1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Những tồn tại của FDI

Những tồn tại của FDI

Tải bản đầy đủ - 48trang

khả năng cạnh tranh; góp phần nâng cao khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả lao động, vốn, tài nguyên,...
Với 82 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam, FDI là cầu nối quan trọng giữa kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới không chỉ về kinh tế
tiếp cận và mở rộng thị trường, mà còn về phát triển du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế,...; nói cách khác FDI góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động
hội nhập kinh tế và các lĩnh vực khác trong khu vực và thế giới.

2.2. Những tồn tại của FDI


• Đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam được thực hiện chủ yếu do các công
ty xuyên quốc gia đã làm nảy sinh những tồn tại. - Các công ty xuyên quốc gia sẽ làm tăng sự phụ thuộc nền kinh tế nước ta
vào vốn, kỹ thuật, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của các công ty đa quốc gia.
- Các cơng ty nước ngồi thường chuyển giao những cơng nghệ, kỹ thuật lạc hậu hoặc máy móc thiết bị vào Việt Nam đánh giá nó cao hơn mức bình
thường. - Khi thực hiện các dự án liên doanh, các đối tác nước ngồi thường góp vốn
bằng các thiết vị và vật tư, lợi dụng sự yêu kém về trình độ của bên đối tác Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào những thiết bị cũ đã
đến thời hạn thanh lý. - Các công ty xuyên quốc gia có xu hướng đẩy các nghiên cứu trong nước
tới chỗ phá sản do các công ty này có sức mạnh về tài chính, kỹ thuật và đôi khi được hưởng ưu đãi hơn các doanh nghiệp trong nước.
Bên cạnh đó việc phối hợp thực hiện các quy hoạch ngành và lãnh thổ hiện đang thực hiện không tốt. Hiện đang xảy ra rất phổ biến ở các địa phương mấy
năm gần đây là làm theo phong trào, quan tâm lớn tới các dự án quy mô lớn mà
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
32
còn xem nhẹ hiệu quả kinh tế xã hội. Cho nên mới có xảy ra tình trạng “ đổ xơ” đầu tư cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, xi măng, đường.
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
33
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
I. Những tồn tại vướng mắc trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Những tồn tại trong việc thu hút vơn đầu tư trực tíếp nước ngồi vào Việt Nam thời gian qua là kết quả tác động tổng hợp của nhiều nguyên nhân cả chủ
quan va khách quan . Tuy nhiên , chúng ta co thể đưa ra một số nguyên nhân chủ yếu sau .
- Tuy sự cần thiết lâu dài và vai trò của đầu tư nước ngoài đã được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng , nhưng chưa quán triệt thông suốt nên cách hiểu
chưa thống nhất và cách hiểu còn khác nhau .Dẫn đến cách xử lí còn nhiều vấn đề về đầu tư nước ngồi còn khác nhau , gap khó khăn cho hoạt động đầu tư .
- Do công tác quy hoạch còn chậm , chất lượng chưa cao lại còn thiếu cụ thể . - Thủ tục hành chính ở Việt Nam lại rườm rà cũng là nguyên nhân làm cho chi
phí đầu tư cao , đồng thời làm nản lòng khơng ít nhà đầu tư nước ngồi đã và đang tiên hành các dự án đầu tư nước ngồi tại Việt Nam .
- Chi phí đầu vào của các hàng hóa dịch vụ rát cao . -Hình thức đầu tư nước ngoài chưa phong phú , khả năng góp vốn của Việt
Nam còn hạn chế . -Cơng tác quản lí nhà nước đói với FDI còn nhiều mặt yếu kém , vừa buông
thả vừa can thiệp sâu vào hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi .Đặc biệt là quản lí các dự án FDI sau giáy phép .
- Cơ cấu vốn đầu tư nước ngồi có một số điều chưa hợp lí , hiệu quả kinh tế xã hội của khu vực có vốn đầu tư nước ngồi FDI chưa cao .
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
34
- Cơ chế điều hành của Việt Nam chưa chất quán , hay thay đổi khơng dự đốn được đã làm cho các doanh nghiệp bị động trong sản xuất và tăng rủi ro trong
kinh doanh , dẫn tới hiệu quả kinh doanh thấp , thậm chí còn thua lỗ . - Tuy luật , Nghị định , Nghị quyết , của chính phủ liên quan đến đầu tư nước
ngồi đã nêu rõ những định hướng cơ bản đến đầu tư nước ngoài theo nghành , lĩnh vực , đối tác đầu tư , nhưng trên thực tê các định hướng cơ bản này chưa được cụ
thể hóa thành đầu tư nước ngoài một cách cụ thẻ , toàn diện. - Tuy môi trường ở Việt Nam thường xuyên được cải thiện để háp dãn đầu tư
nước ngoài , nhưng so vớ một số nước trong khu vực lơi thế của Việt Nam đang giảm dần do chi phí đầu vào cao , chính sách đi vào cuộc sống chậm , thủ tục hành
chính rườm rà , cơ sở hạ tầng nhìn chung còn lạc hậu , sự phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước còn chưa tốt thậm chí còn mâu thuẫn với nhau , chống ch gap
khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi.
II. Mơt số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

2.1. Giải pháp trong ngăn hạn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những tồn tại của FDI

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×