1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Phơng hớng. 1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nớc với FDI một cách toàn diện cả vĩ

Phơng hớng. 1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nớc với FDI một cách toàn diện cả vĩ

Tải bản đầy đủ - 58trang

bất lợi là thiều vốn phải phụ thuộc vào nhà đầu t nớc ngoài? để thiệt hại về giá cả là ít nhất, để dẫn tới làm chủ công nghệ.
1.3. Quản lí nhà nớc cần thiết kế đợc các thể chế kiểm soát và giảm khả năng độc quyền của nhà đầu t nớc ngoài. Với sức mạnh độc quyền về
công nghệ về thị trờng nguyên liệu, thị trờng tiêu thụ sản phẩm và khả năng thay thế các giao dịch thị trờng bằng giao dịch nội bộ cho cả các
sản phẩm đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuât. Thế mạnh này đem lại lợi ích rất lớn cho nhà đầu t, giúp Việt Nam tiếp cận với thị trờng thế
giới. Nhng chính lợi thế này cũng gây thiệt hại cho bên Việt Nam.
Với độc quyền về công nghệ, khi góp vốn dới hình thức chuyển giao công nghệ, nhà đầu t có thể tính giá cao so với giát thị trờng các thiết bị máy móc, vËt t,
phÝ b¶n qun, phÝ t vÊn thiÕt kÕ dÉn đến sự thiệt hại cho bên Việt Nam về tỉ lệ góp vốn cùng với tỉ lệ phân chia lợi nhuận trong suốt quá trình kinh doanh và
quyền tham gia quản lý.
Với thế mạnh thị trờng, nhà đầu t của công ty đa quốc gia có thể thực hiện chiến lợc tài chính áp dụng cho các công ty con ở các quốc gia nh nghệ thuật
chuyển giá là giá chuyển nhợng hay giá thanh toán hàng hoá dịch vơ gi÷a hai doanh nghiƯp cã mèi quan hƯ mËt thiết với nhau nhằm thực hiện những mục tiêu
khác nhau. Vì vậy, việc định giá chuyền giao có thể nói là một nghệ thuật quản trị kinh doanh nhằm xác định một mức giá chuyển nhợng nội bộ có thể cao hoặc
thấp hơn so với giá thị trờng trong quan hệ mua bán sòng phẳng tuỳ theo mục đích khác nhau.
1.4. Để phát huy sức mạnh của FDI và hạn chế tác động tiêu cực của nó cần nâng cao năng lực khu vực kinh tế trong nớc. Nâng cao năng lực khu
vực kinh tế trong nớc xét dới góc độ quản lý nhà nớc trớc hết cần quán triệt quan điểm các doanh nghiệp Việt Nam chỉ có đợc sức cạnh tranh
khi nó đợc phát triển trong một môi trờng cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài bớc đầu trên thị trờng nội địa và
tiến tới trên thị trờng quốc tế theo lịch trình mà Việt Nam đã cam kết tham gia trong khuôn khổ AFTA, trong hiệp định thơng mại Viêt-Mỹ
và lịch trình cho việc chuẩn bị gia nhập WTO. Chính quá trình cạnh tranh mới tạo ra động lực cho khu vực kinh tế trong nớc nâng cao khả
năng hợp tác đầu t, khai thác thế mạnh của FDI về công nghệ, về quản lý và thị trờng. Trên cơ sở đó cùng với sự nâng đỡ có trọng điểm của
nhà nớc để dần từng bớc chuyển hoá thế mạnh của FDI thành thế mạnh của các doanh nghiệp trong nớc.
2. Phơng hớng. 2.1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nớc với FDI một cách toàn diện cả vĩ
mô và vi mô. ở tầm vĩ mô, quản lý nhà nớc đợc nâng cao thông qua khả năng vận dụng các
công cụ điều hành kinh tế vĩ mô tạo môi trờng đầu t có hiệu quả cho hoạt động
47
FDI. Đó là các công cụ nhu tỳ giá hối đoái, lãi suất, phát triển hệ thống ngân hàng, tạo sự lành mạnh cho thị trờng lao động, thị trờng vốn, thị trờng tiền tê và thị trờng
hàng hoá. Đây là những yếu tố liên quan mật thiết đến hoạt động có hiệu qủa của các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài.
ở tầm vi mô, tính toàn diện và đòng bộ của hoạt động quản lý nhà nớc đợc thể hiện ở khả năng hoàn thiện cơ chế quản lý và các thủ tục để điều hành công tác
