát triển và trong khu vực rất hạn chế. ở Trung Quốc quy định công ty tái bảo hiểm đợc
nhận 20 trên cơ sở tất cả các loại hình dịch vụ tổng phí toàn thị trờng năm 2000 đạt 2975 tỷ USD, phí tái bảo hiểm bắt buộc đạt 138 tỷ .
b- Thực hiện nhận TBH tự nguyện :
9
Đơn vị tính : Tỷ đồng
Năm Phí nhận tái bảo hiểm
Bắt buộc Tự nguyện
Tổng số Tốc độ tăng tr-
ởng 1995
27,330 55,488
82,818 1996
83,154 90,085
173,239 209,18
1997 101,966
102,457 204,423
118 1998
120,331 103,698
224,029 109,59
1999 120,761
119,372 240,133
107,19 2000
138,259 124,839
263,098 109,56
Tổng số 591,801
595,939 1.187,740
Trong tổng số phí nhận tái bảo hiểm của Công ty thì phí tái bảo hiểm tự nguyện chiếm gần 50 đạt 595,939 tỷ. Trong thời gian qua các hợp đồng nhận taúi bảo hiểm
tự nguyện của công ty đều có điều kiện, điều khoản tốt, bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng bảo hiểm và ngời bảo hiểm, nhiều hợp đồng có tỷ lệ tốt giảm hàng tỷ đồng
cho khách hàng bảo hiểm, giảm bớt ngoại tệ chuyển ra nớc ngoài, đảm bảo an toàn về tài chính, thu hồi bồi thờng nhanh đảm bảo ổn định kinh doanh cho khách hàng bảo
hiểm. c- Kinh doanh nhận tái bảo hiểm từ thị trờng nớc ngoài.
Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam coi đây là một nhiệm vụ chính và lâu dài của mình nên ngay từ khi thành lập cho đến nay công ty đã nghiên cứu nhận các
hợp đồng có kết quả tốt, trên cơ sở có đi có lại từ các thị trờng Châu á : Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Xingapo Năm 2001 công ty đã nhận đ
ợc 8,518 tỷ VND và
bớc đầu đã có lãi. Tổng kết hoạt động của VinaRe năm 2002
Hoạt động của công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam năm 2002 chịu ảnh h- ởng khá lớn của thị trờng tái bảo hiểm quốc tế. Do tác động của sự kiện khủng bố ngày
11901 tại Mỹ, thị trờng tái bảo hiểm quốc tế trở nên hết sức khó khăn, năng lực nhận tái bảo hiểm giảm, phí tái bảo hiểm tăng, các điều kiệnđiều khoản và phạm vi bảo
hiểm bị thu hẹp đáng kể. Những yếu tố này đã ảnh hởng trực tiếp tới việc kinh doanh nhận nhợng tái bảo hiểm của Công ty trong năm qua.
10
Mặc dù vậy, nhờ sự tăng trởng và phát triển của nền kinh tế và thị trờng bảo hiểm trong nớc đặc biệt thị trờng bảo hiểm phi nhân thọ đạt tốc độ tăng trởng 42 ,
kết hợp với sự quan tâm chỉ đạo của Nhà nớc và sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên trong Công ty, sự cộng tác, giúp đỡ của các công ty BH-TBH trong và ngoài nớc, Công
ty đã đạt đợc kết quả kinh doanh tốt trong năm 2002 vừa qua.
Kinh doanh nhận, nh
ợng tái bảo hiểm Trong năm 2002, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam vẫn duy trì đợc mức
tăng trởng tơng đối cao, doanh thu phí nhận tái đạt 531 tỷ VND, tăng 27 so với năm 2001; phí nhận tái bảo hiểm tự nguyện đã chiếm tới hơn 52 doanh thu phí của Công
ty trong đó phí nhận TBH từ thị trờng nớc ngoài đạt 11,5 tỷ VND, tăng 35 so với năm 2001; phí giữ lại của Công ty 2002 đạt 86,16 tỷ VND, tăng 14,73 so với năm tr-
ớc. Công ty đã chủ động nâng mức giữ lại cho từng loại hình nghiệp vụ.
Tổng thu đầu t năm 2002 đạt 11,5 tỷ VND, tăng 57 so với năm trớc. Hoạt động đầu t trong năm 2002 có thêm một khía cạnh mới, đó là việc khai thác diện tích
cho thuê tại toà nhà Công ty, nhờ vậylợi nhuận từ hoạt động đầu t trong năm qua có b- ớc tăng trởng nhảy vọt so với năm trớc.
Lợi nhuận trớc thuế của Công ty đạt 15,5 tỷ VND, tăng 5 so với năm trớc và nộp Ngân sách Nhà nớc 5,15 tỷ VND, tăng 5 so với 2001. Tính đến hết 31122002,
tổng vốn chủ sở hữu và kết d dự phòng nghiệp vụ của Công ty đã đạt 277,63 tỷ VND, tăng 18 so với năm 2001.
Điều tiết dịch vụ cho thị tr
ờng trong n ớc.
Việc hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nớc qua việc chuyển nhợng tái bảo hiểm luôn đợc Công ty chú trọng và đã đạt kết quả tốt. Số phí chuyển nhợng
cho thị trờng trong nớc đạt 70,5 tỷ VND, tăng 38 so với năm trớc. Công ty đã cố gắng xây dựng những điều kiện, điều khoản tốt nhất cho các hợp đồng chuyển nhợng
tái bảo hiểm trong nớc. Kết quả là đến nay, có một số nghiệp vụ nh hàng hải đã có tỷ lệ nhợng tái bảo hiểm trong nớc cao hơn so với nhợng ra nớc ngoài.
Hỗ trợ thị trờng bảo hiểm trong nớc phát triển
Phát huy vai trò của một Công ty tái bảo hiểm chuyên nghiệp, Công ty đã chủ động giúp đỡ có hiệu quả các doanh nghiệp bảo hiểm gốc trong nhiều lĩnh vực. Bản tin
thị trờng bảo hiểm tái bảo hiểm không ngừng đợc cải tiến về nội dung và chất lợng. Trong năm 2002, Công ty đã tổ chức Hội nghị Tái bảo hiểm Việt Nam lần thứ nhất với
11
sự tham gia của tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nớc. Hội nghị đã thành công tốt đẹp và dự kiến sẽ đợc tổ chức định kỳ trong những năm tiếp theo.

II. nguyên nhân của những thành công và những hạn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 1995-2000

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×