1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án

Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án

Tải bản đầy đủ - 80trang

nếu dự án có sử dụng ngoại tệ...Thơng thường kết quả phê duyệt tổng vốn đầu tư của các cấp có thẩm quyền là hợp lý.Tuy nhiên,trên cơ sở những dự
án đã thực hiện và được ngân hàng đúc rút ở giai đoạn thẩm định dự án sau đầu tưvề suất vốn đầu tư,về phương án công nghệ,về các hạng mục thực
sự cần thiết và chưa thực sự cần thiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư....Cán bộ thẩm định sau khi so sánh nếu thấy có sự khác biệt lớn ở bất
kỳ một nội dung nào thì phải tập trung phân tích,tìm hiểu ngun nhân và đưa ra nhận xét.Từ đó đưa ra cơ cấu vốn đầu tư hợp lý mà vẫn đảm bảo
được mục tiêu dự kiến ban đầu của dự án để làm cơ sở để xác định mức tài trợ tối đa mà ngân hàng nên tham gia vào dự án.
Trường hợp dự án mới ở giai đoạn duỵệt chủ trương,hoặc tổng mức vốn đầu tư mới ở dạng khái toán.Cán bộ thẩm định phải dựa vào số
liệu đã thống kê đúc rút ở giai đoạn thẩm định sau đầu tư để nhận định,đánh giá và tính tốn.
Ngồi ra,cán bộ thẩm định cũng cần tính tốn,xác định xem nhu cầu vốn lưu động cần thiết ban đầu để đảm bảo hoạt động của dự án sau này
nhằm có cơ sở thẩm định giải pháp nguồn vốn và tính tốn hiệu quả tài chính sau này.

b.Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án


Cán bộ thẩm định cần phải xem xét đánh giá về tiến độ thực hiện dự án và nhu cầu vốn cho từng giai đoạn như thế nào,có hợp lý hay không.Khả
năng đáp ứng nhu cầu vốn trong từng giai đoạn thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ thực hiện thi cơng.Ngồi ra,cần phải xem xét tỷ lệ của từng nguồn
vốn tham gia trong từng giai đoạn có hợp lý hay khơng,thơng thường vốn tự có phải tham gia đầu tư trước.
Việc xác định tiến độ thực hiện,nhu cầu vốn làm cơ sở cho việc dự kiến tiến độ giải ngân,tính tốn lãi vay trong thời gian thi cơng và xác định thời
gian vay trả.
52
c.Nguồn vốn đầu tư Trên cơ sở tổng mức vốn đầu tư được duyệt,cán bộ thẩn định rà soát lại
từng loại nguồn vốn tham gia tài trợ cho dự án,đánh giá khả năng tài chính của chủ đầu tư để đánh giá khả năng tham gia của nguồn vốn chủ sở
hữu.Chi phí của từng loại nguồn vốn.Cân đối giữa nhu cầu vốn đầu tư và khả năng tham gia tài trợ của các nguồn vốn dự kiến để đánh giá tính khả
thi của các nguồn vốn thực hiện dự án.
1.2.7.Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính dự án.
Tất cả những phân tích,đánh giá thực hiện ở trên nhằm mục đích hỗ trợ cho phần tính tốn,đánh giá hiệu quả về mặt tài chính và khả năng trả nợ
của dự án đầu tư.Việc xác định hiệu quả tài chính của dự án có chính xác hay khơng tuỳ thuộc rất nhiều vào việc đánh giá và đưa ra các giả định ban
đầu.Từ kết quả phân tích ở trên sẽ được lượng hố thành những giả định để phục vụ cho quá trình tính tốn,cụ thể như sau:
-Đánh giá về tính khả thi của nguồn vốn,cơ cấu vốn đầu tư:phần này sẽ đưa vào tính tốn chi phí đầu tư ban đầu,chi phí vốnlãi,phí vay vốn cố
định,chi phí sửa chữa tài sản cố định TSCĐ,khấu hao TSCĐ phải trích hàng năm,nợ phải trả.
-Đánh giá về mặt thị trường,khả năng tiêu thụ sản phẩm,dịch vụ đầu ra của dự án và phương án tiêu thụ sản phẩm sẽ đưa vào tính tốn:Mức huy
động cơng suất so với công suất thiết kế,doanh thu dự kiến hàng năm. - Đánh giá về khả năng cung cấp vật tư,nguyên liệu đầu vào cùng
với đặc tính của dây chuyền công nghệ để xác định giá thành công nghệ sản phẩm,tổng chi phí sản xuất trực tiếp.
- Căn cứ vào tốc độ luân chuyển vốn lưu động hàng năm của dự án,của các doanh nghiệp cùng ngành nghề và mức vốn lưu động,chi phí
vốn lưu động hàng năm. - Các chế độ thuế hiện hành,các văn bản ưu đãi riêng đối với các dự
án để xác định phần trách nhiệm của chủ dự án đối với ngân sách.
53
Trên cơ sở những căn cứ nêu trên cán bộ thẩm định phải thiết lập được các bảng tính tốn hiệu qủa tài chính của dự án làm cơ sở cho việc
đánh giá hiệu quả và khả năng trả nợ vốn vay. Báo cáo thẩm định bao gồm:
• Báo cáo kết quả kinh doanhbáo cáo lãi,lỗ
• Dự kiến nguồn,hả năng trả nợ hàng năm và thời gian trả nợ.
Nguổn trả nợ của khách hàng về cơ bản được huy động từ 3 nguồn chính gồm có:
Lợi nhuận sau thuế để lạithơng thường tính bằng 50-70 Khấu hao cơ bản
Các nguồn hợp pháp khác ngồi dự án Trong q trình đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án,có hai
nhóm chỉ tiêu chính cần thiết phải đề cập,tính tốn cụ thể gồm có Nhóm chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của dự án
-NPV -IRR
-ROEđối với các dự án có vốn tự có tham gia Nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ
-Nguồn trả nợ hàng năm -Thời gian hoàn trả vốn vay
-DSCRchỉ số đánh giá khả năng trả nợ,dài hạn của dự án

1.3. Các bước thực hiện.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×