1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Phương trình tăng trưởng bền vững: Rủi ro do tăng trưởng quá nhanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (771.83 KB, 84 trang )


thành, tốc độ tăng trưởng bò giảm sút. Giai đoạn 4- suy thoái, doanh thu giảm dần, công ty phải thanh toán các khoản tái đầu tư và tìm kiếm cơ hội đầu tư khác nếu
có. Vấn đề tăng trưởng bền vững được đặt ra khi công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng và huy động mọi nguồn lực để phát triển, các nguồn lực tài chính trở nên
căng thẳng và bức bách nếu tăng trưởng quá nhanh do để có sự tăng trưởng về doanh thu, phải có sự gia tăng về đầu tư các loại tài sản.

1.4.2. Phương trình tăng trưởng bền vững:


Tăng trưởng bền vững là mức giới hạn trần mà công ty có thể đạt được nhưng vẫn không làm cạn kiệt các nguồn lực tài chính của mình.
Phương trình tăng trưởng bền vững:
Phương trình tăng trưởng bền vững được xác đònh như sau: g = Thay đổi trong vốn chủ sở hữu = R x ROE = PRAT 1.6
Vốn chủ sở hữu đầu kỳ Trong đó:
R: tỷ lệ lợi nhuận giữ lại ROE= hệ số lãi ròng P x số vòng quay tài sản A x đòn bẩy tài chính T
T= tài sản vốn chủ sở hữu đầu kỳ
Ý nghóa phương trình: g chính là tốc độ tăng trưởng doanh thu phù hợp với các giá
trò cho trước gồm: -Hai hệ số về tình hình hoạt động là hệ số lãi ròng và số vòng quay tài sản.
-Hai hệ số phản ánh các chính sách tài chính là tỷ lệ lợi nhuận giữ lại và đòn bẩy tài chính.

1.4.3. Rủi ro do tăng trưởng quá nhanh


Đối với các công ty nhỏ vừa thì tăng trưởng nhanh là một dấu hiệu tốt cho thấy công ty đang dần khẳng đònh thương hiệu, sản phẩm công ty đang được thò
trường chấp nhận, cầu về sản phẩm gia tăng, thò phần phát triển. Khi mở rộng sản xuất, công ty cần rất nhiều vốn để gia tăng dòch vụ, mở rộng văn phòng nhà xưởng,
thuê và đào tạo thêm nhân viên, tuyển thêm quản lý… Công ty có thể gia tăng đòn cân nợ, nhưng nếu vượt quá giới hạn vay và sẽ không vay được nữa, công ty sẽ lâm
vào tình trạng thiếu tiền mặt. Mặt khác, do tăng trưởng quá nhanh kiểm soát bò thả lỏng, dòch vụ công ty sẽ không đạt được chất lượng tốt như ban đầu và dần dần bò
tẩy chay. Tăng trưởng quá mức giới hạn tăng trưởng bền vững sẽ gây ra rất nhiều khó khăn về tài chính. Để tăng trưởng bền vững công ty phải có kế hoạch tăng
trưởng hợp lý với các kế hoạch tài chính thích hợp trong từng giai đoạn và có kế hoạch đầu tư dài hạn.

1.4.4. Tăng trưởng cân bằng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

×