1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định : Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lu động đợc phản ánh qua các chỉ tiêu sau:

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định : Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lu động đợc phản ánh qua các chỉ tiêu sau:

Tải bản đầy đủ - 85trang

Ba chỉ tiêu này có mối quan hệ hữu cơ với nhau và thể hiện qua công thức sau: Tỷ suất lợi nhuận thuần
trên vốn sản xuất tổng tài sản
= Tỷ suất lợi
nhuận thuần doanh thu
x Số lần chu
chuyển tổng tài sản

2.7 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định :


Tài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp, phản ánh năng lực sản xuất hiện có, trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp. Tài sản
cố định đặc biệt là máy móc thiết bị sản xuất, là điều kiện quan trọng và cần thiết để tăng sản lợng, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản
phẩm Bởi vậy, việc phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định để có biện pháp
sử dụng triệt để về số lợng, thời gian và công suất của máy móc thiết bị sản xuất
và tài sản cố định khác là một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp
HiƯu qu¶ sư dơng tài sản cố định đợc tính toán bằng nhiều chỉ tiêu, nhng chủ yếu là các chỉ tiêu sau:
Sức sản xuất của tài sản cố định
= Tổng doanh thu thuần
Nguyên giá bình quân TSCĐ Chỉ tiêu này phản ánh một đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định đem
lại mấy đồng doanh thu Sức sinh lời của
tài sản cố định =
Lợi nhuận thuần Nguyên giá bình quân TSCĐ
Chỉ tiêu này cho biết một đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định đem lại mấy đồng lợi nhuận.
Suất hao phí tài sản cố định
= Nguyên giá bình quân TSCĐ
Doanh thu thuần hay Ln thuần Chỉ tiêu này phản ánh để có một đồng doanh thu hay lợi nhuận thuần có
bao nhiêu đồng nguyên gía tài sản cố định.

2.8. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lu động đợc phản ánh qua các chỉ tiêu sau:


