1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Đặc điểm hoạt động của Cơng ty TNHH Tài chính và Kiểm tốn Việt Nam

Đặc điểm hoạt động của Cơng ty TNHH Tài chính và Kiểm tốn Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 35trang

Phương châm hoạt động của ACVIETNAM là “Luôn luôn mang lại sự hài lòng và độ tin cậy cho khách hàng và nhân viên”.
Năm 2008, ACVIETNAM thành lập một Văn phòng đại diện tại Thành phố Hải Phòng với mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động. Thông qua các dịch
vụ cung cấp, ACVIETNAM cũng đã giúp các doanh nghiệp nâng cao được công tác quản lý tài chính, kế tốn, tư vấn thuế, cũng như hồn thiện tốt hơn
hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý chi phí và tiết kiệm được giá thành sản xuất, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ với chất lượng cao
theo phong cách chuyên nghiệp; Tạo sự khác biệt trong các dịch vụ bằng việc đem thêm giá trị gia tăng và xây dựng quan hệ ấn tượng với khách hàng; Tôn
trọng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Cơng ty TNHH Tài chính và Kiểm tốn Việt Nam vẫn đang khơng
ngừng phát triển, mở rộng thị trường, đa dạng hố loại hình cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong điều kiện Việt Nam hoà nhập ngày
càng sâu rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới như hiện nay, và theo tình hình biến động kinh tế trong những năm gần đây ở Việt Nam, mà
đặc biệt là những bước thăng trầm trong năm 2008 dẫn đến sự khủng hoảng kinh tế khiến mọi doanh nghiệp đều lo lắng thì việc đánh giá, tư vấn về tình
hình hoạt động, tài chính càng cần thiết hơn bao giờ hết. Vì thế ACVIETNAM có rất nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa.

1.2. Đặc điểm hoạt động của Cơng ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam


ACVIETNAM đã tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên ngành cho các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế như Doanh nghiệp Nhà
nước, Công ty liên doanh, Công ty 100 vốn đầu tư nước ngồi, Cơng ty TNHH, Cơng ty cổ phần, các dự án quốc tế và các loại hình doanh nghiệp
khác Khách hàng của công ty chủ yếu ở các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Hưng
n, Hải Dương, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh ,...
4
Các dịch vụ chủ yếu mà Cơng ty cung cấp bao gồm: a. Dịch vụ kiểm toán
ACVIETNAM có phương pháp và kỹ thuật kiểm tốn tiên tiến đảm bảo cho cơng việc kiểm tốn được thực hiện phù hợp với các Chuẩn mực kiểm
toán quốc tế, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các quy định về kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam.
Các dịch vụ kiểm tốn bao gồm:

Kiểm tốn Báo cáo tài chính.

Kiểm tốn Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết tốn thuế.

Kiểm tốn hoạt động. •
Kiểm tốn tn thủ. •
Kiểm tốn nội bộ. •
Kiểm tốn Báo cáo quyết tốn vốn đầu tư hồn thành.

Kiểm tốn Báo cáo quyết tốn dự án.

Kiểm tốn thơng tin tài chính.

Kiểm tra thơng tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.
b.
Dịch vụ kế toán: ACVIETNAM sẽ giúp các doanh nghiệp xây dựng cơng cụ quản lý kế
tốn một cách tiện ích, hiệu quả, để nắm bắt kịp thời tình hình tài chính, từ đó đề ra các biện pháp quản lý phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của
pháp luật. Dịch vụ kế toán được thực hiện theo các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các nguyên tắc kế toán được
chấp nhận chung. Chi tiết dịch vụ kế tốn bao gồm:
• Hướng dẫn lập chứng từ kế tốn.
• Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ kế tốn, hạch tốn kế tốn.
• Hướng dẫn lập báo cáo tài chính.
5
• Tư vấn tổ chức bộ máy kế tốn, xây dựng hệ thống kế tốn phù hợp.
• Trợ giúp chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Chuẩn mực kế tốn quốc
tế. •
Tư vấn xây dựng hệ thống kế tốn.

