1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Rủi ro từ phía khách hàng Rủi ro do chủ quan về phía ngân hàng.

Rủi ro từ phía khách hàng Rủi ro do chủ quan về phía ngân hàng.

Tải bản đầy đủ - 80trang

B. NHẬN ĐỊNH RỦI RO TIỀM ẨN Các rủi ro thường tiềm ẩn ngay từ khi lập dự án và phát triển thêm trong
quá trình thực hiện đầu tư. Vận hành khai thác dự án , nhận định về rủi ro tiềm ẩn có thể được chia ra theo ba chủ thể liên quan trực tiếp gồm:

1. Rủi ro của dự án


- Rủi ro về chủ chương đầu tư. - Rủi ro về pháp lý.
- Rủi ro về lựa chọn đối tác, lựa chọn công nghệ, thiết bị, quy mô đầu tư công suất thiết kế, người cho vay vốn,người cung cấp thiết
bị,cung cấp NVL đầu vào, bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm... - Rủi ro xây dựng, hoàn tất dự án theo đúng tiến độ,chất lượng đề ra.
- Rủi ro về giá cả thanh toán, chênh lệchtỷ giá. - Rủi ro do phát sinh cốn đầu tư ngoài dự kiến,sử dụng vốn không
đúng không hợp lý.’ - Rủi ro do chủ đầu tư vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai đầu tư.
-
Rủi ro cơ chế, chính sách. - Rủi ro do vận hành, điều hành dự án.
- Rủi ro do thơng tin khơng đầy đủ,khơng chính xác. - Rủi ro môi trường.
- Rủi ro bất khả kháng khác như: Thiên đại địch họa.

2. Rủi ro từ phía khách hàng


- Rủi ro về quản trị điều hành: Năng lực yếu kém, không đáp ứng được so với yêu cầu của dự án.
- Rủi ro do thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm cần thiết về lĩnh vực đầu tư.
- Rủi ro do năng lực tài chính khơng đáp ứng được tài chính của dự án. - Rủi ro do không tuân thủ quy định và vi phạm pháp luật trong quá
trình thực hiện dự án.
16
- Một số rủi ro khác: Hoạch định chính sách, chiến lựơc kih doanh, kế hoạch phát triển...khơng chính xác.

3. Rủi ro do chủ quan về phía ngân hàng.


- Khơng thực hiện đúng các ngun tắc, quy định khi phán xem xét, thẩm định và phán quyết tín dụng.
- Khi sử lí tín dụng, khơng quán triệt đầy đủ các quan điểm, yêu cầu nguyên tắc chỉ đạo tín dụng.
- Chính sách tín dụng quá cứng nhắc hoặc quá lỏng lẻo, để kễ hở cho kháchhàng lợi dụng.
- Cho vay quá mức an toàn so với mức đảm baỏ tiền vay. - Đánh giá phân tích dự án khơng đầy đủ, khơng xác định được hết
cảcủi ro tiềm ẩn và các biện pháp bảo đảm. - Khơng nắm vững tình hình doanh nghiệp, q tin vào doanh nghiệp
và người điều hành. - Cố ý thỏa hiệp các nguyên tắc tín dụng với người vay mặc dù biết ruủi
ro. - Thiếu thông ti về khách hàng và thị trường khi quyết định cho vay.
- Xác định khả năng tài chính và lịch vay trả khong cụ thể, khônh phù hợp với thực tế của khách hàng và dự án.
- Công tác đánh giá sau đầu tư không được thực hiện mộy cách thường xuyên liên tục để có thể chủ động phát hiện đưa ra biện pháp phòng
ngừa rủi ro. - Phân tích loại rủi ro để chọn lựa các biện pháp phòng ngừa khơng phù
hợp, không đủ điều kiện thực thi thi khi sảy ra rủi ro. - Soạn thảo hợp đồng ràng buộc các điều kiện không đầy đủ, không
đúng quy định. - Xử lý rủi ro thiếu kiên quyết, thiếu biện pháp.
- Rủi ro xảy ra trong khâu phát tiền vay.
17
- Rủi ro trong đánh giá, xác định giá trị tài sản đảm bảo nợ vay, quản lý tài sản đảm bảo nợ vay.
Do đó,phải ln ln phân tích các rủi ro tiềm ẩn và rủi ro mới phát sinh. Trên cơ sở đó ngân hàng có thể chủ động đưa ra các biện pháp phòng
ngừa. Ngân hàng chủ động phòng ngừa thơng qua các tác nghiệp của chính ngân hàng, và thơng qua việc theo dõi, bám sát khách hàng vay, dự
án vay.
C. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Trên thực tế có nhiều cách đánh giá tình hình tài chính của một doanhnghiệp, một đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên để đơn giản hóa cho q
trình phân tích, chúng ta sẽ sử dụng 3 kiểu phân tích được lựa chọn dưới đây.
- Phân tích chỉ số - Phân tích dòng tiền.
- Phân tích xu hướng. Mỗi kiểu phân tích khơng hề đứng độc lập lẫn nhau, mà mỗi cái lại hỗ
trợ, bổ sung làm rõ cho cái khác. Mỗi con số, kết quả trong quá trình phân tích đều là kết quả từ mỗi hoạt động kinh doanh tại mỗi thời gian, không
gian cụ thể, bị những yếu tố bên ngoài tác động nên trước khi sử dụng 3 phương pháp trên cần xem xét các yếu tố dưới đây để loại trừ những ảnh
hưởng gây méo mó: - Những thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh: Đầu tư, sáp nhập, chia
tách - Những khoản mục không thường xuyên, không định kỳ: Các khảon
phải thu, thiếu chờ xử lý, chi phí chờ kết chuyển… - Thay đổi trong chính sách kế tốn.
- Những khoản mục thay đổi lạ thường.
18

1. Phân tích tỷ số.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rủi ro từ phía khách hàng Rủi ro do chủ quan về phía ngân hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×