Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Giải pháp trong ngăn hạn.

Giải pháp trong ngăn hạn.

Tải bản đầy đủ - 48trang

- Cơ chế điều hành của Việt Nam chưa chất qn , hay thay đổi khơng dự đốn được đã làm cho các doanh nghiệp bị động trong sản xuất và tăng rủi ro trong
kinh doanh , dẫn tới hiệu quả kinh doanh thấp , thậm chí còn thua lỗ . - Tuy luật , Nghị định , Nghị quyết , của chính phủ liên quan đến đầu tư nước
ngoài đã nêu rõ những định hướng cơ bản đến đầu tư nước ngoài theo nghành , lĩnh vực , đối tác đầu tư , nhưng trên thực tê các định hướng cơ bản này chưa được cụ
thể hóa thành đầu tư nước ngoài một cách cụ thẻ , tồn diện. - Tuy mơi trường ở Việt Nam thường xuyên được cải thiện để háp dãn đầu tư
nước ngoài , nhưng so vớ một số nước trong khu vực lơi thế của Việt Nam đang giảm dần do chi phí đầu vào cao , chính sách đi vào cuộc sống chậm , thủ tục hành
chính rườm rà , cơ sở hạ tầng nhìn chung còn lạc hậu , sự phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước còn chưa tốt thậm chí còn mâu thuẫn với nhau , chống cheó gap
khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi.
II. Mơt số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

2.1. Giải pháp trong ngăn hạn.


- Tiếp tục thưc hiện việc giảm chịhí đầu tư, bổ sung sách ưu đãi thiết thực , khuyến khích đầu tư đối với các dự án sản xuất và chế biến nông, lâm , thủy
sản .Miễn thuế đất trong những năm đầu , mở rộng thúc đẩy thực hiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu , vật tư sản xuất như luật đầu tư nước ngoài bổ sung mới
đây đã đưa ra ; áp dụng thuế doanh nghiệp ưu đãi nhất . . . Ngồi ra phải xây dựng chính sách đặc biệt khuyến khích phát triển cơng nghiệp phụ trợ sản xuất phụ
tùng , linh kiện phục vụ chương chinh nọi địa hóa . - Tiếp tục ban hành chính sách cải thiện mơi trường đầu tư : xem xét cho phep
các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế chấp quyền sử dụng đất , cho phép góp vốn bằng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp Việt Nam . Xử
liysnoois lỏng các vấn đề về ngoại hối , hỗ trợ tín dụng . cấm cố thế chấp , đăng ký
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
35
quyền sở hữu tài sản bảo lãnh tiền vay . . .Kiến nghị sưa đổi thuế thu nhập cá nhân theo hướng mở rộng diện nộp thuế nhưng giảm thuế suất và tăng mức thu nhập bắt
đầu chịu thuế để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng ngửời Việt Nam vào cương vị quản lý , điều hành , giảm chi phí khơng hợp
lý cho các doanh nghiệp . - Đa dang hố các lĩnh vực và hình thức thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi
tơng qua việc mở rộng hình thức đầu tư 100 vốn nước ngồi , cho phép các thành phần kinh tế hợp tác đầu tư với nước ngoài , cho phép khu vực dân doanh được
góp vốn liên doah hoặc muc cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp , hạn chế thành lập các
khu công nghiệp mới , vận động đầu tư láp đầy cac khu công nghiệp , đảm bảo hạ tồng ngoài hàng rào . . .
- Nghiên cứu bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngồi tai Việt Nam theo hướng tạo dựng mơi trường đầu tư hấp dẫn , thơng thống hơn , đảm bảo giữ
vững độc lập , chủ quyền , tiến tới một khung pháp lý chung giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.
- Nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực điều hành của nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài cụ thẻ là tập trung vào xây dựng và hoàn chỉnh
quy hoạch thu hút đầu tư , đổi mới công tác xúc tiến vận động đầu tư . Đơn giản thủ tục hành chính , chuyển giao phần chủ yếu viẹc quản lý trực tiếp cho chính
quyền địa phương , các bộ tạp chung vao nghiên cứu và xây dựng luật pháp , chính sách , hướng dẫn và kiểm tra giám sát.
- Tăng cường công tác cán bộ , kể cả các cơ quan quản lý Nhà nước , không ngừng đào tạo cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhằm
đủ sức đóng góp vai trò quyết định trong việc đấu tranh bảo vệ lợi ích của bên Việt Nam , khắc phục khâu yếu nhất trong các liên doanh thời gian qua là khâu cán bộ .
Cùng với giải pháp trước mắt cho thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi thì nhà nước
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
36
ta cũng phải có một số giải pháp trong lâu dài sao cho hợp lý để ngây càng thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơp lý nhất.

2.2. Giải pháp trong dàì hạn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp trong ngăn hạn.

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×