1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồiĐầu tư của tư nhân

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồiĐầu tư của tư nhân

Tải bản đầy đủ - 48trang

một hoặc nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội nhằm mục đích tạo ra sự thu nhập, lợi ích hoặc tạo ra công ăn việc làm dịch vụ trong tương lai.
Bất kỳ một quốc gia nào khi xem xét đầu tư quốc tế đều phải xem xét tới nguồn đầu tư trực tiếpFDI và nguồn viện trợ phát triển nước ngoàiODA. Tuy
nhiên trong đề án này chúng ta chỉ tìm hiểu và nghiên cứu tới nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoàiFDI. Vậy đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì? Để trả lời câu hỏi này
từ trước tới nay cũng có rất nhiều quan điểm nhưng nhìn chung nó đều thống nhất cả về nội dung và hình thức. Dưới đây là một trong những cách định nghĩa mang
tính chuẩn xác hơn cả. •
Đầu tư trực tiếp nước ngồi FDI là một loại hình di chuyển vốn quốc tế, trong đó người chủ sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp quản lý và điều
hành hoạt động sử dụng vốn.

1.2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoàiĐầu tư của tư nhân


Đầu tư của tư nhân được thực hiện dưới ba hình thức là : đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp và tín dụng thương mại bằng nguồn vốn của tư nhân nước ngoài
1.2.1 Đầu tư trực tiếp: Đây là hình thức chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu mà chủ đầu
tư nước ngoài đầu tư toàn bộ hay phần đủ lớn vốn đầu tư của các dự án nhằm dành quyền điều hành hoặc tham gia điều hành các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh
doanh dịch vụ, thương mại. Loại hình này có các đặc điểm sau : + Đây là một hình thức đầu tư bằng vốn của tư nhân do các chủ đầu tư quyết
định đầu tư, quyết định sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Hình thức này mang tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao, khơng có những ràng buộc về
trính trị, khơng để lại gánh nặng nợ nần cho nền kinh tế. + Chủ đầu tư nước ngoài điều hành toàn bộ mọi hoạt động đầu tư nếu là
doanh nghiệp 100 vón nước ngồi hoặc tham gia điều hành doanh nghiệp liên doanh tuỳ theo tỷ lệ vốn mà mình góp. Tuy nhiên luật đầu tư nước ngồi của Việt
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
4
Nam cũng quy định bên nước ngồi phải góp tối thiểu 30 vốn pháp định của dự án.
+ Thông qua đầu tư trực tiếp nước ngồi, nước chủ nhà có thể tiếp cận được công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý…Là những mục tiêu
mà các hình thức đầu tư khác không giải quyết được. + Đặc điểm nguồn vốn đầu tư này không chỉ bao gồm vốn đầu tư ban đầu của
chủ đầu tư dưới hình thức vốn pháp định và trong q trình hoạt động, nó bao gồm cả vốn vay của doanh nghiệp đê khai triển hoặc mở rộng dư án cũng như vốn đầu
tư từ nước ngoài, nguồn lợi nhuận thu được. 1.2.2 Đầu tư gián tiếp
Đây là hình thức đầu tư quốc tế quan trọng, trong đó chủ đầu tư nước ngồi đầu tư bằng hình thức thu mua cổ phiếu của các công ty ở nước sở tại ở mức
khống chế nhất định để thu lợi nhuận mà không tham gia điều hành trực tiếp đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư
Nguồn vốn đầu tư gián tiếp rất đa dạng về chủ thể và hình thức. Trong đầu tư gián tiếp, chủ đầu tư thực chất là tìm đường thối cho tư bản dư thừa, phân tán đầu
tư nhằm giảm bớt rủi ro. Đối với nướn được đầu tư thực chất là lợi dụng vốn của thế giới để thúc đẩy nền kinh tế của nước mình. Chủ thể đầu tư gián tiếp có thể là
chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, với các hình thức như: viện trợ có hồn lại cho vay, viện trợ khơng hồn lại, cho vay ưu đãi hoặc khơng
