1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kết luận và lập báo cáo kiểm tốn Thực hiện các cơng việc sau kiểm tốn

Kết luận và lập báo cáo kiểm tốn Thực hiện các cơng việc sau kiểm tốn

Tải bản đầy đủ - 35trang

chiếu xác nhận và đối chiếu với sổ chi tiết, u cầu đơn vị giải thích nếu có chênh lệch; Gửi thư xác nhận đối với các khoản phải thu, khoản vay,tiền gửi
ngân hàng…. +Kiểm tra việc trình bày trên Báo cáo tài chính.
Tùy nội dung từng phần hành mà kiểm toán viên thực hiện các thủ tục chi tiết phù hợp. Trong giai đoạn này, giấy tờ làm việc của các Kiểm tốn viên được
tập hợp cho trưởng nhóm và trưởng nhóm là người đưa ra các tổng hợp cho từng phần hành để chuẩn bị cho lập báo cáo kiểm toán.

2.1.5. Kết luận và lập báo cáo kiểm toán


Kết thúc giai đoạn thực hiện kiểm toán, các sai sót tập hợp, đưa ra các bút tốn điều chỉnh, đánh giá mức độ ảnh hưởng tới báo cáo tài chính. Sau đó,
kiểm tốn viên sẽ tiến hành lập và phát hành báo cáo kiểm toán. Trong báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên đưa ra kết luận về các vấn đề
được kiểm tốn, trong đó trình bày ý kiến của kiểm tốn viên về tính trung thực và hợp lý của các thông tin định lượng và sự trình bày các thơng tin định
lượng này trên báo cáo tài chính do khách hàng lập. Cơng ty ACVIETNAM u cầu các kiểm tốn viên trình bày báo cáo kiểm toán theo chuẩn mực kiểm
toán quy định cả về nội dung, kết cấu và hình thức. Kết cấu một báo cáo kiểm tốn bao gồm:
• Tên, địa chỉ cơng ty kiểm tốn;
• Số hiệu báo cáo kiểm tốn;

Tiêu đề báo cáo kiểm tốn; •
Người nhận báo cáo kiểm tốn; •
Mở đầu báo cáo kiểm tốn; •
Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm tốn; •
Ý kiến của kiểm tốn viên và cơng ty kiểm tốn về báo cáo tài chính; •
Địa điểm và thời gian lập báo cáo kiểm tốn •
Chữ ký và đóng dấu.
20
Kiểm tốn viên có thể trình bày trên Báo cáo kiểm tốn các ý kiến kiểm tốn:
• Ý kiến chấp nhận tồn phần
• Ý kiến chấp nhận từng phần
• Ý kiến từ chối
• Ý kiến không chấp nhận

2.1.6. Thực hiện các công việc sau kiểm tốn


Kết thúc mỗi cuộc kiểm tốn, nhóm kiểm tốn thường tiến hành họp tổng kết các vấn đề phát sinh trong cuộc kiểm toán để rút kinh nghiệm. Các
vấn đề cần lưu ý cho các năm kiểm toán tiếp theo được đặc biệt lưu ý và được lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán.
Sau khi thực hiện kiểm toán, các Kiểm tốn viên của cơng ty, tùy theo cấp bậc của mình sẽ phải thường xun có mối liên hệ với khách hàng để trợ
giúp khách hàng trong quá trình thực công việc theo đúng phương châm “ Luôn mang lại sự hài lòng và tin cậy cho khách hàng “. Ngồi ra, tại Cơng ty,
việc đánh giá nhân viên sau mỗi cuộc kiểm toán là một thủ tục bắt buộc. Thơng qua đó, mỗi nhân viên sẽ thu được các bài học kinh nghiệm thực tế rất
hữu ích cho các cuộc kiểm toán tiếp theo.

2.2. Tổ chức nhân sự cho một cuộc kiểm toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận và lập báo cáo kiểm tốn Thực hiện các cơng việc sau kiểm tốn

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×