1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Ảnh hưởng tới việc mở rộng thị phần Ảnh hưởng tới doanh thu lợi nhuận của công ty Ảnh hưởng chung tới hoạt động kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.14 KB, 57 trang )


tuy có nhiều ưu điểm là năng động nhiệt huyết nhưng cũng gây những khó khăn nhất định trong việc tạo ra một văn hoá chung, văn hoá nhân viên của BIC.
Năm 2007 là năm thứ 2, BIC chuyển sang tập trung khai thác bảo hiểm gốc theo định hướng thị trường ít tập trung vào hoạt động tái bảo hiểm. Với những sản
phẩm mới được triển khai tại công ty. Là năm tiếp theo triển khai bảo hiểm xe môtô- xe máy, bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân. Triển khai chương trình Bancassurance, sản
phẩm đầu tiên là bảo hiểm tai nạn con người cho người gửi tiết kiệm tại BIDV. Trong năm 2007 có giới thiệu về thương hiệu BIC và các sản phẩm mới của công ty để
khách hàng có thể biết đến là một nhiệm vụ quan trọng. Hệ thống mạng lưới như các chi nhánh, các phòng dịch vụ khách hàng, đại lý
mới hình thành và tiếp tục trong quá trình phát triển. Sau một năm đi vào hoạt động với công tác xây dựng thương hiệu còn chỉ là ở
trong giai đoạn đầu thực sự hiệu quả của công tác này chưa thực sự tác động mạnh mẽ đến kết quả kinh doanh của BIC. Nhưng phần nào nó cũng thể hiện những cố
gắng nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên BIC luôn muốn BIC được khách hàng, đối tác nghĩ đến khi nói về bảo hiểm phi nhân thọ.

2.3.2 Ảnh hưởng tới việc mở rộng thị phần


Việc chia tách liên doanh đã dẫn tới việc thay đổi cơ bản nguồn nhân lực. Nhiều cán bộ có kinh nghiệm đã chuyển công tác. Hơn nữa hoạt động kinh doanh bảo
hiểm phi nhân thọ lại có một đặc thù là sự ra đi của cán bộ kéo theo sự ra đi của khách hàng. Tuy nhiên thị phần của BIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ lại
tăng lên từ 0,45 năm 2005 lên 0,75 vào cuối năm 2006. Với chiến lược về thương hiệu đang được tích cực triển khai kế hoạch về thị
phần trong những năm tới mà BIC đưa ra là hồn tồn có cơ sở. Kế hoạch về thị phần từ năm 2007-2010 như sau:
Bảng 4: Kế hoạch phát triển thị phần giai đoạn 2007-2010
Năm 2007
2008 2009
2010 Thị phần
2,1 3,9
4,9 6,1
Nguồn: Phòng kinh doanh

2.3.3 Ảnh hưởng tới doanh thu lợi nhuận của công ty


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 39
Kết quả kinh doanh đáng khích lệ, đặc biệt là về lợi nhuận. Mặc dù có nhiều khó khăn trong năm đầu tiên hoạt động nhưng doanh thu năm sau cao hơn năm trước
đạt 49.217 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12.500 triệu đồng đến cuối năm 2005 Liên doanh lỗ gần 4 tỷ đồng.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 49 200 triệu đồng, tăng 10 so với năm 2005. Với việc mất đi nhiều lợi thế sau chuyển giao, doanh thu khai thác từ bảo hiểm
gốc này khẳng định sự nỗ lực rất lớn của BIC trong việc không để mất thị phần. Doanh thu từng quý trong năm 2006 thể hiện qua bảng sau:
Bảng 5: Doanh thu từng quý trong năm 2006
Đơn vị: Tỷ đồng Quý
I II
III IV
Doanh thu phí 11200
19500 35100
49200 Lợi nhuận trước thuế
2,1 5,4
7,76 12,5
nguồn: Phòng kinh doanh

2.3.4 Ảnh hưởng chung tới hoạt động kinh doanh


Để xác định ảnh hưởng chung của chương trình xây dựng thương hiệu tới kết quả kinh doanh của BIC ta xem xét bảng 5 là bảng tổng hợp kết quả kinh doanh đến
ngày 31122006
Bảng 6: Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh đến 31122006
Đơn vị: Triệu đồng
1 Tổng doanh thu phí bảo hiểm 45000
49217 110
2 Doanh thu phí thuần 31500
32489 103
3 Thu từ hoạt động đầu tư 9370
19983 213
4 Lợi nhuận trước thuế 8180
12460 153
5 ROE 2,90
4,71 162
6 Lợi nhuận sau thuế bình quân đầu người 70
125 178
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2006 BIC Từ bảng số liệu trên ta thấy các chỉ tiêu: Tổng doanh thu phí, doanh thu phí
thuần, thu từ hoạt động động đầu tư, lợi nhuận trước thuế, ROE, lợi nhuận sau thuế
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 40
bình qn đầu người đều hồn thành và vượt mức kế hoạch được giao. Trong đó vượt mức cao nhất là thu từ hoạt động đầu tư đạt 213 so với kế hoạch được giao vượt
mức 113 so với kế hoạch. Lợi nhuận sau bình quân đầu người đạt 178 so với kế hoạch vượt mức 78 so với kế hoạch. Doanh thu phí thuần đạt 103 so với kế
hoạch. Điều này chứng tỏ rằng hoạt động đầu tư tại BIC được tiến hành và tương đối đạt hiệu quả. Hoạt động kinh doanh tương đối đạt hiệu quả vì lợi nhuận sau thuế đạt
ở mức cao 125 triệu đồng. Trong năm 2006 kết quả kinh doanh là có hiệu quả ta có thể biểu diễn tỷ lệ hồn
thành so với kế hoạch của tổng doanh thu phí, doanh thu phí thuần, thu từ hoạt động đầu tư và lợi nhuận trước thuế bằng biểu đồ sau để thấy rõ hơn tỷ lệ hoàn thành so
với kế hoạch của các chỉ tiêu này.
Doanh thu phí bảo hiểm gốc trong năm 2006 là 40 217 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước là 25 834 triệu đồng tăng 4,63. Để thấy rõ hơn ta có thể so sánh về
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 41
tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2006 như sau:
Bảng 7: Tẳng trưởng phí bảo hiểm gốc của một số doanh nghiệp năm 2005-2006
Đơn vị: Triệu đồng
TT Doanh nghiệp
Phí bảo hiểm gốc Năm 2006
Năm 2005 tăng
giảm
1 BẢO LONG
111.842 113.723
1,76 2
BẢO MINH 1.386.058
1.178.266 21,8
3 BẢO NGÂN
23.750 17.445
0,37 4
BẢO NƠNG 5
BẢO TÍN 6
BẢO VIỆT 2.217.177
2.119.005 34,87
7 BIC
40.217 25.834
0,63 8
AAA 54.893
5.080 0,86
9 BH LIÊN HIỆP
130.666 115.102
2,06 10
GROUPAMA 1.739
1.108 0,03
11 LIBERTY
12 PJICO
670.136 710.595
10,54 13
PTI 281.292
265.602 4,42
14 PVI
1.163.877 710.589
18,31 15
QBE 23.811
37.561 0,37
16 SAMSUNG VINA
47.576 25.844
0,75 17
VIA 94.913
74.474 1,49
18 VIỄN ĐÔNG
109.938 86.077
1,73 19
TỔNG 6.357.930
5.486.305 100
Nguồn: Bản tin hiệp hội bảo hiểm Việt Nam số 42006
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 42
3.1. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA BIC TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1. Định hướng chung

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×