ưu đãi, mua cổ phiếu và các chứng khốn theo mức quy định của từng nước. Sự khác nhau rõ rang nhất giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp là người đầu tư
trực tiếp có quyền khống chế xí nghiệp đầu tư, còn người gián tiếp khơng có quyền khống chế xí nghiệp đầu tư mà chỉ có thể thu lợi tức trái phiếu, cổ phiếu và
tiền lãi.
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
5
1.2.3 Tín dụng thương mại : Đây là hình thức đầu tư dưới dạng cho vay và thu lợi nhuận qua lãi suất tiền
vay.
II. Tính tất yếu của thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi 2.1 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đối với mỗi quốc gia kinh tế và chính trị ln đi song hành với nhau. Kinh tế là điều kiện tiền đề để giữ vững ổn định chính trị. khi quốc gia có nền kinh tế phát
triển cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong giữ vững ổn định chính trị. chính vì vậy phát triển kinh tế là điều kiện sống còn của mỗi quốc gia. Trong khi đó, đầu tư lại
chiếm giữ một vai trò vơ cùng quan trọng trong nền kinh tế. Đầu tư bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Đối với các quốc gia đang phát triển thì đầu
tư trực tiếp nước ngoài chiếm một tỉ trọng lớn trong đầu tư và GNP. Vì thế mà đầu tư trực tiếp nước ngồi tuy khơng phải là nhân tố quyết định nhưng nó lại vơ cùng
quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. 2.1.1. Vai trò tạo nguồn vốn
Noi đến vốn đầu tư cho phát triển kinh tế là nói đến vốn trong nước và vốn ngồi nước . Đối với các nước lạc hậu, chậm phát triển, sản xuất còn ở trình độ
thấp, nguồn vốn tích luỹ trong nước còn hạn hẹp thì vốn đàu tư trực tiếp nước ngồi có ý nghĩa vơ cùng quan trọng đói với q trình phát triển kinh tế. Ở các
nước này có nhiều tiềm năng về lao động, tài nguyên thiên nhiên, nhưng do trình độ sản xuất còn thấp kém, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu nên chưa co
điền kiện để khai thác các tiêm năng đó. Các nước nay muốn nền kinh tế phát triển cần tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, tạo ra mức tăng trưởng kinh tế cao va
ổn định. Để thực hiện được điều này đòi hỏi các nước đang phát triển phải có nhiều vốn đầu tư. trong bối cảnh hiện nay, khi mà trên thế giới có nhiều nước
đang nắm giữ trong tay một khối lượng vốn khổng lồ và đang có nhu cầu đầu tư ra
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
6
nước ngồi thì đó là cơ hội để các nước đang phát triển có thể tranh thủ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việc phát triển kinh tế.
2.1.2.Vai trò trong chuyển giao cơng nghệ. Các quốc gia nhận đầu tư thường là những quốc gia có nền kinh tế chậm phát
triển, khoa học, công nghệ còn lạc hậu so vói các nước đang phát triẻn.Chính vì vậy, các nước nhận đầu tư trực tiếp nước ngồi có một cơng nghệ hiện đại hoặc
phù hợp với quốc gia mình. Mặt khác, khi đầu tư vào một quốc gia nào đó chur đầu tư khơng chỉ chuyển vào đó máy móc, thiết bị, ngun vật liệu. . . hay còn
gọi là cơng nghệ cứng ma họ còn chuyển giao vào đó vốn vơ hình như : chun gia kỹ thuật, cơng nghệ, tri thức khoa học, bí quyết quản lí, năng lực tiếp cận thị
trường. . . hay còn gọi la cơng nghệ mềm . Thơng qua hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi q trình chuển giao cơng nghệ được thực hiện nhanh chóng hơn,
thuạn tiện hơn cho cả bên đầu tư và bên nhận đầu tư. 2.1.3.Vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tranh thủ vốn và kỹ thuật của nước ngoài, các nước đang phát triển đẻ sử dụng nó thực hiện mục tiêu quan trọng hang đầu là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.
