1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
ý nghĩa của tích luỹ t bản trong quản lí các doanh nghiệp ở Việt Nam.

ý nghĩa của tích luỹ t bản trong quản lí các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Tải bản đầy đủ - 25trang

b. Nhân khẩu thừa tiêm tàng Chủ yếu là lao động nhàn rỗi ở nông thôn . Đây là hình thức của thất nghiệp cơ cấu.
c. Nhân khẩu thừa ngừng trệ: đây là nguyên nhân kéo theo các tệ nạn xã hội làm suy thoái Văn hoá lối sống , là hậu quả thất nghiệp thờng xuyên.
Nghiên cứu quy luật này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình CNH-HĐH ở nớc ta.
4.
Sự bần cùng hoá của giai cấp vô sản Tích luỹ t bản đem lại cho nhà t bản ngày càng nhiều giá trị thặng d, thu nhập của
nhà t bản ngày càng tăng.Ngời công nhân mặc dù ngoài tiền lơng còn đợc hởng
lợi tức cổ phần , tiỊn thëng nhng thu nhËp cđa hä thÊp h¬n nhiều so với chủ t bản. Nghiên cứu quy luật này , C.Mác phân thành hai loại bần cùng hoá, ứng với
hai mức độ chênh lệch mức sống khác nhau. Một là bần cùng hoá tơng đối: hu nhập của ngời công nhân ngày càng
chiếm tỉ trọng nhỏ hơn trong thu nhập quốc dân, ít tác động đến ý thức ngời công nhân.
Hai là bần cùng hoá tuyệt đối: mức sống của ngời công nhân ngày càng giảm ®i so víi møc cÇn thiÕt do søc lao ®éng bị bóc lột nhiều hơn trong khi lơng
thực tế không tăng. Sự bần cùng hoá này đánh vào ý thức , hệ t tởng của giai cấp vô sản và tất yếu dẫn đến phong trào đấu tranh chống áp bøc bãc lét.

B. ý nghÜa cđa tÝch l t b¶n trong quản lí các doanh nghiệp ở Việt Nam.


I.Tìm hiểu vấn đề vốn với nền kinh tế nớc ta và các doanh nghiệp
Nguồn vồn của mỗi quốc gia là toàn bộ những yếu tố cần thiết để cấu thành quá trình sản xuất kinh doanh, đợc hình thành từ sản phẩm thặng d của nhân dân
lao động qua nhiều thế hệ trong mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp của quốc gia. Vèn theo nghÜa réng bao gåm nguån nh©n lùc, trí lực, tài chính của mỗi cá
nhân, mỗi doanh nghiệp hay mỗi quốc gia. Theo nghĩa hẹp , đó là tiềm lực tài
chính của cá nhân, doanh nghiệp, quốc gia đó. Trong khuôn khổ của đề tài, chúng ta chỉ tìm hiểu vấn đề vốn với nền kinh tế và các doanh nghiệp theo nghĩa hẹp.
Đất nớc ta đang trong quá trình xây dựng nền KTTT theo định hớng XHCN .Quá trình CNH-HĐH đang đợc tập trung và đẩy mạnh hơn ba o giờ hết nhằm h-
ơng tới mục tiêu tới năm 2020 cơ bản là nớc công nghiệp và thoát khỏi nguy cơ tụt hậu so với thế giới. HOà cùng xu thế hội nhập, toàn cầu hoá kinh tế thế giới,
chúng ta có những bớc đi tích cực hội nhập hiệu quả vào khu vực và tạo đà hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới. Và một trong những điều kiện tiên quyết để đạt
đợc những mục tiêu đó chính là vốn cho sản xuất kinh doanh . Vốn là yếu tố cơ bản không thể thiếu đợc của mọi quá trnhs sản xuất kinh doanh đồng thời là yếu
tố quan trọng nhất đối với sự tăng trởng, phát triển kinh tế của đất nớc.1 Nằm trong hệ thống kinh tế đất nớc, các doanh nghiệp , các đơn vị sản xuất
kinh doanh chính là những tế bào của nền kinh tế. Do đó các doanh nghiệp có phát triển thì nền kinh tế mới vững mạnh. Với các doanh nghiệp muốn cho quá
trình sản xuất kinh doanh đợc liên tục, doanh nghiệp phải có đủ vốn đầu t cho các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất . Doanh nghiệp phải làm ăn có l;lãi
thì vốn mới đợc bảo toàn và phát triển đảm bảo cho doanh nghiệp có khả năng tái sản xuất mở rộng, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Thực tế chứng minh có
nhiều doanh nghiệp có đủ khả năng về yếu tố cong ngời và cơ hội đầu t nhng vì không có đủ tiềm lực tài chính đành chịu bó tay.
Các doanh nghiệp cần có vốn để phát triển sản xuất, để gây dựng sức mạnh cạnh tranh trên thị trờng. Thực tế đòi hỏi các doanh nghiệp phả cần lợng vốn rất
lớn đầu t chủ yếu vào nhóm mục tiêu sau: Một là , đầu t đổi mới Công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất.
Hai là , đầu t tăng quy mô sản xuất kinh doanh . Ba là , đầu t vào lĩnh vực mới, Công nghệ mũi nhọn.
Bốn là, đầu t phát triển thị trờng, mở rộng ảnh hởng , tăng sức cạnh tranh.
Qua phân tích trên, chúng ta thÊy r»ng vÊn ®Ị vèn, tÝch tơ tËp trung vèn có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

II. Nguồn gốc, thực trạng tích luỹ vốn ở các doanh nghiệp vµ nỊn kinh tÕ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ý nghĩa của tích luỹ t bản trong quản lí các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×