1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
.Ý nghĩa của công tác thẩm định dự án đầu tư.

.Ý nghĩa của công tác thẩm định dự án đầu tư.

Tải bản đầy đủ - 80trang

2. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của cơng tác thẩm định. 2.1. Khái niệm.
Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét một cách khách quan khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp tới công
cuộc đầu tư để ra quyết định đầu tư và cho phép đầu tư.

2.2 .Ý nghĩa của công tác thẩm định dự án đầu tư.


- Giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được phương pháp đầu tư tốt nhất. - Giúp các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá được sự cần thiết và tính
phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển chung của ngành, của địa phương và cả nước trên các mặt mục tiêu, quy mô và hiệu quả.
- Thông qua thẩm định giúp chủ đầu tư xác định được sự lợi hại của dự án khi dự án đi vào hoạt động trên các khía cạnh: cơng nghệ, vốn, mơi
trường và lợi ích kinh tế xã hội khác. - Giúp các nhà tài chính ra quyết định chính xác về cho vay hay tài trợ
dự án. - Giúp xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư.
2.3. Mục đích thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng. Mục đích của cơng tác thẩm định dự án đầu tư là nhằm giúp chủ đầu tư
và các cấp ra quyết định đầu tư, cấp giấy phép đầu tư lựa chọn được phương án đầu tư tốt nhất, quyết định đầu tư đúng hướng và đạt được lợi
ích kinh tế xã hội mà dự án đầu tư mang lại. Đối với ngân hàng, việc thẩm định dự án đầu tư giúp cho ngân hàng có thể ra được những quyết đinh
đúng đắn nhất. Cụ thể: - Rút ra các kết luận chính xác về tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự
án đầu tư, khả năng trả nợ, những rủi ro có thể xảy ra để ra quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay một cách đúng đắn, đảm bảo hiệu quả của vốn
đầu tư. - Tham gia góp ý cho các chủ đầu tư, tạo tiền đề đảm bảo hiệu quả cho
vay, thu được nợ cả gốc và lãi đúng hạn, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. 3
- Thông qua thẩm định, ngân hàng đã tạo ra căn cứ để kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm vốn.
- Thông qua những lần thẩm định sẽ giúp ngân hàng rút ra những kinh nghiệm và bài học bổ ích để thực hiện thẩm định các dự án sau được tốt
hơn. - Làm cơ sở để xác định số tiền cho vay, thời gian cho vay, mức thu nợ
hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Để cơng tác thẩm định dự án đạt kết quả cao nhất, cán bộ thẩm định cần
phải thu thập các thông tin về dự án vay vốn, về khách hàng vay vốn, các văn bản tài liệu của Nhà nước và của các ngành liên quan đến dự án để
phục vụ cho công tác thẩm định.
3. Trình tự và nội dung thẩm định dự án đầu tư. 3.1. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phân tích tình hình tài chính của khách hàng có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng. Việc phân tích này giúp cho ngân hàng đánh giá được
tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại, tiềm năng tương lai và dự báo khả năng trả nợ của các đơn vị được cấp tín dụng để ngân hàng yên tâm đầu tư
vốn.

3.1.1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.


Căn cứ vào quan hệ vay vốn, uy tín của doanh nghiệp trong những năm gần đây 3
÷ 5 năm, căn cứ vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Dùng
phương pháp so sánh, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về chi phí, thu nhập, xu hướng phát triển của doanh nghiệp và đưa ra những nhận xét sau:
- Tình hình sản xuất của doanh nghiệp có ổn định lâu dài hay khơng? Tương lai như thế nào? Xu hướng phát triển mạnh hay đi xuống?
- Với dự án mà doanh nghiệp đầu tư cần xem xét đánh giá qui mô sản xuất, chất lượng sản phẩm, khả năng tiêu thụ, tình hình cạnh tranh.
4

3.1.2 . Phân tích tình hình tài chính


. A. NHĨM CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH NGƯỜI VAY

1. Chỉ tiêu về tài sản nguồn vốn, cơ cấu tài sản, nguồn vốn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

.Ý nghĩa của công tác thẩm định dự án đầu tư.

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×