1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Những u điểm Những nhợc điểm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.71 KB, 20 trang )


Phần III.
Những nhận xét và giải pháp về tình hình tiêu thụ tại DN

I. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ


1. Những u điểm


Trong những năm vừa qua tình hình tiêu thụ trong doanh nghiệp ngày càng tăng. Doanh thu năm sau cao hơn năm trớc. DN ngày càng khẳng định đợc uy tín của
mình với khách hàng, bạn hàng và nhà cung cấp. Hoạt động kinh doanh tại DN mang
lại lợi nhuận cao. DN không chỉ có khách ở trong thành phố mà còn có khách ở c¸c tØnh kh¸c, c¸c Quèc gia kh¸c nh: Trung Quèc, Anh, Pháp Điều này đã tạo động
lực điều kiện thuận lợi cho DN trong việc huy động vốn mở rộng thị trờng kinh
doanh

2. Những nhợc điểm


Để ngày càng mở rộng thị trờng thì DN phải có những kế hoạch makerting phù hợp. DN còn thiếu những nhà quản trị có đầu óc chiến lợc, các nhà quản trị trong
DN vẫn dập khuôn bắt trớc cha có khả năng sáng tạo. Đội ngũ nhân viên bán hàng cùa DN còn yếu kém về năng lực, cha có kiến thức về nghiệp vụ bán hàng. Nhân
viên trong DN chủ yếu là lao động phổ thông, hợp đồng lao động tính theo thời vụ cho nên rất khó khăn trong công tác đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Lao
động có trinh độ ngoại ngữ trong DN hiện nay cha có, đây là công việc DN cần phải khắc phơc ngay trong thêi kú më cưa vµ héi nhËp của đất nớc ta. Nhất là hiện nay đất
nớc ta đã gia nhập vào tổ chức thơng mại lớn nhất của thế giới WTO vào năm 2007.
18
Kết Luận
Một lần nữa chúng ta có thể khẳng định kế toán tiêu thụ là một bộ phận rất quan trọng trong quá trình s¶n xt kinh doanh cđa DN trong nỊn kinh tÕ thị trờng.
Thực tế tại doanh nghiệp: Nhà hàng Bia hơi Thuỳ Linh cho thấy công tác tổ chức kế toán tiêu thụ giúp lãnh đạo DN lắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh. Nó
phản ánh chính xác tình hình sản xuất kinh doanh từ đó DN có những biện pháp chỉ đạo đứng đắn.
Là một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. DN luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ với nhà nớc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nớc. DN đang dần từng bớc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, em đã đi sâu nghiên cứu và qua đó đa ra một số ý kiến nhằm đóng góp một phần nhỏ
hoàn thiện hơn công tác tổ chức kế toán tiêu thụ. Tuy nhiên, do thời gian hạn chế và trình độ của bản thân có hạn nên những
vấn đề đa ra không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong rằng sẽ nhận đợc những ý kiến đóng góp của thầy cô giáo.
19
Tài liệu tham khảo

1. Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam .


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

×