30
Sức sản xuất của vốn lu động
= Tổng doanh thu thuần
Vốn lu động bình quân
Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lu động đem lại mấy đồng doanh thu thuần. Sức sinh lợi
của vốn lu động =
Lợi nhuận thuần Vốn lu động bình quân
Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lu động làm ra mấy đồng lợi nhuận.
Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lu động:
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn lu động vận động không ngừng, tham gia lẫn vào quá trình sản xuất kinh doanh, giá trị hao mòn đợc chuyển hết
một lần vào giá trị sản phẩm.
Trong từng giai đoạn của quá trình sản xuất vốn lu động thờng xuyên thay đổi hình thái vật chất, qua các giai đoạn của quá trình tái sản xuất dự trữ - sản
xuất - tiêu thụ. Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của vốn lu động sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Để xác định tốc độ luân chuyển của vốn lu động, ngời ta thừơng sử dụng các chỉ tiêu sau:
S vòng quay của vốn lưu động hay hệ số luân chuyển
= Tổng doanh thu thuần
Tài sản lưu động bình quân 1
Chỉ tiêu này cho biết vốn lưu động quay được mấy vòng trong kỳ. Nếu số vòng quay tăng, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn tăng và ngược lại.
Thời gian một vòng ln chuyển
= Thời gian của kỳ phân tích
Số vòng quay của vốn lưu động 2
Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết cho vốn lưu động quay được một vòng. Thời gian của một vòng luân chuyển càng nhỏ thì tốc độ ln chuyển càng lớn.
31
+ Cách tính các chỉ tiêu: . Doanh thu thuần = doanh thu bán hàng – thuế tiêu thụ đặc biệt + các khoản
giảm trừ
. Thời gian của kỳ phân tích: theo quy ước thời gian tháng là 30 ngày, quý là 90 ngày, năm là 360 ngày.
Vốn lưu động bình quân tháng
= Vốn LĐ đầu tháng + Vốn LSĐ cuối tháng
2 Vốn lưu động
bình quân quý =
Cộng vốn LĐ bình quân 3 tháng
3 Vốn lưu động
bình quân năm =
Cộng vốn LĐ 4 quý 4
Vốn lưu động bình quân trong kỳ
= Vốn LĐ đầu kỳ + Vốn LĐ cuối kỳ 2
Cần phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển của vốn lưu động.
- Tình hình thu mua, cung cấp, dự trữ nguyên vật liệu. - Tiến độ sản xuất
- Tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá - Tình hình thanh tốn cơng nợ
Để tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp cấn rút bớt số vốn và thời gian vốn lưu lại ở từng khâu, từng giai đoạn
trong quá trình sản xuất kinh doanh.
C ụ thể là:
32 3
Tài sản lưu động bình quân Tổng doanh thu thuần
= Hệ số đảm nhận
vốn lưu động
+ Với một số vốn khơng tăng, có thể tăng được doanh số hoạt động, từ đó tạo điều kiện tăng thêm lợi nhuận, nếu như doanh nghiệp tăng được tốc độ luân
chuyển. Từ công thức 1 ta có:
Tổng doanh thu thuần
= Vốn lưu động
bình qn x
Hệ số luân chuyển
Như vậy, trong điều kiện vốn không đổi, nếu tăng được hệ số luân chuyển sẽ tăng được tổng doanh thu thuần.
+ Với số vốn lưu động ít hơn nếu tăng tốc độ luân chuyển sẽ đạt được doanh thu như cũ.
Nếu tốc độ luân chuyển vốn không thay đổi so với kỳ gốc thì sẽ đạt được tổng doanh thu thuần ở kỳ phân tích, ta phải:
Cần một lượng vốn lưu động
= Tổng doanh thu kỳ phân tích
Hệ số luân chuyển kỳ gốc
Để xác định số vốn lưu động tiết kiệm, hay lãng phí trong kỳ của doanh nghiệp theo công thức:
Số vốn lưu động tiết kiệm, hay lãng phí do thay đổi tốc độ luân chuyển
= Tổng DT thuần kỳ phân tích
Thời gian kỳ phân tích Như vậy, trình tự và phương pháp phân tích tốc độ vốn luân chuyển như sau:
. Đánh gía chung tốc độ luân chuyển: tính ra và so sánh các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của kỳ phân tích với kỳ gốc.
. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển bằng phương pháp loại trừ.
. Tính ra số vốn lưu động tiết kiệm hoặc lãng phí do tốc độ luân chuyển thay đổi. Xác định nguyên nhân ảnh hưởng và biện pháp đẩy nhanh tốc độ luân
chuyển vốn lưu động trong thời kỳ tới. 2.9 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
ý nghĩa:
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chính là nâng cao hiệu quả sử dụng các giá trị đầu vào của doanh nghiệp.
33
Vốn là nhân tố quan trọng cho quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Song sử dụng vốn sao cho có hiệu quả lại là vấn đề quan trọng hơn nhiều. Trong
một chừng mực nào đó, sử dụng vốn có hiệu quả sẽ là đồng nghĩa với sự gia tăng vốn đầu tư, mặt khác sử dụng vốn có hiệu quả còn là khâu quyết định quy
mô huy động và tái tạo vốn.
Giải pháp. Quản lý chặt chẽ nguồn vốn lưu động hiện có.
- Tăng cường thu hồi cơng nợ giảm tình trạng bị khách hàng chiếm dụng vốn .
- Doanh nghiệp thường xuyên đổi mới cơ chế bán hàng, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác quản lý kinh doanh, công nợ.
- Sử lý kiên quyết kịp thời những khoản nợ khó đòi, nợ q hạn, tìm các phương thức thanh toán phù hợp với các khoản nợ này ví dụ như: hình thức
thanh tốn hàng đổi hàng, thuê, mua lại máy móc, nhà xưởng...
- Theo dõi sát tình hình tài chính của các khách hàng để có chính sách bán hàng phù hợp, ưu tiên đối với khách hàng có tiềm năng về tài chính, thanh
tốn nhanh.
- Với khách hàng nước ngồi dùng hình thức mở LC trả chậm, bán hàng có bảo lãnh của ngân hàng, hàng đổi hàng..
Nâng cao hiệu quả hoạt động vốn cố định
- Xác định cơ cấu tài sản cố định hợp lý, phù hợp với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Cơng ty.
- Nâng cao trình độ sử dụng tài sản cố định về mặt thời gian và cơng suất. - Tổ chức tốt cơng tác giữ gìn, sửa chữa tài sản cố định.
- Cải tiến hiện đại hố máy móc thiết bị, đây là một biện pháp quan trọng để giảm bớt tổn thất do hao mòn vơ hình gây ra .
Nâng cao trình độ lành nghề và ý thức trách nhiệm của người lao động.
34
- Tiến hành phân loại từng loai tài sản cố định để xác định mức khấu hao cho chính xác, hợp lý đối với từng loại tài sản cố định để xác định mức khấu hao
cho chính xác, hợp lý đối với từng loại tài sản cố định.
- Phân cấp quản lý tài sản cố định, giao quyền sử dụng cho các đơn vị, phân xưởng bộ phận trong Công ty nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý và sử dụng
của các đơn vị...
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
- Tổ chức và quản lý tốt quá trình thu mua, dự trữ nhằm giảm bớt chi phí thu mua dự trữ góp phần hạ giá thành, tăng lợi nhuận.
- Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ chu chuyển của vốn lưu động trong khâu sản xuất, rút ngắn chu kỳ sản xuất, lượng sản phần dở dang cuối kỳ, đầu kỳ.
- Đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của vốn trong khâu lưu thông. - Làm tốt công tác hoạch định ngân sách tiền mặt để dự báo nhu cầu chi tiêu
hợp lý và chính xác.
Các biện pháp khác.
- Đẩy mạnh lượng bán ra để tăng doanh thu đồng thời giảm chi phí sản xuất kinh doanh đến mức thấp nhất.
- Nâng cao trình độ quản lý, trình độ tay nghề chuyên môn cho cán bộ và công nhân viên của Công ty.
- Điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý. - Cải tiến cơng tác kế tốn nhằm cung cấp nhanh thông tin phục vụ quản lý.
Công ty cần tiến hành thường xun cơng tác phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở đó thấy được mặt mạnh
yếu để có biện pháp khắc phục.
35

Phần 3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRONG NHỮNG NĂM QUA


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định : Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lu động đợc phản ánh qua các chỉ tiêu sau:

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×