1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
. Một số tác động khác

. Một số tác động khác

Tải bản đầy đủ - 23trang

thích phát triển bởi đầu t trực tiếp nớc ngoài, nhng cũng có nhiều ngành bị mai một đi, rồi đi đến chỗ bị xóa bỏ.

1.5 . Một số tác động khác


Ngoài những tác động trên đây, đầ t trực tiếp nớc ngoài còn có một số tác động sau:
Đóng góp phần đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nớc thông qua việc nộp thuế của các đơn vị đầu t và tiền thu t việc cho thuê đất ....
Đầu t trực tiếp nớc ngoài cũng đóng góp cải thiện cán cân quốc tế cho nớc tiếp nhận đầu t. Bởi vì hầu hết các dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài là sản xuất ra các sản
phẩm hớng vào xuất khẩu phần đóng góp của t bản nớc ngoài và việc phá triển xuất khẩu là khá lớn trong nhiỊu níc ®ang ph¸t triĨn.VÝ dơ nh Singapore
lªn72,1, Brazin lµ 37,2, Mehico lµ 32,1, Đài loan là 22,7, Nam Hµn 24,7, Agentina 24,9. Cùng với việc tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, đầu t
trực tiếp nớc ngoài còn mở rộng thị trờng cả trong nớc và ngoài nớc. Đa số các dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài đều có phơng án bao tiêu sản phẩm. Đây gọi là hiên t-
ợng hai chiều đang trở nên khá phổ biến ở nhiều nớc đang phát triển hiện nay. Về mặt xã hội, đầu t trục tiếp nớc ngoài đã tạo ra nhiều chỗ làm việc mới, thu hút
một khối lợng đáng kể ngời lao độngở nớc nhận đầu t vào làm việc tại các đơn vị của đầu t nớc ngoài. Điều đó góp phần đáng kể vào việc làm giảm bớt nạn thất
nghiệp vốn là một tình trạng nan giải của nhiều quốc gia. Đặc biệt là đối với các n- ớc đang phát triển, nơi có lực lợng lao động rất phong phú nhng không có điều
kiện khai thác và sử dụng đợc. Thì đầu t trực tiếp nớc ngoài đớc coi là chìa khóa quan trọng để giải quyết vấn đề trên đây. Vì đầu t trực tiếp nớc ngoài tạo ra đợc
các điều kiện về vốn và kỹ thuật, cho phép khai thác và sử dụng các tiềm năng về lao động. ở một số nớc đang phát triển số ngời làm việc trong các xí nghiệp chi
nhánh nớc ngoài so với tổng ngời có việc làm đạt tỷ lệ tơng đối cao nh Singapore 54,6, Brazin 23, Mehico 21. Møc trung b×nh ë nhiỊu níc khác là 10. ở
Việt Nam có khoảng trên100 nghìn ngời đang làm trong các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Đây là con số khá khiêm tốn.
Tuy nhiên sự đóng góp của FDI đối với việc làm trong nớc nhận đầu t thụ thuộc rất nhiều vào chính sach và khả năng lỹ thuật của nớc đó.
2. Những ảnh hởng tiêu cực của đầu t trực tiếp nớc ngoài 2.1. Chuyển giao công nghệ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

. Một số tác động khác

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×