1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Các khoản phải trả Accounts payable

Các khoản phải trả Accounts payable

Tải bản đầy đủ - 80trang

- Vòng quoay các khoản phải thu bằng tổng số doanh thu bán chịu chia cho bình quân các khoản phải thu. Như vậy, trong công thức sác định
số vòng quoay các khoản phải thu là trị giá trung bình của thồi kỳ phân tích đánh giá. Cơng thức sác định cụ thể như sau:
Số vong quoay Các khoản =
Vòng kỳ phân tích phải thu
- Cách xác định: Căn cứ bảng cân đối kế toán và công thức trên. - Giới hạn: Tuỳ thuộc vào lĩnh vực, quy mô hoạt động của người vay.
- Cách phân tích đánh giá: Nừu các khoản phải thu được thu hồi nhanh thì số vòng quoay số khoản thu sẽ cao và người vay ít bị chiếm dụng vốn ngược lại,
nếu các khoản thu được thu hồi chậm, số vòng quoay các khoản phải thu sẽ thấp, người vay thường xuyên bị chiếm dụng vốn.
- Mục đích đánh giá: Chỉ tiêu này cho biết mức độ hợpp lý của số dư các khoản phải thu và hiệu quả của việc thu hồi nợ. Tuy nhiên số vòng quoay các
khoản phải thu nếu quá cao thì về nâu dài sẽ khơng tốt vì có thể ảnh hưởng đến khối lượng hàng tiêu thụ do phương thức thanh toán quá chặt chẽ, chủ yếu là phải
thah toán ngay trong thời gian ngắn hạn. Sau khi xác định dược số vòng quoay các khoản phải thu, để có thể tính
được số ngày trung bình để thu được các khoản phải thu, Thời gian cần để thu đượccác khoản phải thu, lấy tổng số thời gian thời kỳ phân tích chia cho số vòng
luân chuyển các khoản phải thu của kỳ phân tích. Nừu số ngày này lớn hơn số thời gian bán chịu quy định cho khách hàng thì việc thu hồi các khoản phải thu là chậm
và ngược lại.

c, Các khoản phải trả Accounts payable


Để xác định một cách chính xác các khoản phải trả. Ngồi nợ ngắn hạn thuộc Mục : Loại A: Nguồn vốn khơng tính khoản 1 - Vay ngắn hạn
thuộc nhóm TK 31 và 33, cần cộng thêm Nợ khác thuộc Mục III: Loại A:
8
Tổng số doanh thu bán chịu Bình quân các khoản phải thu bán chịu
nguồn vốn. Các khoảm phải trả được xác định theo công thức cụ thể như sau:
Các khoản phải trả = Mục I: Loại A: Nguồn vốn thù Khoản 2 đến khoản 8 + Mục III: Loại A: Nguồn vốn.
- Cách xác định: Căn cứ bảng cơng thức kế tốn cơng thức trên. - Giưói hạn: Phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động, quy mô hoạt dộng và
năng lực tài chính của người vay. - Cách phân tích đánh giá: Các khoản phải trả lớn và có su hướng
tăng chứng tỏ người vay đang chiếm dụng vốn của các đơn vị khác. Trong nền kinh tếa thị trường , việc mua bán theo hình thức trả chậm, trả sau là
bình thườngvà được các doanh nghiệp sử dụng như một biện pháp cân đối giữa nợ phỉa trả thanh toán và khả năng thanh toán. Đối với các khoản phải
trả , ngồi tính tốn về mặt giá trị để đánh giá su hướng khuynh hướng điễn biến cần thiết phải liên hệ so sánh với quy mơ, tính chât hoạt động
của người vay sản lượng, doanh thu ngành nghề lĩnh vực hoạt động và các khoản phải trả để đưa ra những nhận xét, đánh giá phù hợp.
- Mục dích đánh giá: Đánh giá quy mô, cơ cấu vốn mà người vay đang choiếm dụng trong hoạt động, qua đó đánh giá thực trạng cơng nợ và
khả năng thanh tốn cơng nợ cuả nmgười vay.
d, Vòng quay các khoản nợ phải trả Accounts payable turnover. - Vòng quoai các khoản phải trả bằng tổng số doanh thu mua hàng
hố theo hình thức trả chậm , trả sau trả sau mà người vay được bên bán nhà cung ứng chấp thuận chia cho bình quân các khoản phải trả . Như vậy,
trong công thức xác định số vòng quoay các khoản phải trả, giá trị các khoản phải trả là giá trị trung bình của thời kỳ phân tích đánh giá.
Số vòng quoay Các khoản phải trả =
- Cách xác định: Căn cứ bảng cân đối kế tốn và cơng thức trên .
9
Tổng số tiền hàng mua chịu thực tế Bình quân các khoản phải trả
- Giới hạn: Phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực hoạt đọng và năng lực tài chính của người vay.
- Cách phân tích đánh giá :...... - Mục đích đánh giá: Chỉ tiêu này cho biết mức độ hợp lý của số dư số dư
các khoản phải trả và khả năng thanh toán nợ . Sau khi xác định số vòng quoay các khoản phải trả, để có thể tính được số ngày trung bình để thanh tốn các khoản
phải trả thời gian cần thiết để thanh toán các khoản phải trả, lấy tổng thời gian của kỳ phân tích chia cho số vòng ln chuyển các khoản phải trả của kỳ phân
tích. Tuy nhiên, để có nhân xét, đánh giá đứng đắn về tình hình thanh tốn phải
thu, phải trả của người vay, ngồi số liệu trong báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính, còn phải sử dụng các tài liẹu hoạch toán hàng ngày để: Xác định
người vay đã áp dụng để thu hồi nợ hoặc thanh toán nợ. Bên cạnh đó , cần đi sâu phân loại theo mức độ khẩn trương từ cao suống thấp phải thanh ntoán ngay...
còn với khả năng thanh tốn thì các nguồn vốn thanh toán nên xếp theo khả năng huy động giảm dần huy động được ngay, huy động trong thời gian tới ...

3, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các khoản phải trả Accounts payable

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×