1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Khả năng thanh tốn tức thì Acid test

Khả năng thanh tốn tức thì Acid test

Tải bản đầy đủ - 80trang

- Mục đích đánh giá : Trong danh mục Tài sản lưu động và Đầu tư ngắn hạn, xét trong ngắn hạn thì hạng mục Hàng tồn kho Loại A: Mục IV:
Tài sản là có tính thanh tốn thấp nhất , khả năng chuyển đổi thành tiền thấp hơn so với các hạng mục TSLĐ còn lại. Tỉ suất thanh toán nhanh lần
Khảo sát khả năng thanh toán của người vay trong trường hợp khoản mục Hàng tồn kho khong tham gia vào nguồn thanh toán nợ ngăn s hạn đến hạn.
Cũng tương tự như chỉ tiêu về khả năng thanh tốn hiện thời, tuỳ vào tính chất hoạt động, lĩnh vực ngành nghề hoạt động, ở các ngành khác nhau sẽ
có mức trung bình khác nhau. Tuy nhiên, nếu người vay duy trì được tỷ suất này ở mức ổn định qua các năm cùng với hệ thống các chỉ tiêu đánh
giá khác, cũng có thể nhận xét được chỉ tiêu này là phù hợp ha y không phù hợp đối với người vay.

c, Khả năng thanh toán tức thì Acid test


- Cơng thức Tỷ suất
Thanh tốn tức thì =
- Cách xác định: Căn cứ vào bảng cân đối kế toán - Giới hạn tuỳ thuộc vàolĩnh vực hoạt động, quy mô hoạt động của
người vay. - Cách phân tích đánh giá: Các khoản phải thu lớn và có su hướng
tăng, chứng tỏngười vay đang bị chiếm dụng vốn, nên sẽ phải gia tăng thêm các khoản nợ để tài trợ cho phần vốnm bị chiếm dụng, dẫn đến ảnh
hưởng hiệu suất sử dụng vốn. - Mục đích đánh giá: Xác định quy mơ vốn mà người vay bị chiếm
dụng trong hoạt động kinh doanh, qua đó đánh giá hiệu quả điều hành và sử dụng vốn của người vay.
Vòng quoay qua các khoản phải thu Accounts receivable turnover.
7
Tổng số tiền mặt Loại A: Mục I: Tài sản Tổng nợ ngắn hạn Loại A: Mục I: Nguồn vốn
- Vòng quoay các khoản phải thu bằng tổng số doanh thu bán chịu chia cho bình quân các khoản phải thu. Như vậy, trong công thức sác định
số vòng quoay các khoản phải thu là trị giá trung bình của thồi kỳ phân tích đánh giá. Công thức sác định cụ thể như sau:
Số vong quoay Các khoản =
Vòng kỳ phân tích phải thu
- Cách xác định: Căn cứ bảng cân đối kế tốn và cơng thức trên. - Giới hạn: Tuỳ thuộc vào lĩnh vực, quy mô hoạt động của người vay.
- Cách phân tích đánh giá: Nừu các khoản phải thu được thu hồi nhanh thì số vòng quoay số khoản thu sẽ cao và người vay ít bị chiếm dụng vốn ngược lại,
nếu các khoản thu được thu hồi chậm, số vòng quoay các khoản phải thu sẽ thấp, người vay thường xuyên bị chiếm dụng vốn.
- Mục đích đánh giá: Chỉ tiêu này cho biết mức độ hợpp lý của số dư các khoản phải thu và hiệu quả của việc thu hồi nợ. Tuy nhiên số vòng quoay các
khoản phải thu nếu q cao thì về nâu dài sẽ khơng tốt vì có thể ảnh hưởng đến khối lượng hàng tiêu thụ do phương thức thanh toán quá chặt chẽ, chủ yếu là phải
thah toán ngay trong thời gian ngắn hạn. Sau khi xác định dược số vòng quoay các khoản phải thu, để có thể tính
được số ngày trung bình để thu được các khoản phải thu, Thời gian cần để thu đượccác khoản phải thu, lấy tổng số thời gian thời kỳ phân tích chia cho số vòng
ln chuyển các khoản phải thu của kỳ phân tích. Nừu số ngày này lớn hơn số thời gian bán chịu quy định cho khách hàng thì việc thu hồi các khoản phải thu là chậm
và ngược lại.

c, Các khoản phải trả Accounts payable


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khả năng thanh tốn tức thì Acid test

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×