1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
.Xem xét,đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án:

.Xem xét,đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án:

Tải bản đầy đủ - 80trang

1.2.1 .Xem xét,đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án:


- Mục tiêu đầu tư của dự án. - Sự cần thiết đầu tư dự án.
- Quy mô đầu tư :Công suất thiết kế,giải pháp công nghệ,cơ cấu sản phẩm và dịch vụ đầu ra của dự án,phương án tiêu thụ sản phẩm.
-Quy mô vốn đầu tư :Tổng vốn đầu tư,cơ cấu vốn đầu tư theo các tiêu chí khác nhauxây lắp ,thiết bị ,chi phí khác,lãi vay trong thời gian thi
cơng và dự phòng phí ,vốn cố định và vốn lưu động. -Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án
1.2.2.Phân tích về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm,dịch vụ đầu ra của dự án.
Thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ đầu ra của dự án đóng vai trò rất quan trọng,quyết định việc thành bại của dự án.Vì vậy,cán bộ thẩm
định cần xem xét,đánh giá kỹ về phương diện này khi thẩm định dự án.Các nội dung chính cần xem xét đánh giá gồm:
a.Đánh giá nhu cầu tổng quan về nhu cầu sản phẩm của dự án - Phân tích quan hệ cung cầu đối với sản phẩm dịch vụ đầu ra của dự
án. - Định dạng sản phẩm của dự án
- Đặc tính nhu cầu đối với sản phẩm,dịch vụ đầu ra của dự án.Tình hình sản xuất tiêu thụ các sản phẩm,dịch vụ thay thế đến thời điểm thẩm
định. - Xác định tổng nhu cầu hiện tại và dự án ,đoán nhu cầu tương lai đối
với sản phẩm,và dịch vụ đầu ra của dự án,ước tính mức tiêu thụ gia tăng hàng năm của thị trường nội địa và khả năng xuất khẩu sản phẩm dự án
trong đó lưu ý liên hệ với mức gia tăng trong quá khứ,khả năng sản phẩm của dự án có thể bị thay thế bởi các sản phẩm khác có cùng cơng dụng.
Trên cơ sở phân tích quan hệ cung cầu,tín hiệu của thị trường đối với sản phẩm,dịch vụ đầu ra của dự án,đưa ra nhận xét về thị trường tiêu thụ
45
đối với sản phẩm,dịch vụ đầu ra của dự án,nhận định về sự cần thiết và tính hợp lý của dự án đầu tư trên các phương diện như :
+Sự cần thiết phải đầu tư trong giai đoạn hiện nay +Sự hợp lý của cơ cấu đầu tư,quy mô sản phẩm
+Sự hợp lý về việc triển khai thực hiện đầu tưphân kỳ đầu tư,mức huy động công suất thiết kế.
b.Đánh giá về cung sản phẩm -Xác định năng lực sản xuất,cung cấp đáp ứng nhu cầu trong nước
hiện tại của sản phẩm dự án như thế nào,các nhà sản xuất trong nước đã đáp ứng bao nhiêu phần trăm,phải nhập khẩu bao nhiêu.Việc nhập khẩu là
do sản xuất trong nước chưa đáp ứng được hay sản phẩm nhập khẩu có ưu thế cạnh tranh hơn.
-Dự đốn biến động của thị trường trong tương lai khi có các dự án khác,đối tượng khác cùng tham gia vào thị trường sản phẩm và dịch vụ đầu
ra của dự án -Sản lượng nhập khẩu trong những năm qua,dự kiến nhập khẩu trong
thời gian tới. -Dự tốn ảnh hưởng của các chính sách xuất nhập khẩu khi Việt
Nam tham gia với các nước khu vực và quốc tế AFTA,WTO,APEC,hiệp định thương mại Việt -Mỹ...đến thị trường sản phẩm của dự án.
-Đưa ra số liệu dự kiến về tổng cung,tốc độ tăng trưởng về tổng cung sản phẩm dịch vụ.
c.Thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án. Trên cơ sở đánh giá tổng quan về quan hệ cung,cầu sản phẩm của dự
án,xem xét đánh giá về các thị trường mục tiêu của sản phẩm,dịch vụ đầu ra của dự án là thay thế hàng nhập khẩu,xuất khẩu hay chiếm lĩnh thị
trường nội địa của các nhà sản xuất khác.Việc định hướng thị trường này có hợp lý hay không.
46
Để đánh giá về khả năng đạt được các mục tiêu thị trừơng,cán bộ thẩm định cần thẩm định khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án đối với:
• Thị trường nội địa:
-Hình thức mẫu mã,chất lượng sản phẩm của dự án so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường nào,có ưu điểm gì.
-Sản phẩm có phù hợp với thị hiếu của người tiêu thụ,xu hướng tiêu thụ hay không ?
-Giá cả so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường như thế nào? Có rẻ hơn khơng,có phù hợp với xu hướng thu nhập,khả năng tiêu thụ hay
khơng? •
Thị trường nước ngồi: - Sản phẩm có khả năng đạt các yêu cầu tiêu chuẩn để xuất khẩu hay
khôngtiêu chuẩn chất lượng,vệ sinh...? - Quy cách chất lượng mẫu mã,giá cả có những ưu thế như thế nào
so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường dự kiến xuất khẩu. - Thị trường dự kiến xuất khẩu có bị hạn chế bởi hạn ngạch không.
- Sản phẩm cùng loại của Việt Nam đã thâm nhập được vào thị trường xuất khẩu dự kiến chưa,kết quả như thế nào.
d.Phương thức tiêu thụ và mạng lưới phân phối - Xem xét đánh giá trên các mặt:
- Sản phẩm của dự án dự kiến được tiêu thụ theo phương thức nào,có cần hệ thống phân phối không.
- Mạng lưới phân phối của sản phẩm dự án đã được xác lập hay chưa,mạng lưới phân phối có phù hợp với đặc điểm hay khơng.Cần lưu ý
trong trường hợp sản phẩm là hàng tiêu dùng,mạng lưới phân phối đóng vai trò khá quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm nên cần được xem xét,đánh
giá kỹ.Cán bộ thẩm định cũng cần phải ước tính chi phí thiết lập mạng lưới phân phối khi tính tốn hiệu quả của dự án.
47
- Phương thức bán hàng trả chậm hay trả ngay để dự kiến các khoản phải thu khi tính tốn nhu cầu vốn lưu động ở phần tính tốn hiệu quả dự
án. - Nếu việc tiêu thụ chỉ dựa vào một số đơn vị phân phối thì cần có
nhận định xem xét có thể xảy ra việc bị ép giá hay khơng.Nếu đã có đơn hàng cần xem xét tính hợp lý,hợp pháp và mức độ tin cậy khi thực hiện

e.Đánh giá,khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

.Xem xét,đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án:

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×