quản lý từ khâu vận động đầu t hình thành dự án, thẩm định cấp giấy phép, triển khai dự án và quản lý khi dự án đi vào hoạt động trên tinh thần tạo điều kiện thuận
lợi nhất cho hoạt động đầu t vào kinh doanh của các nhà đầu t nớc ngoài nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, thế mạnh của FDI và hạn chế tới mức thấp nhất
các tiêu cực của nó.
2.2. Thờng xuyên quán triệt nguyên tắc hai bên cùng có lợi, xử lý thoả đáng mối quan hệ về lợi ích giữa bên nuớc ngoài và bên Việt Nam .
Quản lý nhà nớc với hoạt động FDI vừa đảm bảo thực hiện đợc mục tiêu kinh tế-xã hội đặt ra, vừa đảm bảo lợi ích của nhà đầu t nớc ngoài trên cơ sở tôn trọng
độc lập chủ quyền dân tộc và pháp luật Việt Nam. Lợi ích của nhà đầu t nớc ngoài đợc đảm bảo trên cơ sở hoạt động kinh doanh
có lãi, còn lợi ích của Việt Nam đợc thể hiện thông qu¶ hiƯu qu¶ kinh tÕ-x· héi khi sư dơng vèn nớc ngoài. hiệu qủa sử dụng vốn nớc ngoài đối với một quốc gia
tiếp nhân vốn đầu t không chỉ đợc đánh giá ở tốc độ tăng trởng của nền kinh tế mà còn phải đợc đánh giá ở chỉ tiêu tăng hiệu quả của giá trị thu nhập quốc dân
GNP và GNPngời. 2.3. Nâng cao vai trò quản lí nhà nớc đợc thể hiện thông qua đổi mới ph-
ơng pháp hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật theo nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi hơn, định h-
ớng lâu dài và ngày càng phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Việc hoạch định chính sách pháp luật áp dụng đối với FDI là khâu quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nớc đối với khu vực này. Các chính sách và quy định
của pháp luật là cơ sở hình thành nề nếp làm ăn và phơng thức kinh doanh của nhà đầu t bản thân hoạt động kinh doanh là hoạt động có tính dài hạn. Đây là nguyên
tắc đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động đầu t. Chính vì vậy, chính sách và pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh cũng phải đảm bảo tính thống nhất, ổn định
và đảm bảo tính lâu dài, nếu không sẽ phá vỡ toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà đầu t. Mặt khác, hoạch định chính sách pháp luật đối với FDI cần
tuân theo những thông lệ và tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế, nhất là những yêu cầu về hội nhập khu vực và toàn cầu làm định hớng lâu dài cho công tác hoạch
định chính sách pháp luật.
2.4. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Việc cải cách thủ tục hành chính theo hớng đơn giản hoá là điều kiện tiên
quyết cho việc nâng cao hiệu quả quản lí nhà nớc đối với hoạt động FDI. Chính
48
các thủ tục hành chính phiền hà phức tạp, rắc rối trong thời gian qua vừa gây nhiều ách tắc và cản trở đối với hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc
ngoài. Một số thủ tục hành chính còn nhiều bất cập có thể kể ra sau đây: Thủ tục hải quan của Việt Nam gây nhiều khó khăn cho hoạt động của các
doanh nghiệp có vốn nớc ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là thủ tơc nhËp khÈu, ¸p gi¸. Thđ tơc nhËp khÈu cã khó khăn tác động nhiều đến hoạt động của các
doanh nghiệp. Kết quả này phủ hợp với thực tế về những phàn nàn trong thủ tục hành chính giấy tờ tại Việt Nam. Trong ba loại hình doanh nghiệp, các
doanh nghiệp liên doanh phàn nàn nhiều nhất về thủ tục này.
Việc cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp đã đợc cải thiện đáng kể. Chỉ một tỷ lƯ rÊt nhá c¸c doanh nghiƯp cho r»ng vÉn cã khó khăn ở khâu này.
Kết luận này cũng đúng đối với việt đánh giá về hoàn tất thủ tục đăng kí. Các doanh nghiệp có những khó khăn về thủ tục trong nhập khẩu. Trái lại, khi
