1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Thực hiện các cơng việc trước kiểm tốn

Thực hiện các cơng việc trước kiểm tốn

Tải bản đầy đủ - 35trang

tốn vừa vận dụng linh hoạt các phương pháp đó vào từng cuộc kiểm tốn cụ thể.
Quy trình kiểm tốn chung của Công ty gồm 6 bước như sau:
Sơ đồ 2 : Quy trình kiểm tốn của Cơng ty TNHH Tài chính và Kiểm tốn Việt Nam

2.1.1. Thực hiện các cơng việc trước kiểm tốn


Quy trình kiểm tốn bắt đầu khi Công ty ACVIETNAM thu nhận một khách hàng. Trước hết, Cơng ty nhận được Thư mời kiểm tốn của khách
hàng và kiểm toán viên phải thu thập những thông tin sơ bộ về lĩnh vực hoạt
12
Thực hiện các cơng việc trước kiểm tốn
Lập kế hoạch kiêm tốn tổng thể
Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết
Thực hiện kiểm toán
Kết luận và lập báo cáo kiểm tốn
Thực hiện các cơng việc sau kiểm tốn
động, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, tình hình hoạt động, tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị, qua đó đánh giá khả năng tìm kiếm các thơng tin
về tình hình kinh doanh của cơng ty khách hàng để kết luận có chấp nhận cuộc kiểm tốn hay khơng.
Các thơng tin này có thể thu được từ các nguồn sau: •
Kinh nghiệm thực tiễn về đơn vị và ngành nghề kinh doanh của đơn vị trên báo cáo tổng kết, biên bản làm việc, báo chí;
• Hồ sơ kiểm tốn năm trước;
• Trao đổi với giám đốc, kế toán trưởng hoặc cán bộ, nhân viên của
đơn vị được kiểm tốn; •
Trao đổi với kiểm toán viên nội bộ và xem xét báo cáo kiểm tốn nội bộ của đơn vị được kiểm tốn;
• Trao đổi với kiểm toán viên khác và với các nhà tư vấn đã cung cấp
dịch vụ cho đơn vị được kiểm toán hoặc hoạt động trong cùng lĩnh vực với đơn vị được kiểm tốn;
• Tham khảo các ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị
được kiểm tốn; •
Các văn bản pháp lý và các quy định có ảnh hưởng đến đơn vị được kiểm tốn như Giấy phép thành lập và điều lệ cơng ty, Biên bản các
cuộc họp cổ đông, Hội đồng quản trị và ban giám đốc, các hợp đồng và cam kết quan trọng;
• Quan sát thực tế của kiểm tốn viên khi tham quan nhà xưởng, cơ sở
vật chất của cơng ty khách hàng; Trong q trình kiểm tốn, hiểu biết về tình hình kinh doanh giúp kiểm
tốn viên thực hiện các thủ tục phân tích đối với thơng tin thu thập được, trên cơ sơ đó đưa ra các xét đốn trên các khía cạnh cụ thể sau:
• Đánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm sốt;
13
• Phân tích rủi ro kinh doanh và các phương án giải quyết của giám
đốc; •
Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm tốn; •
Xác định mức độ trọng yếu và đánh giá sự phù hợp của mức độ trọng yếu đó trong q trình kiểm tốn;
• Đánh giá sự đầy đủ và tính thích hợp của các bằng chứng kiểm tốn;
• Đánh giá các ước tính kế tốn và giải trình của giám đốc;
• Xác định các vùng phải chú ý đặc biệt trong việc kiểm toán và các kỹ
năng kiểm tốn cần thiết; •
Xác định các bên liên quan và nghiệp vụ phát sinh giữa các bên liên quan;
• Xác định các thơng tin có mâu thuẫn; Xác định các tình huống bất
thường; •
Đặt ra câu hỏi thăm dò và đánh giá mức độ hợp lý của các câu trả lời; •
Xem xét sự phù hợp của chế độ kế tốn, các thơng tin trình bày trên báo cáo tài chính.

2.1.2. Lập kế hoạch kiểm tốn tổng thể


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực hiện các cơng việc trước kiểm tốn

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×