1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Tình hình huy động vốn: Hoạt động sử dụng vốn của NHĐT PT Hà Nội :

Tình hình huy động vốn: Hoạt động sử dụng vốn của NHĐT PT Hà Nội :

Tải bản đầy đủ - 80trang

ngân hàng đạt 2340 tỷ đồng riêng năm 2001 đạt 300 tỷ ,gấp 9.5 lần so với năm 1990.Doanh số thanh toán trong nước năm 2001 đạt 12000 tỷ đồng
gấp 4.5 lần so với năm 1995 .

1.2.1. Tình hình huy động vốn:


Nhận thức sâu sắc vai trò vị trí của công tác huy động vốn phục vụ đầu tư phát triển ,vốn là khâu mở đường ,quyết định quy mô ,tầm cỡ hoạt
động tín dụng của ngân hàng ,ban lãnh đạo chi nhánh NHĐTPT Hà Nội đã tập trung chỉ đạo công tác huy động vốn .Các biện pháp được thực hiện
một cách có hiệu quả như :Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn từng quý ,năm đến từng đơn vị trực thuộc và đôn đốc thực hiện mở rộng mạng
lưới huy động vốn dân cư hồn thiện quy trình huy động vốn thực hiện đa dạng hố các hình thức huy động vốn đổi mới phong cách giao dịch :Lịch
sự ,tận tình với khách hàng linh hoạt trong điều kiện hành chính chính sách lãi suất ,phí dịch vụ ;chú trọng cơng tác tiếp thị quảng cáo ;chủ động tìm
kiếm và thu hút khách hàng có tiềm năng tiền gửi lớn ;chú trọng huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ các hình thức như :Huy động kỳ phiếu dài
hạn ,huy động trái phiếu NHĐTPT Hà Nội tạo nguồn vốn thơng qua hình thức bảo lãnh để nhập thiết bị trả chậm cho dự án đầu tư...

1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn của NHĐT PT Hà Nội :


Chuyển sang kinh doanh đa năng tổng hợp ,ban lãnh đạo chi nhánh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cơng tác tín dụng ;tổ chức nghiên cứu và ban
hành quy trình nghiệp vụ cho vay ngắn hạn ,cho vay đầu tư phát triển ,cho vay trung dài hạn ;gắn liền với công tác huy động vốn với sử dụng vốn
,tăng cường mở rộng tín dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh ;mở rộng ,đa dạng hố các hình thức tín dụng ,tích cực đẩy mạnh :Cho vay khép kín
đối với doanh nghiệp lớn ;thực hiện nhanh chóng đổi mới nhận thức ,phong cách làm việc của cán bộ công nhân viên :Chủ động tìm kiếm dự án ,khách
hàng để cho vay : “thực hiện chế độ giao dịch một cửa” thực hiện tốt chính sách khách hàng ,mở rộng cho vay đối với nhiều đối tượng khách hàng
thuộc mọi thành phần kinh tế không ngừng củng cố và giữ vững quan hệ
39
tốt với khách hàng truyền thống ,đồng thời thu hút thêm khách hàng mới . Chỉ tính riêng trong năm 2000 ,chi nhánh đã tăng được 110 khách hàng tiền
gửi mới và 199 khách hàng có quan hệ tín dụng ,trong đó có 104 khách hàng ngắn hạn đặc biệt có 8 khách hàng mới là Tổng cơng ty và có 25
khách hàng vay khép kín tại chi nhánh Trong những năm gần đây số lượng khách hàng liên tục tăng. Do đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo và thực
hiện nghiệp vụ ,nên mặc dù trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa hơn 80 ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn thủ đô chi nhánh vẫn
đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định và chất lượng cơng tác tín dụng .
1.2.3. Kết quả phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội
CHỈ TIÊU NĂM 1995
NĂM 2000 NĂM 2005
NĂM 2006
I. Dư nợ 1. Tổng dư nợ tín dụng
767.962 1.946.350
4.082.190 4.335.025
2. Cơ cấu tín dụng Tín dụng ngắn hạn Tổng dư nợ
47 73,7
75 79,3
3. Tỷ lệ nợ quá hạn 2,9
1,65 0.51
0,48 II. Huy động vốn
Tổng nguồn vốn huy động 420.541
2.925.882 5.450.731
6.761.748 Trong đó:
Huy động vốn dân cư 156.118
1.690.841 2.003.794
2.283.611 Huy động vốn từ TCKT
264.423 1.235.041
3.446.937 4.478.137
III. Thu dịch vụ phí Tỷ lệ thu dịch vụ phí Tổng
thu nhập 1,9
4,2 6,3
8
2. Những vấn đề tồn tại: - Tuy có quy trình thẩm định một cách chặt chẽ và khoa học nhưng vẫn
tồn tại một số nguyên nhân cả chủ quan và khách quan nên đã phần nào gây khó khăn cho cơng tác thẩm định dự án đầu tư tại Phòng thẩm định
,kinh tế kỹ thuật và Tư vấn đầu tư của NHĐTPT Hà Nội Tại NHĐTPT Hà Nội mà cụ thể là tại Phòng thẩm định ,kinh tế kỹ
thuật và Tư vấn đầu tư ,số lượng cán bộ tuy có trình độ chun mơn về
40
kinh tế kỹ thuật tốt nhưng số lượng nhân viên còn hạn chế ,cùng với việc làm sao để giảm càng ít thời gian thẩm định mà vẫn đạt được hiệu quả cao
trong công tác thẩm định ,đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng .Chính yếu tố trên nên nhiều khi đã gây khó khăn cho cán bộ thẩm định tại Phòng
thẩm định ,kinh tế kỹ thuật và Tư vấn đầu tư
- Do sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ngày càng khốc liệt dẫn
đến việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn . - Văn bản pháp luật đơi khi còn sơ hở dẫn đến việc các doanh nghiệp
lợi dụng những khe hở đó để lách luật gây khơng ít khó khăn . - Những văn bản pháp quy của Nhà nước tuy đã được ban hành nhưng
để đến được ngân hàng nhiều khi còn chậm gây khó khăn cho cán bộ thẩm định dự án .
- Các nguồn thông tin của trung tâm thơng tin tín dụng của Ngân hàng
Nhà nước còn chưa được cập nhật một cách kịp thời .
II.THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐÂU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN HÀ NỘI.
1.Khái quát về thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đàu tư và Phát triển Hà nội.

1.1. Sơ lược về phòng thẩm định dự án đầu tư của NHĐTPT Hà Nội


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình huy động vốn: Hoạt động sử dụng vốn của NHĐT PT Hà Nội :

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×