1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >

Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (199.36 KB, 24 trang )


chiếm hữu tư nhân Tư bản Chủ nghĩa, xoá bỏ thành phần kinh tế Tư bản Chủ nghĩa bằng bất cứ giá nào.
Đứng trước thực tế từ đầu những năm 80 trở lại đây, khủng hoảng Kinh tế - Xã hội nảy sinh và ngày càng trở nên trầm trọng. Để thực hiện tốt
công cuộc đổi mới đất nước Đảng ta đã khẳng định rằng phải kiên trì nghiên cứu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên lý, lý luận của
Chủ nghĩa Mac-LêNin mà trước hết là lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội vào việc đề ra các chủ trương, chính sách, các giải pháp xây dựng đất
nước.Việc đề ra những giải pháp đúng đắn vào điều kiện cụ thể của nước ta là một vấn đề hết sức khó khăn.

3. Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta.


a
Mục tiêu Do hoàn cảnh lịch sử của nước ta quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội trong
tình trạng còn lạc hậu về kinh tế, những tàn dư của của chế độ xã hội cũ còn nhiều, trải qua mấy chục năm chiến tranh, cái quá độ lại còn nặng nề,
Chủ nghĩa Xã hội thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, các thế lực thù địch ln ln tìm cách bao vây phá hoại sự nghiệp của Việt
Nam. Đó là những khó khăn lớn nhưng cũng có những thuận lợi: Chính quyền nhà nước ngày càng được củng cố, đất nước đi vào giai đoạn hồ
bình xã hội, nhân dân có lòng u nước truyền thống, cần cù trong lao động, sáng tạo, một số cơ sở vật chất kỹ thuật xây dựng hiện đại đang phát
huy hiệu quả của nó, cuộc cách mạng Khoa học Cơng nghệ cùng với xu thế quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là một thơì cơ đẩy mạnh sự phát triển
của đất nước. Mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ là ”Xây
dựng xã hội và cơ bản những cơ sở kinh tế của Chủ nghĩa Xã hội với Kiến trúc thượng tầng và chính trị, và tư tưởng văn hố phù hợp là
cho đất nước ta trở thành nước Xã hội Chủ nghãi phồn vinh ”.
19
Trong giai đoạn hiện nay, sau khi kết thúc chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ đẩy mạnh Cơng nghiệp
hố, Hiện đại hố với mục tiêu tổng qt là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý,
Quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với sự phát triển của Lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân
giàu, nước mạnh,xã hội cơng bằng, văn minh, từ nay đến năm 2020 ra sức phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp.
b
Phương hướng. Coi trọng vai trò và bản chất của nhà nước, thể hiện đầy đủ quyền và
nguyện vọng của nhân dân. Xây dựng nhà nước Xã hội Chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp
công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng cộng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân,giữ
nguyên kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của tổ quốc và của nhân dân.
Thực hiện những biến đổi có tính cơng nghiệp hố trên cả 3 lĩnh vực : Lực lượng sản xuất, Quan hệ sản xuất và Kiến trúc thượng tầng. Trong đó
phát triển Lực lượng sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu tạo tiền đề kinh tế vững chắc cho sự ra đời của phương thức sản xuất Xã hội Chủ
nghĩa. Phát triển Lực lướng sản xuất trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra dồn dập, mạnh mẽ,đ òi hỏi chúng ta phải có
quan niệm mới về cơng nghiệp hố, khơng phải là ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất với những ngành công nghiệp truyền thống theo đường cơng
nghiệp hố cổ điển mà là lựa chon những ngành cơng nghiệp thích hợp, xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống thơng tin tạo tiềm
năng nhanh chóng ứng dụng cơng nghệ mới. Bên cạnh đó phải phát triển một nền nơng nghiệp tồn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa Xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.
20
Phù hợp với sự phát triển của Lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước Quan hệ sản xuất Xã hội Chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình
thức sở hữu. Chế độ cơng hữu phải là kết quả hợp quy luật của quá trình xã hội hố thực sự chứ khơng thể tạo ra bằng biện pháp hành chính, cưỡng ép.
Chuyển từ quan hệ hiện vật sang quan hệ hàng hoá - tiền tệ trở lại đúng quy luật phát triển tự nhiên của kinh tế: Thực hiện nhiều hình thức phân phối,
lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu. Tiến hành cách mạng Xã hội Chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn
hoá. Phát huy nhân tố con người, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực để xây dựng một xã hội văn minh, giải phóng cá nhân để giải phóng xã