Đây cũng là cái mức để các nước đang phát triển thốt khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo. Thực tế kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy quốc gia nào thực
hiện chiến lược kinh tế mở cửa với bên ngoài, biêns nó thành nhân tố bên trong thì quốc gia đó tạo gia được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Mức tăng trưởng kinh tế ở
các nước đang phát triển thường do nhân tố tăng đàu tư là chủ yếu, nhơ đó các nhân tố khác như tổng số lao động được sử dụng, năng xuất lao động cũng tăng
lên theo. Vì vậy có thể thơng qua đầu tư trực tiếp nước ngoài để đánh giá vai trò đầu tư trực tiếp nước ngồi với tăng trưởng.
2.1.4.Vai trò giải quyết việc làm. Tốc độ tăng lên của đầu tư trực tiếp nước ngoài kéo theo sư tăng lên của hoạt
động sản xuất. Việc tăng quy mô va số dự án đầu tư sẽ tạo ra nhiều chỗ làm mới
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
7
hơn, thu hút được một khối lượng đáng kể người lao động ở nước nhận đầu tư vào làm việc trong các đơn vị của đầu tư nước ngoài. Điều này góp phần đáng kể vào
việc làm giảm bớt nạn thất nghiệp. Đặc biệt đối với nhiều nước đang phát triển, nơi có lực lượng lao động rất phong phú nhưng chư có điều kiện khai thác và sử
dụng thì đầu tư nước ngồi được coi la chiếc chìa khố quan trọng để giải quyết vấn đề việc làm. Vì đâu tư nước ngồi tạo ra các điều kiện về vốn và kĩ thuật cho
phép khai thác và sử dụng các tiêm năng kinh tế trong đó có tiêm năng về lao động. Hiên nay, cùng với tăng lên số việc làm cho người lao động thì chất lượng
lao động cũng được nâng cao. Đặc biệt là lao động trong những nghành đòi hỏi có hàm lương khoa học kỹ thuật cao.
2.1.5.Vai trò thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế Chuyển dịch cơ cấu kinh tế không chỉ là yêu cầu đòi hỏi của bản thân sư phát
triển nội tại nền kinh tế, ma nó còn là đòi hỏi của xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Sư dịch chuyển cơ cấu kinh tế của mỗi
quốc gia phù vơi trình độ phát triển chung trên thế giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư nước ngoài. Chính đầu tư trực tiếp nước ngồi góp phần chủ
yếu thúc đẩy nhanh chóng q trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vì thơng qua đầu tư trực tiếp nước ngoài đã làm xuất hiện nhiều lĩnh vực và nghành kinh tế mới ở
nước nhận đầu tư. Đông thơi nó cũng tạo ra sự phát triển nhanh chóng trình độ kỹ thuật công nghệ ở nhiều nghành kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng năng xuất
lao động ở các nghành này và làm tăng tỉ phần của nó trong nền kinh tế. Bên cạnh một số nghành được kích thích phát triển bởi đầu tư nước ngồi thì cũng có một số
nghành bị mai một đi rồi dẫn tới bị xố sổ. Nói chung sự chuyển dịch cơ cấu là mang tính tiến bộ theo xu thế chung thế giới.
2.1.6.Vai trò đối với thu ngân sách nhà nước. Đầu tư nước ngồi góp phần đáng kể vào thu ngân sách nhà nước thông qua
việc thu thuế đối với các đơn vị đầu tư nước ngoài. Đây là một khoản thu tương
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
8
đối lớn cho ngân sách nhà nước. Nó bao gồm thu : thuế nhà đất, thuế sản xuất, thuế xuất khẩu. . . vì các đơn vị đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung vào sản xuất
các hàng hoá xuất khẩu. Nhưng để tạo ra hàng hố, đòi hỏi phải có địa điểm sản xuất va sử dụng các cơ sở ha tầng của nước nhận đầu tư. Do vạy đầu tư nước
ngồi đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước.

2.2. Tính tất yếu của đầu tư nước ngoài


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồiĐầu tư của tư nhân

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×