Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
cần phải đa dạng hoá các hình thức đầu t trực tiếp nớc nớc ngoài để khai Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chi phí đầu t và tiến tới chế độ một giá áp Đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền tệ liên quan đến hoạt động FDI theo h-

cần phải đa dạng hoá các hình thức đầu t trực tiếp nớc nớc ngoài để khai Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chi phí đầu t và tiến tới chế độ một giá áp Đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền tệ liên quan đến hoạt động FDI theo h-

Tải bản đầy đủ - 48trang

tầng kinh tế- kỹ thuật- xã hội và thu hút vốn đầu t để lấp đầy các khu công nghiệp đã phê duyệt.
2.2.3 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về FDI
a. Việt Nam cần phải tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đấu t trực tiếp nớc ngoài, tạo diều kiện thuận lợi cho hoạt động
FDI phát triển theo đúng địng hớng phát triển kinh tế-xã hội và phù hợp với yêu
cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Việc xây dựng, hoàn thiện này cần theo hớng : thiết lập mặt bằng pháp lý chung cho cả đầu t trông nớc và đầu t nớc ngoài nhằm tạo lập môi trờng ổn định, bình đẳng
cho sản xuất và kinh doanh, tiến tới xoá bỏ dần sự phân biệt về chính sách đầu t có
liên quan đến quyền , nghĩa vụ giữa các nhà đầu t trong nớc và đầu t nớc ngoài. Trớc mắt, rà soát lại tất cả các loại giá cả hàng hoá, dịch vụ, lệ phí do nhà nớc qui định
để cóo sự điều chỉnh hợp lý, thu hẹp và tiến tớí áp dụng mặt bằng giá thống nhất đối với nhà đầu t trong nớc và nhà đầu t nớc ngoài.

b. cần phải đa dạng hoá các hình thức đầu t trực tiếp nớc nớc ngoài để khai


thác thêm các kênh thu hút đầu t mới ; nghiên cứu và thực hiện thí điểm các hình thức đầu t mới nh công ty hợp danh, công ty quản lý vốn; sửa đổi bổ sung Nghị định
số 103199NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của chính phủ về giao, bán, khoán,
cho thuê doanh nghiệp nhà nớc, theo hớng cho phép nhà đầu t FDI mua, nhận khoán kinh doanh, quản lý, thuê các doanh nghiệp trong nớc ; Việt Nam cũng cần học tập
nớc ngoài nh Trung Quốc là nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế mở. Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu t FDI nói riêng và đầu t nớc ngoài nói chung
có đợc một sân chơi rộng lớn hơn, cần phải mở rộng lÜnh vùc thu hót FDI phï hỵp víi cam kÕt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Từng bớc mở cửa thị tr-
ờng bất động sản cho ngòi Việt Nam định c ở nớc ngoài và các nhà đầu t FDI tham gia đầu t tại Việt Nam; xây dựng cơ chế để doanh nghiệp FDI đợc xây dựng và kinh
doanh nhà ở, phát triển khu đô thị mới; đồng thời để nhanh chóng bắt kịp với trình độ khoa học kỹ thuật , tiếp cận sâu rộng hơn với khu vực và thế giới, nhà níc ta cÇn
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
38
khun khÝch đầu t trong các lĩnh vực dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ thông tin, chuyển giao công nghệ hiện đại, kể cả công nghệ nguồn, phát triển nguồn nhân lực;
từng bớc mở rộng khả năng hợp tác đầu t trông lĩnh vực thơng mại, dịch vụ, du lịch- những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.

c. Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chi phí đầu t và tiến tới chế độ một giá áp


dụng thống nhất cho đầu t trong nớc và đầu t FDI theo quyết định số 531999QĐ- TTg ngày 26 tháng 3 năm 1999 của thủ tớng chính phủ.

d. Đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền tệ liên quan đến hoạt động FDI theo h-


ớng tiếp tục giảm dần, tiến tới việc xoá bỏ kết hối ngoại tệ khi có đủ điều kiện. Sử dụng linh hoạt, có hiệu quả các công cụ, chính sách tiền tệ nh tỷ giá, lẫi suất theo
nguyêntức thị tròng có sự quản lý vĩ mô của nhà nớc.

e. Tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

cần phải đa dạng hoá các hình thức đầu t trực tiếp nớc nớc ngoài để khai Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chi phí đầu t và tiến tới chế độ một giá áp Đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền tệ liên quan đến hoạt động FDI theo h-

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×