1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Giải pháp trong dàì hạn.

Giải pháp trong dàì hạn.

Tải bản đầy đủ - 48trang

ta cũng phải có một số giải pháp trong lâu dài sao cho hợp lý để ngây càng thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi hơp lý nhất.

2.2. Giải pháp trong dàì hạn.


2.2.1. Thèng nhÊt quan ®iĨm nhËn thøc chung vỊ FDI Khu vùc FDI là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế và ngày càng phát triển cùng với
tiến trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế sthế giới. đó là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp CNH-HĐH đất nớc, của xu hế toàn cầu hoa , khu vực hoá, hoàn toàn
không phải là giải pháp nhất thời để bù đắp tình trạng thiếu vốn hiện tại. Trên tinh
thần ®ã, cÇn thèng nhÊt quan ®iĨmnhËn thøc chung vỊ FDI, đặc biệt là sự cần thiết, vai trò của FDI ®èi víi nỊn kinh tÕ ViƯt Nam,mèi quan hƯ giữa phát huy nội lực và
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế,giữa thu hút FDI và bảo vệ độc lËp, chđ qun, an ninh x· héi, b¶o hé s¶n xuất trong nớc Chỉ trên cơ sở thống nhất các quan điểm cơ
bản mới tạo nên sự ổn định, nhất quán trong xây dựng luật pháp, chính sách, chỉ đạo
điều hành hoạt động FDI.
2.2.2 Xây dựng danh mục kêu gọi FDI Hàng năm hay từng thời kỳ, Việt Nam cần phải công bố danh mục các dự án
quốc gia kêu gọi FDI. đây chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động xúc tiến đầu t đồng thời cũng là một gợi ý đầu t cho các nhà đầu t nớc ngoài. Các dự án đợc lựa
chọn vào danh mục này cần phải có sự thống nhất về chủ chơng và quy hoạch và đợc bố trí vốn làm dự án tiền khả thi. Muốn vậy chúng ta cần phải xây dựng qui hoạch
ngành và các sản phẩm chủ yếu để xác định rõ phạn vi hoạt động của FDI và của đầu t trong nớc, đặc biệt là các nghành nh điện, điện tử, xi măng, sắt thép, rợu bia, nớc
giải khát, sữa, mía đờng,chất tẩy rửa, Việt Nam cũng cần nghiên cứu đánh giá để có qui hoạch phát triển mang tính
khả thi vé các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc khu kinh tế, phù hợp với quy hoạch phát triển KT-Xhcủa địa phơng và vùng lãnh thổ và qui hoạch phát triển
nghành kinh tế kỹ thuật. Trớc mắt cần tập chung các giải pháp xây dựng cơ sở hạ
Nguyn Duy Linh Lp: Thng mi 47B
37
tầng kinh tế- kỹ thuật- xã hội và thu hút vốn đầu t để lấp đầy các khu công nghiệp đã phê duyệt.
2.2.3 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về FDI
a. Việt Nam cần phải tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đấu t trực tiếp nớc ngoài, tạo diều kiện thuận lợi cho hoạt động
FDI phát triển theo đúng địng hớng phát triển kinh tế-xã hội và phù hợp với yêu
cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Việc xây dựng, hoàn thiện này cần theo hớng : thiết lập mặt bằng pháp lý chung cho cả đầu t trông nớc và đầu t nớc ngoài nhằm tạo lập môi trờng ổn định, bình đẳng
cho sản xuất và kinh doanh, tiến tới xoá bỏ dần sự phân biệt về chính sách đầu t có
liên quan đến quyền , nghĩa vụ giữa các nhà đầu t trong nớc và đầu t nớc ngoài. Trớc mắt, rà soát lại tất cả các loại giá cả hàng hoá, dịch vụ, lệ phí do nhà nớc qui định
để cóo sự điều chỉnh hợp lý, thu hẹp và tiến tớí áp dụng mặt bằng giá thống nhất đối với nhà đầu t trong nớc và nhà đầu t nớc ngoài.

b. cần phải đa dạng hoá các hình thức đầu t trực tiếp nớc nớc ngoài ®Ó khai


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp trong dàì hạn.

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×