1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể

Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể

Tải bản đầy đủ - 35trang

• Phân tích rủi ro kinh doanh và các phương án giải quyết của giám
đốc; •
Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm tốn; •
Xác định mức độ trọng yếu và đánh giá sự phù hợp của mức độ trọng yếu đó trong q trình kiểm tốn;
• Đánh giá sự đầy đủ và tính thích hợp của các bằng chứng kiểm tốn;
• Đánh giá các ước tính kế tốn và giải trình của giám đốc;
• Xác định các vùng phải chú ý đặc biệt trong việc kiểm toán và các kỹ
năng kiểm tốn cần thiết; •
Xác định các bên liên quan và nghiệp vụ phát sinh giữa các bên liên quan;
• Xác định các thơng tin có mâu thuẫn; Xác định các tình huống bất
thường; •
Đặt ra câu hỏi thăm dò và đánh giá mức độ hợp lý của các câu trả lời; •
Xem xét sự phù hợp của chế độ kế tốn, các thơng tin trình bày trên báo cáo tài chính.

2.1.2. Lập kế hoạch kiểm tốn tổng thể


Kế hoạch kiểm tốn tổng thể mơ tả phạm vị dự kiến và cách thức tiến hành công việc kiểm tốn. Đây là cơ sở để lập chương trình kiểm tốn. Hình
thức và nội dung của kế hoạch kiểm tốn tổng thể thay đổi tuỳ theo quy mô của khách hàng, tính chất phức tạp của cơng việc kiểm tốn.
Những vấn đề chủ yếu kiểm tốn viên của Cơng ty trình bày trong kế hoạch kiểm tốn tổng thể gồm:

Hiểu biết về hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Bao gồm •
Hiểu biết chung về kinh tế và đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh có tác động đến đơn vị được kiểm tốn;

Các đặc điểm cơ bản của khách hàng như: Lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức, khách hàng chính, đối thủ cạnh tranh, kết quả tài chính
14
và nghĩa vụ cung cấp thơng tin kể cả những thay đổi từ lần kiểm tốn trước;

Năng lực quản lý của Ban Giám đốc.

Hiểu biết về hệ thống kế tốn và hệ thơng kiểm sốt nội bộ của cơng ty khách hàng. Bao gồm:
• Các chính sách kế tốn mà đơn vị được kiểm toán áp dụng và những
thay đổi trong các chính sách đó;

Ảnh hưởng của các chính sách mới về kế tốn và kiểm tốn đến cơng tác hạch tốn tại đơn vị;
• Hiểu biết của kiểm toán viên về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm
soát nội bộ và những điểm quan trọng mà kiểm toán viên dự kiến thực hiện trong thử nghiệm kiểm sốt và thử nghiệm cơ bản.

Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro. Các đánh giá này mang tính chủ quan của kiểm tốn viên.
Bao gồm:

Đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và xác định những vùng kiểm toán trọng yếu. Cụ thể như sau:
+ Đánh giá rủi ro số dư và mức độ sai sót tiềm tàng: căn cứ vào sự phân tích Hệ thống kiểm sốt nội bộ và Báo cáo tài chính để xác định
xem tài khoản nào phải gánh chịu những rủi ro cụ thể và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt trong việc triển khai kế hoạch kiểm toán.
+ Những rủi ro đã chỉ rõ bởi kinh nghiệm những năm trước. + Tác động của rủi ro đối với những tài khoản cụ thể.
+ Những rủi ro phát sinh do quy trình hạch tốn thiếu tin cậy. + Phương pháp hạch tốn các ước tính kế tốn, hàng tồn kho, tài sản
cố định. + Những rủi ro khác được xác định trong quá trình lập kế hoạch sơ
bộ. + Những rủi ro gắn liền với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khơng
15
được sử lý một cách có hệ thống: các điều chỉnh cuối kỳ, chu kỳ mua hàng và thanh toán, bán hàng và thu tiền trong điều kiện kinh doanh
bình thường… + Những rủi ro gắn liền với các nghiệp vụ kinh tế bất thường….

Rút ra từ những gian lận và sai sót phổ biến; Ví dụ: Đánh giá các rủi ro ảnh hưởng tới các khoản mục trong Báo
cáo tài chính, cụ thể là tài khoản hàng tồn kho, rủi ro có thể xảy ra liên quan đến tính đúng kì, hiện hữu, phát sinh,…

Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán. Bao gồm: •
Những thay đổi quan trọng của các vùng kiểm tốn; •
Ảnh hưởng của cơng nghệ thơng tin đối với cơng việc kiểm tốn; •
Cơng việc kiểm tốn nội bộ và ảnh hưởng của nó đối với các thủ tục kiểm toán độc lập.

Phối hợp, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra. Bao gồm: •
Sự tham gia của các kiểm tốn viên khác trong cơng việc kiểm tốn những đơn vị cấp dưới như các công ty con, các chi nhánh và các đơn
vị trực thuộc; •
Sự tham gia của chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác; •
Số lượng đơn vị trực thuộc phải kiểm tốn; •
u cầu về nhân sự.

Các vấn đề khác. Bao gồm: •
Khả năng liên tục hoạt động kinh doanh của đơn vị; •
Những vấn đề đặc biệt phải quan tâm; •
Điều khoản của các hợp đồng kiểm tốn và trách nhiệm pháp lý khác; •
Nội dung và thời hạn lập báo cáo kiểm toán hoặc những thông báo khác dự định gửi cho khách hàng.

2.1.3. Lập kế hoạch kiểm tốn cụ thể chương trình kiểm toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×