1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Cải cách hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu t nớc ngoài.

Cải cách hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu t nớc ngoài.

Tải bản đầy đủ - 58trang

mà là kết quả của một sự nỗ lực liên tục, thể hiện trong đờng lối cải cách nhất quán và kiên quyết.
I.2 Xúc tiến đầu t Để giới thiệu, quảng cáo cơ hội đầu t với bên ngoài, nớc chủ nhà thờng tổ chức
các đoàn tham quan, khảo sát ở nớc ngoài; tham gia, tổ chức các hội htảo khoa học, diễn đàn đầu t, kinh tế ở khu vực và quốc tế. Đồng thời, họ tích cực sử dụng
các phơng tiện truyền thông, xây dựng mạng lới các văn phòng đại diện ở nớc ngoài để cung cấp các thông tin nhanh chóng và giúp đỡ kịp thời các nhà đầu t nớc
ngoài tìm hiểu cơ hội đầu t ở nớc mình. ở Việt Nam, các hoạt động xúc tiến đầu t còn đơn điệu và ít chủ động.
I.3 Xây dựng cơ sở hạ tầng Điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng có ảnh hởng quan trọng đến chi phí và rủi ro
của các hoạt động đầu t. Vì vậy, nhiều nớc đã chú trọng xây dựng hệ thống giao thong và các dịch vụ cơ sở hạ tầng đủ tốt để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu t n-
ớc ngoài. ở Việt Nam, công việc này thực hiện còn chậm và chủt yếu dựa vào nguồn vốn ODA.
I.4 Xây dựng các khu chÕ xt, khu c«ng nghiƯp, khu c«ng nghƯ cao. Nh»m khuyến khích các nhà đầu t nớc ngoài đẩy mạnh xuất khẩu, từ những
năm 60, nhiều nớc đã xây dựng những khu chế xuất với cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thuận lợi và nhiều u đãi hấp dẫn đặc biệt. Sau đó, do hạn chế của chững biện pháp
này và sự chuyển hớng phát triển sang nền kinh tế mở ở nhiều nớc, các khu công nghiệp và công nghệ cao phát triển nhanh chóng và tỏ ra rất hiệu quả trong thu hút
đầu t nớc ngoài. Đầu t trong các khu vực này, các nhà đầu t khôngn hững đợc đáp ứng cơ sở hạ tầng kỹ thuật chuyên dụng, dịch vụ thuận lợi, mà sản phẩm của họ
còn đợc tiêu thụ ở thị trờng nội địa. ở Việt Nam, mặc dù hoạt đông còn kém hiệu
quả những các khu công nghiệp, khu chế xuất đã đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu t nớc ngoà

