1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Kinh nghiệm quản lý nhà nớc với FDI của một số nớc trên thế giới 1. Thái Lan

Kinh nghiệm quản lý nhà nớc với FDI của một số nớc trên thế giới 1. Thái Lan

Tải bản đầy đủ - 58trang

+ Quản lý nhà nớc về việc lập, kiểm tra,xét duyệt các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội.
- Bộ xây dựng: + Thực hiện chức năng quản lý nhà nớc về xây dựng, nghiên cứu các cơ chế,
chính sách về quản lý xây dựng, qui hoạch đô thị và nông thôn. + Ban hành các tiêu chuẩn qui phạm, qui chuẩn xây dựng.
+ Theo dõi, kiểm tra chất lợng các công trình - Bộ tài chính:
+ Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý nhà nớc về tiền tệ, tín dụng ngân
hàng trong đầu t và xây dựng. + Giám sát các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính thực hiện các nhiệm
vụ, huy ®éng vèn, cho vay vèn, b¶o l·nh vay, b¶o l·nh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp động, bảo lãnh dự thầu.
- Các bộ có liên quan: + Các bộ quản lý ngành về đất đai, tài nguyên, công nghệ, môi trờng, thơng
mại, bảo tồn bảo tàng di tích di sản văn hoá, quốc phòng, an ninh, phòng cháy chữa cháy Có trách nhiệm xem xét và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề có
liên quan đến dự án.
3. Kinh nghiệm quản lý nhà nớc víi FDI cđa mét sè níc trªn thÕ giíi 3.1. Thái Lan
Thái Lan là một trong những nớc có nhiều điểm tơng đồng với Việt Nam về
điều kiện tự nhiên đất đai, khí hậu, tài nguyên , về xã hội một số tập quán,
nhan văn, dân số đông và phần lớn sống ở nông thôn, dung lợng thị trờng tiềm năng lớn và về trình độ phát triển kinh tế có
u thế phát triển một nên nông
nghiệp nhiệt đới, công nghiệp còn ở trình độ phát triển thấp .
Những thập niên gần đây, nền kinh tế Thái Lan đã đạt nđợc sự phát triển thuộc loại nhanh trong khu vực. Trong sự phát triển đó có sự đóng góp đáng kể của đầu
trực tiếp nớc ngoài ®èi víi sù ph¸t triĨn kinh tÕ cđa Th¸i Lan có học giả đã cho rằng: nếu không có nguồn đầu t trực tiếp nớc ngoài trong 20 năm qua, Thái Lan
không thể xây dựng đợc một nền tảng kinh tế vững mạnh nh hiện nay[17,381].
Chúng ta cũng thừa nhận rằng đầu t trực tiếp nớc ngoài là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy nền kinh tế Thái Lan trở thành những ngôi sao mới
của khu vực Đông á. Chính phủ Thái Lan đã rất khéo léo trong việc kết hợp đầu t trực tiếp nớc ngoài với chiến lợc công nghiệp hoá của từng thời kì. Để có thể triển
khai các dự án đầu t nhanh, thuận lợi và có hiệu quả, Chính phủ Thái Lan đã có chính sách khuyến khích mạnh các nguồn vốn tron nớc cùng tham gia đâu t với
các dự án có vốn đầu t nớc ngoài. Tỷ lệ vốn trong nớc trong các dự án này lên tới 71,7 thời kì 1960-1985 và 71,6 thời kì 1986-1995[47,134]. Về chính sách
tiếp nhận đầu t trực tiếp nớc ngoài của Thái Lan đợc đánh giá là một trong những chính sách khá thông thoáng và có sức hấp dẫn các nhà đầu t.
16
3.2. Trung Quốc Sau 20 năm 1979-1999 thực hiện chính sách cải cách mở cửa, kinh tế Trung
Quốc đã dạt ®ùoc nhiỊu thµnh tùu to lín, thu hót sù chó ý cđa nhiỊu ngwofi trªn thÕ giíi. Thêi kú 1979-1994 tốc độ tăng trởng kinh tế bình quân 9,3năm; tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 16,2năm; Sản lợng các sản phẩm chủ yếu cũng đều tăng với tốc ®é nhanh. Cho dÕn nay, tong øng víi c¸c thêi kỳ, nền
