1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Tải bản đầy đủ - 26trang

PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THƠNG TIN FPT


I. Khái qt chung về Cơng ty FPT 1- Q trình hình thành và phát triển của Cơng ty FPT
Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT là công ty TNHH một thành viên được thành lập theo Quyết định số 13-2005FPTQĐ-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm
2005 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và đã được Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh
doanh số 010400187 ngày 13 tháng 04 năm 2005. Tên cơng ty:
CƠNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT Tên giao dịch Quốc tế :
THE INFORMATION SYSTEM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: FPT – IS COM.,LTD
Vốn điều lệ: 145,000,000,000 đồng Việt Nam
Tên chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT
Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Website: http:www.fis.com.vn
2- Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
Công ty Hệ thống Thông tin FPT FPT-IS là cơng ty tích hợp hệ thống và là nhà cung cấp giải pháp số 1 Việt nam trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và cung
cấp các giải pháp cho các hệ thống thông tin thuộc các lĩnh vực cơng nghệ như:
Ngun ThÞ Th H»ng Líp 955
– MSV: 04A20483
• Cơng nghệ mạng
• Hệ thống máy chủ
• Hệ thống lưu trữ
• Bảo mật hệ thống
• Giải pháp trung tâm dự phòng và
phục hồi sau thảm hoạ •
Giải pháp cho tồ nhà thơng minh

Dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống
• Sản phẩm và giải pháp ứng dụng cho
ngành ngân hàng •
Giải pháp kế hoạch nguồn lực – ERP •
Hệ thơng tin địa lý – GIS •
Phát triển các phần mềm ứng dụng •
Mua bán, cung cấp, cho thuê các sản phẩm, dịch vụ tin học, viễn thông

3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua 2006 – 2007


Qua các chỉ tiêu kinh tế tài chính trên ta thấy tình hình tài chính của cơng ty năm 2006 – 2007 nhìn chung là khá tốt. Lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh
nghiệp tăng 69,68 tương ứng với số tuyệt đối tăng 44.389,984trđ. Có được kết quả này là do doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tăng thể hiện hàng hóa và dịch
vụ mà doanh nghiệp cung cấp đã ứng đúng nhu cầu, chất lượng đảm bảo nên được thị trường chấp nhận. Mặt khác nhờ quản lý công tác mua hàng nên giá vốn hàng
bán của doanh nghiệp tăng chậm hơn doanh thu thuần bán hàng và ung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong khi doanh thu thuần tăng 21,98 thì giá vốn hàng bán chỉ
tăng 16,57. Bên cạnh doanh nghiệp đã kiểm sốt tốt cơng tác bán hàng nên các khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp đã giảm 22,39.
NguyÔn ThÞ Th H»ng Líp 955
– MSV: 04A20483
II - Cơ cấu tổ chức của công ty FPT
1.
Cơ cấu và chức năng bộ máy quản lý của công ty Để phù hợp với sự phát triển và lớn mạnh của mình, nhằm khơng ngừng hồn
thiện để đáp ứng mợt cách tốt nhất nhu cầu ngày càng đa dạng và chuyên sâu của khách hàng, Công ty Hệ thống Thông tin FPT được tổ chức theo hướng năng động
về kinh doanh, chuyên môn hóa về công nghệ, giải pháp và dịch vụ theo mơ hình sau:
Trong đó: Ban giám đốc là người có quyền lực cao nhất, quyết định về tồn bộ hoạt
động sản xuất kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm với Cơng ty và nhà nước
Ngun ThÞ Thuý H»ng Líp 955
– MSV: 04A20483
` BAN GIÁM ĐỐC
TT HTTT
số 1 TT
HTTT số 2
TT HTTT
số 3 TT
HTTT số 4
TT HTTT
số 11 TT
HTTT số 12
TT HTTT
số 13 TT
HTTT số 9
Tổng hợp Kế hoạch Kinh doanh
Tài chính
K hối
k in
h d oa
nh
K hối
C ôn
g n gh

K hối
đ ảm
b ảo
Bộ phận kinh doanh
Bộ phận công nghệ
Bộ phận kỹ thuật

Phần mềm ứng dụng Công nghệ hệ thống,


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×