2. Cải cách hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu t nớc ngoài.


2.1. Đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Quản lý nhà nớc đối với đầu t trực tiếp nớc ngoài có một vai trò và ý nghĩa đặc
biệt quan trọng đối với việc thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn FDI. Xét trên nhiều khía cạnh, quản lý Nhµ níc vỊ kinh tÕ nãi chung vµ vỊ hoạt động đầu t trực tiếp n-
ớc ngoài nói riêng thuộc về môi trờng đầu t theo nghĩa rộng. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng có vai trò riêng của nó, vì vậy chúng tôi muốn tách ra thành một đề mục
riêng. Khi nói đến môi trờng đầu t nói chung, chúng ta hàm ý những yếu tố khách quan, còn khi nhấn mạnh đến quản lý Nhà nớc là muốn nhấn mạnh đến yếu tố chủ
quan.
51
Tác động của quản lý nhà nớc đối với hoạt động FDI đợc quy định bởi mức độ can thiệp của Nhà nớc vào các hoạt động này. Mỗi quốc gia có đờng lối và chiến l-
ợc phát triển kinh tế riêng, do đó có những quy chế quản lý riêng đối với hoạt động đầu t trực nớc ngoài. Song, trong điều kiện khu vực hoá và toàn cầu hoá, các
quy chế này phải tiến đến những chuẩn mực chung, và hơn nữa mang tính cạnh tranh so với các nớc khác. Nh vậy, quan điểm chỉ đạo trong việc đổi mới quản lý
nhà nứoc về hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài là đơn giản hoá, thuận lợi hoá và tự do hoá. Kết quả điều tra cũng nh các tài liệu hiện có và những quan sát thực tế
cho thấy chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm trong lĩnh vực này.
Trớc hết, cần tiếp tục đơn giản hoá thủ tục đăng ký đầu t, ở những lĩnh vực mà luật pháp không cấm. Nghĩa là nhà nớc chủ yếu xác định những lĩnh vực không
cần hoặc hạn chế đầu t nớc ngoài, còn lại thì các nhà đầu t nớc ngoài và đầu t trong nớc đợc hởng những qui định nh nhau.
Phân định rõ và xoá bỏ những chồng chéo về quản lý nhà nớc đối với hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài, chủ yếu là giữa bộ kế
hoạch - đầu t, chính quyền cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ơng và ban quản lí các KCX KCN.
2.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật Xây dựng hệ thống luật pháp và các chính sách có liên quan đén hoạt động
của đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam một các đồng bộ, đảm bảo tính rõ ràng, nhất quán, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với tất cả các nhà đầu t.
Hiện nay chúng ta đã có Luật đầu t nớc ngoài, Luật Khuyến khích đầu t trong nớc nhng chúng ta cha có Luật cạnh tranh, Luật chống bán phá gia nên
mức độ điều chỉnh của pháp luật còn có sự khác nhau giữa các loại hình donahh
nghiệp, nhiều khi còn có sự phân biệt và thiếu nhất quán trong các qui định về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các doanh nghiệp trong nớc với các doanh nghiệp có
vốn đầu t nớc ngoài. Không những thế, tính ổn định của luật pháp, chính sách của ta cha cao. Trong nhiều trờng hợp, sự thay đổi đột ngột của luật pháp và chính
sách đã làm đỏ lộn phong án kinh doanh của các nhà đầu t. Hoặc có nơi, cã lùc viƯc vËn dơng lt ph¸p, chÝnh s¸ch thiỊu thống nhất, tuỳ tiện, có khi lại tuỳ vào ý
chí của ngời thi hành công vụ Tiến hành cải cách, sửa chữa những thiếu sót
này,tức là chúng ta đã góp phần đáng kể vào việc làm thay đổi, chuỷen biênt heo
chuyển hớng tích cực của môi trờng đầu t. Và, tốc độ khắc phục những tồn tại , thiếu sót và xây dựng đồng bộ hệ thống luật pháp khoa học, hù hợ với đặc điểm,
tình hình thực tiễn là một trong những yếu tố quyết định tốc độ rút ngắn khoảng cách về độ háp dẫn của môi trờng đầu t giữa Việt Nam với các nớc trong khu vực
và trên thế giới.
Trớc mắt, khẩn trơng ban hành các văn bản hớng dẫn thi hành Nghị định 24CP để Luật Đầu t nớc ngoài mới bổ sung, sửa đổi đợc áp dụng thống nhất, các
quy định mới của luật có điều kiện đi vào và phát huy hiƯu qu¶ trong cc sèng, thĨ hiƯn sù cëi më, thông thoáng thực sự về môi trờng đầu t của Việt Nam.
52
Tiếp tục nghiên cứu và sớm cho sửa đổi một số chính ách nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các donah nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Chẳng
hạn, sửa dổi bố sung một số chính sách có liên quan đén quyền sử dụng đất, về giải phóng mặt bằng, cần ngừng việc các doanh nghiƯp ViƯt Nam dïng qun sư
dơng ®Êt ®Ĩ gãp vốn trong liên doanh, từng bớc thực hiện chế độ Nhà nớc cho các doanh nghiệp thuê đất kể cả doanh nghiệp Nhà nớc. Phát triển mạnh và đồng bộ
hệ thống thị trờng vốn nhằm tạo ra các điều kiện ®Ĩ haafu hÕt c¸c doanh nghiƯp cã thĨ huy ®éng vốn cho đầu t một các thuận lợi, cũng nh có thẻ tham gia đàu vao
mọi lĩnh vực mà Nhà nớc không cấm.
3. Nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý. Tăng cờng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý doanh
nghiệp, công chức nhà nớc, và công nhân kỹ thuật có trình đọ chuyên môn nghiệp vụ, phơng pháp hoạt động kinh tế đối ngoại, trình độ ngoại ngữ và tay nghề kĩ
thuật cao, đủ khả năng để đáp ứng tốt yêu cầu thu hút và quản lý hoạt động của đầu t trực tiếp nớc ngoài.
Bất cứ lĩnh vùc nµo còng vËy, u tè con ngêi bao giê cũng quyết định đến mức độ thành công của hoạt động. Các dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài có mặt tại
Việt Nam đã hơn 13 năm nay. Khoảng rhời gian nh vậy không phải là ngắn. Và mặc dù chúng ta vẫn luôn ý thức đợc rằng những ngời trực tiếp tham gia các hoạt
động có liên quan đến đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam đều bao gồm cả những ngời hoạch định chính sách, những ngời vận dụng pháp luật, những ngời lao
động của Việt Nam, đứng ra bảo vệ quyền lợi của Việt Nam nh
ng vì tồn tại
trong mối quan hệ vủa nhièu công việc cùng phải triển khai ®ång thêi ë thêi kú cđa bíc chun biÕn ®Ỉc biệt về nhiều mặt nên chúng ta cha có điều kiện, cha
dành sự chú ý cho việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công nhân một
cách cơ bản và chuyên sâu cho hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài.
Để hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài có hiệu quả, đạt đợc mục tiêu đề ra, vấn đề quan trọng là chúng ta không thể không có kế hoạch, quy hoạch đào tạo càn bộ,
công nhân kỹ thuật để vừa đáp ứng kịp thời cho nhu cầu trớc mắt, vừa chuẩn bị một cách cơ bản và lâu dài cho loại hoạt động này.
trớc mắt, Nhà nớc cần sớm có những quy định về những điều kiện phải có đối với cán bộ Việt Nam tham gia hội đồng quản trị và quản lý các doanh nghiệp liên
doanh, quy định cụ thể tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị. Trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của những ngời làm việc trong các doanh nghiệp có
vốn đàu t nớc ngoài.
Thể chế hoá các lợi ích tinh thần của ngời lao động Việt Nam, cũng nh phơng thức hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các doanh nghiệp có vốn
đầu t nớc ngoài theo hớng tăng cờng hiệu lực của các tổ chức, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo quan hệ lành mạnh giữa các bên đối tác, và bảo vệ lợi
ích chính đáng của các bên.
53

III. Một số kiến nghị với nhà nớc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý FDI.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cải cách hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu t nớc ngoài.

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×