1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Tổ chức nhân sự cho một cuộc kiểm toán

Tổ chức nhân sự cho một cuộc kiểm toán

Tải bản đầy đủ - 35trang

Kiểm tốn viên có thể trình bày trên Báo cáo kiểm tốn các ý kiến kiểm tốn:
• Ý kiến chấp nhận tồn phần
• Ý kiến chấp nhận từng phần
• Ý kiến từ chối
• Ý kiến khơng chấp nhận

2.1.6. Thực hiện các cơng việc sau kiểm tốn


Kết thúc mỗi cuộc kiểm tốn, nhóm kiểm tốn thường tiến hành họp tổng kết các vấn đề phát sinh trong cuộc kiểm toán để rút kinh nghiệm. Các
vấn đề cần lưu ý cho các năm kiểm toán tiếp theo được đặc biệt lưu ý và được lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán.
Sau khi thực hiện kiểm tốn, các Kiểm tốn viên của cơng ty, tùy theo cấp bậc của mình sẽ phải thường xuyên có mối liên hệ với khách hàng để trợ
giúp khách hàng trong q trình thực cơng việc theo đúng phương châm “ Ln mang lại sự hài lòng và tin cậy cho khách hàng “. Ngồi ra, tại Cơng ty,
việc đánh giá nhân viên sau mỗi cuộc kiểm toán là một thủ tục bắt buộc. Thơng qua đó, mỗi nhân viên sẽ thu được các bài học kinh nghiệm thực tế rất
hữu ích cho các cuộc kiểm tốn tiếp theo.

2.2. Tổ chức nhân sự cho một cuộc kiểm toán


Một nhóm kiểm tốn thường gồm 5 người: 1 chủ nhiệm kiểm toán cũng là người chỉ đạo chung cho cuộc kiểm tốn, các kiểm tốn viên chính và trợ lý
kiểm tốn. Với những cơng ty khách hàng có quy mơ nhỏ thì có thể linh hoạt phân cơng một nhóm kiểm toán là 3 người.
21
Sơ đồ 3: Sơ đồ phân chia cấp bậc nhân viên tại Công ty TNHH Tài chính và Kiểm tốn Việt Nam
Do quy mơ của cơng ty còn nhỏ nên vị trí Giám đốc kiểm tốn và Chủ nhiệm kiểm tốn ở Cơng ty chỉ có một cấp và do Giám đốc hoặc Phó Giám
đốc Cơng ty đảm nhiệm
.
Giám đốc kiểm tốn là người có chun môn cao nhất, chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng cuộc kiểm toán, là người soát xét cuối cùng nhằm đảm
bảo cuộc kiểm toán đã tuân thủ theo đúng u cầu chung của cơng ty. Mọi cuộc kiểm tốn của cơng ty ACVIETNAM đều có sự tham gia của Giám đốc
kiểm toán. Giám đốc kiểm toán sẽ xem xét các vấn đề về tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, về tính độc lập của nhóm kiểm tốn và các quy định khác đồng
thời chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng cuộc kiểm toán bằng cách trực tiếp hướng dẫn cuộc kiểm toán, soát xét và thảo luận các vấn đề phát sinh trong
cuộc kiểm toán, cũng là người lập báo cáo kiểm tốn
Chủ nhiệm kiểm tốn
Kiểm tốn viên chính Kiểm toán viên cấp 3
Kiểm toán viên cấp 2 Kiểm toán viên cấp 1
Trợ lý kiểm toán viên Trợ lý kiểm toán cấp 3
Trợ lý kiểm toán cấp 1 Trợ lý kiểm tốn cấp 2
Một cấp
22
Kiểm tốn viên chính là người thực hiện các cơng việc chính của một
cuộc kiểm tốn. Thơng thường, kiểm tốn viên chính là trưởng nhóm kiểm tốn, chịu trách nhiệm phân cơng cơng việc cho các trợ lý kiểm tốn. Tại
cơng ty ACVIETNAM, kiểm tốn viên chính phụ trách mọi cuộc kiểm tốn đều là những kiểm toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề của bộ tài chính.
Trong suốt cuộc kiểm tốn, kiểm tốn viên chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và sốt xét cơng việc của trợ lý kiểm tốn.
Trợ lý kiểm tốn là những nhân viên có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm.
Trong cuộc kiểm toán, trợ lý kiểm tốn thực hiện cơng việc kiểm tra chi tiết theo sự phân cơng của kiểm tốn viên chính và báo cáo mọi vấn đề xảy ra với
kiểm tốn viên chính. Trong nhóm kiểm tốn ln có sự phân cơng cơng việc cụ thể hàng
ngày và giới hạn thời gian hoàn thành để báo cáo với chủ nhiệm kiểm toán, chủ nhiệm kiểm toán sẽ tổng hợp giấy tờ làm việc của các kiểm toán viên và
đưa ra kết luận, những điều chỉnh thích hợp cho từng nội dung.

2.3. Tổ chức lưu trữ hồ sơ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức nhân sự cho một cuộc kiểm toán

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×