1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Phương trình sai số. Xác định riêng kinh độ người quan sát.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 92 trang )


- Xác định điểm K
1
theo phương pháp kinh độ như trên. - Từ vị trí dự đốn M
C
φ
C
; λ
C
, t
G
; δ tra bảng tốn tính được h
C
và A
C
. - Từ M
C
vẽ đường phương vị A
C
. - Từ K
1
kẻ đường vuông góc với A
C
ta được đường cao vị trí I I. - Tương tự ta tìm được đường cao vị trí II II.
- Giao điểm của I I và II II cho ta vị trí tàu. d. Phương pháp Marc Saint Hilaire Phương pháp hiệu độ cao.
Trong phương pháp này, ta vẽ đường cao vị trí từ vị trí dự đốn M
C
. Đây là phương pháp phổ biến nhất trong hàng hải. Ta sẽ học kỹ về nguyên lý của phương pháp ở phần sau.
Ở đây chỉ trình bày cách dựng đường cao vị trí trên hải đồ từ vị trí dự đốn. Trình tự thao tác được tiến hành như sau Hình 6.5:
- Tại M
C
đo độ cao thiên thể bằng Sextant, sau khi hiệu chỉnh các sai số ta có được h
01
độ cao quan trắc.
I II
A
C2
II K
2
n
1
n
2
M N
M
C
I K
1
A
C1
- Từ thời điểm quan trắc, tọa độ vị trí dự đốn M
C
, lịch thiên văn, bảng tốn ta tính được A
C1
và h
C1
độ cao tính tốn. - Tính tốn đoạn dịch chuyển
n
1
= h
01
- h
C1
. - Từ M
C
dựng đường phương vị A
C1
, trên đường này lấy một đoạn n
1
tính từ M
C
được điểm K
1
. - Từ K
1
dựng đường vng góc với A
C1
ta được đường vị trí I I.
- Tương tự ta dựng được đường vị trí II II. - Giao điểm của I I và II II cho ta vị trí tàu
M .
4. Phương trình sai số, điều kiện thuận lợi để xác định riêng rẽ kinh độ, vĩ độ.
Hình 6.5

4.1 Phương trình sai số.


Trong khi giải tam giác thị sai của thiên thể, ta thiết lập được công thức Sin h = Sinδ. Sinφ + Cosδ. Cosφ. Cos t
G
± λ
E W
Trong đó h, δ, t
L
là những đại lượng đã cho, còn φ, λ là những đại lượng phải tìm. δ và t
L
được lấy từ Lịch thiên văn, thực tế sẽ không có sai số. Do đó những sai số xuất hiện
Page 54
trong φ và λ chỉ phụ thuộc vào những sai số trong độ cao h. Thừa nhận h có sai số là Δh, ta sẽ tìm được sai số Δφ và Δλ của những tọa độ xác định.
Lấy đạo hàm công thức trên theo φ và λ, sau khi biến đổi ta được phương trình sai số như sau:
Δh = Δφ.CosA + Δλ.Cosφ.SinA Δh = Δφ.CosA + Δa.SinA
Trong đó: Δa = Δλ.Cosφ là sai số trong cự ly Đông - Tây
4.2 Điều kiện thuận lợi nhất để xác định riêng rẽ vĩ độ và kinh độ người quan sát. a. Xác định riêng vĩ độ người quan sát.
Từ phương trình trên ta suy ra:
∆φ=−∆λ.cosφ.tgA
Vậy sai số trong vĩ độ phụ thuộc vào Δλ và Δh. Ta phân tích cơng thức trên như sau:
- Giả sử Δλ = 0 ta có Δφ =
- Khi A = 90 270
sai số Δφ sẽ tăng đến vô cùng. - Khi A = 0
180 thì Δφ = ± Δh
Vậy ta nên xác định riêng vĩ độ với thiên thể ở gần thiên kinh tuyến người quan sát. - Giả sử Δh = 0 ta có
Δφ = -Δλ.Cosφ.tgA. - Khi A = 90
270 sai số Δφ sẽ tăng đến vô cùng.
- Khi A = 0 180
thì Δφ = 0 Ngồi ra, xác định riêng vĩ độ ở những vĩ độ cao sẽ có độ chính xác cao hơn.
Kết luận: Để xác định vĩ độ bằng thiên thể, tốt nhất là nên chọn những thiên thể ở gần thiên kinh tuyến người quan sát và ở vĩ độ cao vì vậy sao Polaris thường được sử dụng.

b. Xác định riêng kinh độ người quan sát.


Từ phương trình ta suy ra:
Δλ= 1
cosφ Δh
SinA −
Δφ.cotgA
- Giả sử Δh = 0 thì
Δλ= −
Δφ.cotgA Cosφ
- Khi A = 0 180
thì Δλ tăng đến vơ cùng. - Khi A = 90
270 thì Δλ = 0
- Giả sử Δφ = 0 thì
Δλ= Δh
cosφ.CosA
- Khi A = 0 180
thì Δλ tăng đến vơ cùng. - Khi A = 90
270 thì
Δλ=± Δh
cosφ
Kết luận: Để xác định riêng kinh độ bằng thiên thể, tốt nhất là nên chọn những thiên thể ở gần vòng thẳng đứng gốc và ở những vĩ độ thấp.

Chương VII: Phương pháp đường cao vị trí


Page 55

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×