1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Khái niệm thành phẩm: Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.71 KB, 20 trang )


Phần I Những vấn đề cơ bản về kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

I. Những khái niệm và nguyên tắc


1. Khái niệm thành phẩm:


Thành phẩm là sản phẩm đã đợc chế tạo xong ở giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ trong xí nghiệp, đợc kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật
quy định và ®· nhËp kho. Trong ®iỊu kiƯn hiƯn nay, mét khi sản xuất phải gắn liền thị trờng thì chất l-
ợng sản phẩm về cả hai mặt nội dung và hình thức sản phẩm càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết đối với doanh nghiệp. Thành phẩm đợc sản xuất ra với chất lợng tốt
phù hợp với yêu cầu của thị trờng đã trở thành yêu cầu quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Việc duy trì ổn định và không ngừng phát triển sản xuất của doanh
nghiệp chỉ có thể thực hiện đợc khi chất lợng sản phẩm sản xuất ngày càng tốt hơn và đợc thị trờng chấp nhận. Sản phẩm của xí nghiệp công nghiệp sản xuất ra chủ yếu
là thành phẩm, ngoài ra còn có thể bán thành phẩm. Bán thành phẩm là những sản phẩm mới kết thúc quy trình công nghệ sản xuất trừ công đoạn công đoạn cuối
cùng đợc nhập kho hay chuyển giao để tiếp tục chế biến hạơc có thể bán ra ngoài.

2. Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm


Thoả mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội là mục đích mà doanh nghiệp sản xuất đều vơn tới. Do đó thành phẩm doanh nghiệp sản xuất ra phải đợc đa đến tay ngời tiêu
dùng thông qua quá trình tiêu thụ, tiêu thụ là khâu cuối cùng trong chu trình tái sản
xuất của doanh nghiệp. Tiêu thụ thành phẩm có thể thoả mãn đợc nhu cầu của các đơn vị khác hoặc của cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp. Thành phẩm cũng có thể
đợc cung cấp giữa các đơn vị trong cùng một công ty, trờng hợp này đợc gọi là tiêu thụ nội bộ.
Tiêu thụ thành phẩm là việc đa thành phẩm từ lĩnh vực sản xuất vào lĩnh vực lu thông thực hiện việc tiêu dùng theo những mục đích đã xác định khi bắt đầu sản
xuất. Quá trình tiêu thụ thành phẩm là quá trình thực hiện giá trị sử dụng của thành phẩm thông qua quan hệ trao đổi. Trong quan hệ này, doanh nghiệp chuyển nhợng
cho ngời mua thành phẩm của mình và tiêu thu lại ở ngời mua số tiền hàng tơng ứng với giá trị của sở thành phẩm đó.
3

3. Các nguyên tắc cơ bản trong quá trình tiêu thụ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

×