nhận xét về chính sách và quy định và xuất khẩu, số đông các doanh nghiệp cho là ở mức thuận lợi và bình thờng. So sánh sự phiền hà của các doanh
nghiệp về chính sách xuất khẩu và nhập khẩu cũng cho thÊy tû lƯ than phiỊn vỊ chÝnh s¸ch xt khÈu ít hơn tỉ lệ than phiền về chính sách nhập khÈu.
 HƯ thèng hµnh chÝnh cđa ViƯt Nam cã vÊn đề rất lớn, tạo nhiều cản trở trong thu hút đầu t nớc ngoài. Đa số các doanh nghiệp cho là hệ thống hành chính
của Việt Nam thua kém hơn so víi c¸c níc kh¸c trong khu vùc. Trong khi 10 cho r»ng hƯ thèng hµnh chÝnh ViƯt nam cã ảnh hởng tơng tự nh các nớc khác
thì chỉ có 3 sè doanh nghiÖp, mét tû lÖ rÊt nhá, cho rằng hệ thống hành chính của Việt Nam tốt hơn các nớc trong khu vực ASEAN.
Phơng hớng cải cách thủ tục hành chính thể hiện ở việc đơn giản hoá các bộ phận trong bộ máy quản lí theo hớng tinh gọn, thực hiện chế độ hành chính theo
nguyên tắc một nửa, bớt các đầu mối trung gian. Đảm bảo phối hợp thống nhất giữa các cơ quan quản lí nhà nớc từ trung ơng đến địa phơng và các cơ quan quản
lí ngành, quản lí các hoạt động kinh doanh trong và ngoài nớc của các doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lí, tránh tình trạng gây
sách nhiễu đối với các nhà đầu t nớc ngoài khi giải quyết các thủ tục hành chính.
Quan điểm này thể hiện bằng trách nhiệm và quyền lợi của cơ quan quản lí nhà nớc,đợc quy định rõ ràng, đqợc thực hiện công khai, dân chủ.
2.5. Đổi mới công tác kiểm tra thanh tra giám sát. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp có vốn
đầu t nớc ngoài đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nớc. Hoạt động kiểm tra, giám sát phải gắn với mụcđích hỗ trợ và tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả theo qui định của pháp luật. Do đó, hoạt động kiểm tra, thanh tra và giám sát phải đợc đổi mới phơng thức hoạt
động theo hớng gắn với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, chuyển từ hình thức kiểm tra trực tiếp sang hình thức giám sát thông qua thiết lập hệ thống thông tin và
tăng cờng phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nớc, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý. Hoạt động kiểm tra, thanh tra tránh tình trạng tuỳ tiện làm giảm uy
49
tín và hiệu lực của hoạt động kinh tế, của bộ máy nhà nớc và gây tâm lý e ngại từ phía các nhà đầu t nớc ngoài.
2.6. Tạo môi trờng quốc tế thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài.
Hoạt động quản lý nhà nớc đối với doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài gắn liền với việc mở rộng phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp không chỉ trong n-
ớc mà còn cả nớc ngoài. Do đó, việc chính phủ mở rộng quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng việc phê chuẩn các hiệp định quốc tế về đầu t, thơng mại và dịch vụ bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ đầu t trong khu vực và toàn cầu, kí kết các hiệp định song phơng, phát triển các hoạt động xúc tiến đầu t và thơng mại có ý nghĩa
cực kỳ quan trọng trong việc khai thác có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đây là một trong những điều kiện quan
trọng phục vụ cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo phạm vi hoạt động rộng hơn cho doanh nghiệp và phát huy hiệu quả hơn tác động
của các công cụ quản lý nhà nớc đối với doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài.

II. Giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nớc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phơng hớng. 1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nớc với FDI một cách toàn diện cả vĩ

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×