Tư vấn tính giá thành. •
Tư vấn và cung cấp, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán. c. Dịch vụ tư vấn thuế:
ACVIETNAM hiểu rằng vấn đề thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Do đó, Cơng ty luôn ưu tiên
đến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh doanh của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm,
ACVIETNAM đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác kỹ thuật chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp.
ACVIETNAM luôn trợ giúp các khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt đến mục tiêu kinh doanh đồng thời trợ giúp cho khách
hàng giảm thiểu tác động về thuế đối với các hoạt động kinh doanh. Chi tiết dịch vụ tư vấn thuế:
• Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế.
• Quản lý rủi ro về thuế.
• Hỗ trợ quyết tốn thuế.
• Sốt xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ.
• Xin ưu đãi thuế.
• Lập tờ khai thuế.
• Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế.
• Lập hồ sơ giải trình và xin hồn thuế.
• Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế
d. Dịch vụ khác •
Tư vấn tài chính.
6
• Tư vấn kế tốn.
• Tư vấn đầu tư.
• Tư vấn quản lý, hệ thống kiểm sốt.
• Tư vấn về công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ phần mềm tin học kế
tốn. •
Tư vấn sáp nhập, giải thể. •
Dịch vụ sốt xét Báo cáo tài chính. •
Định giá tài sản, định giá giá trị doanh nghiệp. •
Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng. •
Dịch vụ Kế tốn trưởng. •
Dịch vụ huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. •
Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế tốn, thuế theo quy định của pháp luật
Để thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ khi thành lập năm 2006 đến hết năm 2008 tôi đã lập bảng tóm tắt một số chỉ tiêu như sau:
TT Chỉ tiêu
ĐVT 2006
2007 2008
I Tổng doanh thu
VNĐ 563.584.254
1.515.156.309 2.520.380.203
1 Doanh thu từ dịch
vụ kế toán VNĐ
56.358.425 151.515.631
252.038.020
2 Doanh thu từ dịch
vụ kiểm toán VNĐ
422.688.190 1.136.367.232
1.890.285.152 3
Doanh thu từ dịch vụ tư vấn
VNĐ 84.537.639
227.273.446 378.057.031
II Lợi nhuận
VNĐ 56.473.084
112.296.939 160.565.076
III Số lượng KH
Đơn vị 3
30 50
IV Số lượng công
nhân viên Người
5 15
22
V Thu nhập bình quân
người lao động VNĐ
2.500.000 3.800.000
4.500.000
7
Bảng1: Bảng tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty TNHH Tài chính và Kiểm tốn Việt Nam
Từ bảng tổng hợp trên có thể thấy số lượng khách hàng của ACVIETNAM năm 2007 tăng gấp 10 lần so với năm 2006 là do gần cuối
năm 2006 công ty mới bắt đầu đi vào hoạt động. Nhưng con số này khẳng định những nỗ lực thành công trong việc nâng cao uy tín và khả năng cạnh
tranh của công ty ngay từ ngày đầu tiên tham gia vào thị trường kiểm toán. Năm 2008 với khủng hoảng kinh tế khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng, thì
ACVIETNAM tiếp tục củng cố niềm tin cho khách hàng bằng phong cách làm việc chuyên nghiệp. Vì thế số lượng khách hàng tăng gần 167. Điều
này là nhân tố chính làm doanh thu năm 2008 của công ty tăng hơn 166 so với năm 2007, và lợi nhuận tăng 143. Những khoản chi phí khơng được thể
hiện trong bảng trên vì chúng chỉ có những thay đổi khơng đáng kể. Kết quả trên cho thấy Công ty đang hoạt động tương đối có hiệu quả. Do vậy mà Cơng
ty có thể mở rộng quy mô hoạt động, dẫn đến nhu cầu tăng số lượng nhân viên, và cũng tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên trong Công ty.
Cơ cấu doanh thu nói chung khơng thay đổi giữa hai năm 2007 và 2008, được thể hiện trong biểu đồ sau:
Từ Biểu đồ Cơ cấu doanh thu hàng năm này cho thấy doanh thu của Công ty vẫn tập trung vào dịch vụ kiểm toán với tỷ trọng 75, điều này xuất
phát từ nhu cầu của khách hàng với mục đích kiểm tốn là chính. Vì thế, chưa phát huy hết được khả năng của bộ phận Tư vấn và Dịch vụ kế tốn. Tuy
nhiên sự ổn định này lại giúp cho Cơng ty có thể đưa ra các kế hoạch về lợi nhuận một cách chính xác hơn.
8
DV kế tốn
10 DV tư
vấn thuế 15
DV kiểm toán
75
Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu hàng năm của cơng ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm hoạt động của Cơng ty TNHH Tài chính và Kiểm tốn Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×