kinh tế Trung Quốc vẫn dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trởng. Vị thế và ảnh hởng của Trung Quốc đang ngày càng nâng lên rõ rệt. Nhiều nhà kinh tế nhận định
rằng, từ nay đến hết thập niên đầu thế kỷ XXI vẫn là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc. Một trong những yếu tố chi phối mạnh mẽ sự phát triển
kinh tế Trung Quốc 20 năm qua là sự thành công trong việc thu hút đầu t nớc ngoài. Đối với Trung Quốc, đầu t trực tiếp nớc ngoài thực sự trở thành động lực
của sự phát triển và chính nó đã làm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá.
Nếu đến năm 1991, Trung Quốc chỉ đứng thứ 13 trên thế giới và thứ 3 trong các nớc đang phát triển về thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài thì chỉ 2 năm sau
1993 Trung Quốc đã ®øng thø 2 trªn thÕ giíi sau Mü và đứng đầu các nớc đang phát triển về lĩnh vực này. Năm 1993 vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài đăng kí
vào Trung Quốc là 111,436 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện là 33, 767 tỷ USD. Đây là một kỷ lục cha từng có trên thế giới. Nếu lợng vốn đầu t trực tiếp thực hiện
ở Trung Quốc tính đến năm 1992 đạt mức 50,9 tỷ USD thì đến năm 1998 đã lên tới 259,858 tỷ USD. Nh vây, trong thời kỳ 20 năm 1979-1998 tính bình quân ở
Trung Quốc mỗi năm có tới gần 13 tỷ USD vốn đầu t trực tiếp từ nớc ngoài đợc thực hiện bằng 11,8 lần vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài thực hiện bình quân trong
thời kì 1988-1999 tại Việt Nam.
Nói đến sự thành công của Trung Quốc trong những thập niên gần đây cũng có nghĩa là nói đến sự thành công trong việc quản lý nhà nớc về đầu t trực tiếp nớc
ngoài và việc thực hiện chính sách cải cách mở cửa của họ. Việc mở cửa với bên ngoài đợc Trung Quốc xác định là một quốc sách cơ bản lâu dài, nên họ chủ tr-
ơng ra sức nâng cao mức độ mở cửa với bên ngoài, tích cực lợi dụng vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài một cách hiệu quả Thực tế cho thấy, nhờ có chính sách
mở cửa hợp lý nên việc thu hút và sử dụng đầu t trực tiếp nớc ngoài của Trung
Quốc rât hiệu quả. Một số chủ trơng, biện pháp lớn mà Trung Quốc đang sử dụng đối với đầu t
trực tiếp nớc ngoài hiện nay theo hớng sau: - Tăng cờng cải cách thể chế kinh tế trong nớc phù hợp với tốc độ mở cửa
đối ngoại, tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nớc với các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài.
- Lập qui hoạch ngành nghề và vùng lãnh thổ đối với đầu t trực tiếp nớc ngoài.
- Tăng cờng quản lý nhà nớc đối với đầu t trực tiếp nớc ngoài. Đa dạng hoá các hình thức đầu t trực tiếp nớc ngoài.
17
- Có chính sách thoả đáng để mở rộng việc thu hút các nhà đầu t ngời Hoa ở nớc ngoài chuyển vốn về đầu t tại Trung Quốc. Mở rộng địa bàn hoạt động,
tạo môi trờng kinh doanh thuận lợi, sử dụng các chính sách u đãi phù hợp với yêu cầu phát triển của từng thời kỳ.
18
Chơng II
Thực trạng về quản lý nhà nớc đối với hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài

I. Thực trạng về hoạt động FDI tại Việt Nam trong thời


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kinh nghiệm quản lý nhà nớc với FDI của một số nớc trên thế giới 1. Thái Lan

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×