1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Đánh giá,khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án.

Đánh giá,khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án.

Tải bản đầy đủ - 80trang

- Phương thức bán hàng trả chậm hay trả ngay để dự kiến các khoản phải thu khi tính tốn nhu cầu vốn lưu động ở phần tính tốn hiệu quả dự
án. - Nếu việc tiêu thụ chỉ dựa vào một số đơn vị phân phối thì cần có
nhận định xem xét có thể xảy ra việc bị ép giá hay khơng.Nếu đã có đơn hàng cần xem xét tính hợp lý,hợp pháp và mức độ tin cậy khi thực hiện

e.Đánh giá,khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án.


Trên cơ sở đánh giá thị trường tiêu thụ,công suất thiết kế và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án.Cán bộ thẩm định phải đưa ra được
các dự kiến về khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án sau khi đi vào hoạt động theo các chỉ tiêu chính sau:
- Sản lượng sản xuất,tiêu thụ hàng năm,sự thay đổi cơ cấu sản phẩm nếu dự án có nhiều loại sản phẩm.
- Diễn biến giá sản phẩm,dịch vụ đầu ra hàng năm . Việc dự đoán này làm cơ sở cho việc tính tốn,đánh giá hiệu quả tài
chính ở các phần sau
1.2.3.Đánh giá khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào của dự án.
Trên cơ sở hồ sơ dự ánbáo cáo đánh giá chất lượng,trữ lượng tài nguyên ,giấy phép khai thác tài nguyên ,nguồn thu mua bên ngồi,nhập
khẩu..và đặc tính kỹ thuật của dây chuyền công nghệ,đánh giá khả năng đáp ứng,cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho dự án:
- Nhu cầu về nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ cho sản xuất hàng năm.
- Các nhà cung ứng nguyên vật liệu đầu vào:một hay nhiều nhà cung cấp,đã có quan hệ từ trước hay mới thiết lập,khả năng cung ứng,mức độ tín
nhiệm - Chính sách nhập khẩu đối với các nguyên vật liệu đầu vàonếu có
48
- Biến động về giá mua,nhập khẩu nguyên nhiên liệu đầu vào,tỷ giá trong trường hợp phải nhập khẩu.
Tất cả những phân tích đánh giá trên nhằm kết luận được hai vấn đề chính sau:
+ Dự án có chủ động được nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào hay khơng?
+ Những thuận lợi,khó khăn đi kèm với việc để có thể chủ động được nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào.
1.2.4.Đánh giá, nhận xét các nội dung về phương tiện kỹ thuật
a.Địa điểm xây dựng -Xem xét,đánh giá địa điểm có thuận lợi về mặt giao thơng hay
khơng,có gần các nguồn cung cấp,nguyên vật liệu,điện nước về thị trường tiêu thụ hay khơng,có nằm trong quy hoạch hay khơng.
- Cơ sở vật chất,hạ tầng hiện có của địa điểm đầu tư như thế nào,đánh giá và so sánh chi phí đầu tư so với các dự án tương tự ở địa điểm
khác. Địa điểm đầu tư có ảnh hưởng lớn đến vốn đầu tư của dự án cũng
như ảnh hưởng đến giá thành,sức cạnh tranh nếu xa thị trường nguyên vật liệu tiêu thụ.
b. Quy mô sản xuất và sản phẩm của dự án. - Công suất thiết kế dự kiến của dự án là bao nhiêu, có phù hợp với
khả năng tài chính, trình độ quản lý, địa điểm, thị trường tiêu thụ hay không
- Sản phẩm của dự án là sản phẩm mới hay đã có sẵn trên thị trường. - Quy cách, phẩm chất, mẫu mã của sản phẩm như thế nào.
-Yêu cầu kỹ thuật, tay nghề để sản xuất sản phẩm có cao khơng.
49
c. Cơng nghệ,thiết bị
-Quy trình cơng nghệ có tiên tiến, hiện đại không, ở mức độ nào của thế giới.
-Công nghệ có phù hợp với trình độ hiện tại của Việt Nam hay khơng có đảm bảo cho chủ đầu tư nắm bắt và vận hành được công nghệ
hay không. -Xem xét,đánh giá về số lượng,cơng suất,quy cách,chủng loại,danh
mục máy móc thiết bị này có đáp ứng được hay không. -Giá cả thiết bị và phương thức thanh toán có hợp lý,đáng ngờ
không. -Thời gian giao hàng và lắp đặt thiết bị có phù hợp với tiến độ thực
hiện dự án dự kiến hay khơng. -Uy tín của nhà cung cấp thiết bị,các nhà cung cấp thiết bị có chuyên
sản xuất các thiết bị của dự án hay không. Khi đánh giá về mặt cơng nghệ,thiết bị,ngồi việc dựa vào hiểu
biết,kinh nghiệm đã tích luỹ của mình.Cán bộ thẩm định cần tham khảo các nhà chun mơn,trong trường hợp cần thiết có thể đề xuất với lãnh đạo
thuê tư vấn chuyên ngành để việc thẩm định được chính xác cụ thể. d.Quy mơ,giải pháp xây dựng.
-Xem xét quy mơ xây dựng,giải pháp kiến trúc có phù hợp với dự án hay khơng,có tận dụng được các cơ sở vật chất hiệcó hay khơng.
-Tổng dự tốndự tốn của từng hạng mục cơng trình,có hạng mục nào cần đầu tư mà chưa được dự tính hay khơng,có hạng mục nào không
cần thiết hoặc chưa cần thiết phải đầu tư hay khơng. Tiến độ thi cơng có phù hợp với việc cung cấp máy móc thiết bị,có
phù hợp với thực tế hay không. -Vấn đề hạ tầng cơ sở:giao thơng,điện,cấp thốt nước..

e.Mơi trường,PCCC.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá,khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án.

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×