Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Sự ổn định của nền kinh tế vĩ mơ. Tính ổn định của nền kinh tế thế giới

Sự ổn định của nền kinh tế vĩ mơ. Tính ổn định của nền kinh tế thế giới

Tải bản đầy đủ - 48trang

- Thứ hai: Quy chế pháp lý của việc phân chia lợi nhuận đối với các hình thức vận độngcụ thể của vốn nước ngoài tại nước sở tại. Về nguyên tắc,
quy chế này nhằm tạo ra sự ưu đãi về phần lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài được hưởng và môi trường thuận lợi cho sự vận động của lợi nhuận
đó. Đồng thời sự thuận lợi đó nếu được bảo đảm còn khuyến khích việc bắt đầu tự lợi nhuận tại chỗ do nhà đầu tư cảm thấy n tâm và có lợi trong
một mơi trường như vậy. Có thể nói nếu hai điểm mấu chốt này của mơi trường pháp lý là thuận lợi và
an tồn cho sự vận động vốn nước ngồi thì khả năng thu hút vốn càng cao. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến những quy định pháp lý cụ thể có liên quan đến việc làm
thuận lợi hóa mơi trường vận động của vốn. Các đạo luật về quyền sở hữu đất đai, quyền chuyển nhượng và thuê mướn đất, quy chế về trọng tài kinh tế…Nếu khơng
rõ ràng có thể gây cản trở đáng kể trong việc thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn nước ngồi.

3.2. Sự ổn định của nền kinh tế vĩ mơ.


Nói chung, sự ổn định của môi trường vĩ mô luôn luôn là điều kiện tiên quyết của mọi ý định và hành vi đầu tư. Đối với nguồn vốn nước ngoài điều này càng có
ý nghĩa hơn. Trong mơi trường vĩ mơ, phải tính trứớc hết đến sự ổn định về chính trị - xã hội cao. Chẳng hạn như một số nước Châu Phi, Nam Á vài năm gần đây,
tuy có thể thu hút được một lượng viện trợ nhân đạo nào đó song mức độ là khơng đáng kể. Trong bối cảnh đó, chỉ rất ít, thậm chí khơng hề có vốn đầu tư hay cho
vay từ nước ngoài nhằm đầu tư phát triển đầu vào. Tuy nhiên, điều muốn được nhấn mạnh ở đây là mức độ ổn định kinh tế vĩ mô với tư cách là điều kiện quan
trọng để thu hút vốn nước ngồi. Khơng xét đến những tiêu chuẩn tối thiểu bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mơ,
chẳng hạn như an tồn lương thực, khả năng duy trì sự cân bằng cung cầu cân đối
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
12
một số mặt hàng tiêu dùng tối thiểu, tính ổn định ở đây được xét theo nghĩa làm sao nó thỏa mãn được cả hai yêu cầu:
-
Thứ nhất: Ổn định vững chắc không phải là sự ổn định bất động Tức là sự ổn định hàm chứa trong đó khả năng trì trệ kéo dài và dẫn tới khủng
hoảng. Một sự ổn định được coi là vững chắc nhưng bất động chỉ là sự ổn định ngắn hạn. Xét trong dài hạn, loại ổn định này tiềm chứa trong đó khả
năng gây bất ổn định. Bởi vì sự ổn định về ngun tắc khơng thể đồng nhất với sự trì trệ. Bản chất của ổn định kinh tế gắn liền với năng lực tăng
trưởng. - Thứ hai: Ổn định trong tăng trưởng, tức là kiểm sốt nhịp độ tăng trưởng
sao cho q trình tăng trưởng đặc biệt là các nỗ lực tăng trưởng nhanh, lâu bền, khơng gây ra trạng thái q “nóng” của đầu tư và hậu quả đi liền với
nó là lạm phát theo một nghĩa xác định tăng trưởng tức là phá vỡ thể ổn định cũ. Nhưng nếu quá trình tăng trưởng được kiểm sóat sao cho có thể
chủ động tác lập được thể cân bằng mới thì quá trình đó cũng đồng thời là việc tạo ra cơ sở ổn định vững chắc lâu bền.

3.3. Tính ổn định của nền kinh tế thế giới


Sự ổn định của nền kinh tế thế giới cũng tác động không nhỏ tới thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Thực tế cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á diễn ra vào
năm 1997 và 1998 vừa qua đã cho thấy khi nền kinh tế của khu vực hay thế giới không ổn định sẽ dẫn tới việc rút vốn ra không đầu tư nhà nước nữa do tác động
xấu đem lại đến sự phi lợi nhuận từ việc đầu tư vào các quốc gia này. Mặt khác sự không ổn định kinh tế của nước đầu tư cũng gây ảnh hưởng tới đầu tư sang nước
khác và sự rút vốn về nước sở tại là điều hiển nhiên. Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Đài Loan, Singapore… sau khi rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính
trầm trọng, họ đã hạn chế đầu tư vào Việt Nam và dành vốn để đầu tư vào trong nước để cứu vớt tình hình kinh tế nghiêm trọng trong nước. Có thể thấy rằng sự
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
13
phát triển kinh tế vững mạnh của các quốc gia trên thế giới cũng tác động không nhỏ tới việc thu hút vốn đầu tư nước ngồi. Do dó các nhà hoạch định phải nắm bắt
được đối tượng, thời điểm để có chính sách thu hút vốn nước ngoài cho phù hợp.

3.4. Hệ thống cơ sở hạ tầng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự ổn định của nền kinh tế vĩ mơ. Tính ổn định của nền kinh tế thế giới

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×