hội, kết hợp sức mạnh cá nhân với sức mạnh cộng đồng là động lực quan trọng của Chủ nghĩa Xã hội.
Bên cạnh đó việc ln đổi mới, kiện tồn bộ máy nhà nước là việc làm khơng kém phần quan trọng :
Chống quan liêu,c huyên quyền, độc đoán trong bộ máy nhà nước.
Phân biệt rõ chức năng, quyền hạn của các cấp, các ngành. Đưa ra một hệ thống pháp luật chặt chẽ, đồng bộ và có tính
khả thi cao. Có chính sách và quy mơ đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có
năng lực, phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước.
21
PHẦN C KẾT LUẬN
riết học Mác trong đó có học thuyết về hình thái Kinh tế - Xã hội ra đời là sự thay đổi về chất so với các tư tưởng triết học trước đây
chưa kể đến lần đầu tiên có sự kết hợp giữa duy vật và biện chứng, sự việc được xem xét trên cơ sở khách quan và tồn diện. Chủ nghĩa Mác là giải
phóng cơng nhân lao động khỏi sự bóc lột, tất nhiên chủ nghĩa Mác không phải là dấu chấm cuối cùng của triết học. Ngay trong bản thân triết học
Mác cũng mang tính mở, tức là bổ sung, hoàn thiện dần theo các quá trình lịch sử. Tuy nhiên triết học Mác được xây dựng trên một nền tảng lấy
khách quan, toàn diện làm cơ sở vì vậy triết học Mác trong đó có lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội có giá trị không chỉ trong một thời điểm lịch sử
phát triển nhất định,phục vụ cho một giai cấp nhất định. Tóm lại, lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội là một trong những thành
tựu khoa học mà C.Mác đã đề ra cho nhân loại. Lý luận đó đã chỉ ra: Xã hội là một hệ thống mà trong đó Quan hệ sản xuất phải phù hợp với một
trình độ phát triển nhất định của Lực lượng sản xuất và các Quan hệ sản xuất tạo thành một kết cấu Kinh tế - Xã hội nhất định mà trên đó dựng lên
một Kiến trúc thượng tầng pháp lý và chính trị cũng như các hình thái ý thức xã hội tương ứng. Đồng thời lý luận cũng chỉ ra rằng sự vận động và
phát triển của các Hình thái Kinh tế - Xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. Thông qua cách mạng xã hội, các Hình thái Kinh tế - Xã hội thay thế
nhau từ thấp đến cao. Tuy nhiên sự vận động và phát triển của các Hình thái Kinh tế - Xã hội vừa bị chi phối của các quy luật chung, vừa bị tác
động bởi điều kiện lịch sử cụ thể. Ngày nay xã hội lồi người đã có những phát triển mạnh mẽ hơn rất
nhiều so với thời C.Mác nhưng sự phát triển đó vẫn dựa trên cơ sở lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội, điều đó chứng tỏ rằng lý luận Hình thái Kinh tế
- Xã hội vẫn giữ nguyên giá trị của nó trong mọi giai đoạn. Tuy nhiên lý
22
luận Hình thái Kinh tế - Xã hội khơng có tham vọng giải thích được tất cả các hiện tượng của đời sống xã hội mà nó đòi hỏiđược bổ sung bằng những
phương pháp tiếp cận khoa học khác nhưng đồng thời với những phương pháp tiếp cận mới về xã hội, khơng phải vì thế mà lý luận Hình thái Kinh tế
- Xã hội trở lên lỗi thời. Lý luận về Hình thái Kinh tế - Xã hội đã chỉ ra con đường đi đến Chủ
nghĩa Xã hội là một tất yếu khách quan và chính nó đã đề ra những hướng đi đúng đắn và từ đó đưa ra những giải pháp cho cơng cuộc xây dựng đất
nước ta ngày càng phát triển tới một đỉnh cao mới. Nước ta quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội trong bối cảnh quốc tế có những
biến đổi to lớn và sâu sắc. Chủ nghĩa Xã hội đứng ttrước nhiều khó khăn thử thách, lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song chúng
ta vẫn kiên định, giữ vững lập trường, quan điểm, tư tưởng. Áp dụng linh hoạt và có sáng tạo chủ nghĩa Mác - LêNin mà cụ thể ở đây là lý luận Hình
thái Kinh tế - Xã hội của C.Mác vào thực tiễn nhằm xây dựng Xã hội Chủ nghĩa mà xã hội đó :
Do nhân dân lao động làm chủ. Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên Lực lượng sản xuất
hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất là chủ yếu. Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc v.v...
Như vậy, có thể chắc chắn để khẳng định rằng : Hình thái Kinh tế - Xã hội vẫn còn giữ ngun giá trị khoa học và tính thời đại của nó. Nó thực sự
là phương pháp luận khoa học để phân tích thời đại hiện nay nói chung và công cuộc xây dựng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng.
23
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
1
V.I.Lênin tồn tập. T4 + T26. NXB tiến bộ Maxcơva, 1982.
2
C.Mác và F.Ăngen tuyển tập T1 + T2 +T4. NXB Sự thật Hà Nội 1980.
3
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội.NXB Sự thật Hà Nội,1991.
4 Tập II, giáo trình Triết học Mác-LêNin.
5 Tập I, giáo trình Kinh tế Chính trị.
6 Các báo và tạp chí :
Tạp chí Triết học Số 03,04,05,06 năm 1999 Tạp chí Triết học Số 031996
Nghiên cứu lý luận Số 051999.
24

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×