1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Xác định đối tượng ghi tài sản cố định hợp lý: Phân loại tài sản cố định một cách khoa học:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (324.28 KB, 60 trang )


CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN KẾ TOÁNTÀI SẢN CỐ ĐỊNH


I. NGUYÊN TẮC CHUNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:
Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài. Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, tài sản cố định bị hao mòn dần
và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí kinh doanh. Khác với đối tượng lao động tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh và giữ
nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc hư hỏng. Khi hạch toán tài sản cố định cần quán triệt các nguyên tắc sau:

1. Xác định đối tượng ghi tài sản cố định hợp lý:


Đối tượng hạch toán ghi tài sản cố định là từng tài sản cố định riêng biệt, có kết cấu đặc biệt và thực hiện một số chức năng nhất định hoặc có thể là một tổ
hợp liên kết nhiều bộ phận cùng thực hiện một chức năng. Trên cơ sở đối tượng đã xác định cần xây dựng số hiệu của từng đối tượng tài sản cố định nhằm thuận
tiện và tránh nhầm lẫn trong hạch toán và quản lý tài sản cố định.

2. Phân loại tài sản cố định một cách khoa học:


Do tài sản cố định trong doanh nghiệp có nhiều loại với nhiều hình thái biểu hiện, tính chất đầu tư, cơng dụng và tình hình sử dụng khác nhau.. nên để thuận
tiện cho việc quản lý và hạch toán tài sản cố định, cần phân loại tài sản cố định. Mỗi cách phân loại có tác dụng khác nhau đối với cơng tác hạch tốn và quản lý.
Chẳng hạn, theo hình thái biểu hiện kết hợp tính chất đầu tư, toàn bộ tài sản cố định trong sản xuất được chia thành:
- Tài sản cố định hữu hình: Là tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp
nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình. Các tài sản được ghi nhận tài sản tài sản cố định
hữu hình phải thoả mãn đồng thời tất cả 4 tiêu chuẩn sau:
+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
Trang
3
+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy + Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm
+ Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.
- Tài sản cố định vơ hình: Là những tài sản cố định khơng có hình thái vật
chất thật nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng
thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vơ hình. Các tài sản cố định vơ hình được ghi là tài sản cố định vơ hình phải thoả mãn đồng thời tất cả 4 tiêu
chuẩn giống như tài sản cố định hữu hình ở trên.
- Tài sản cố định thuê tài chính: Là tài sản cố định mà doanh nghiệp đi thuê
dài hạn và được bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản. Tiền thu về cho thuê đủ cho người cho thuê trang trải được
chi phí của tài sản cộng với khoản lơị nhuận từ đầu tư đó. Trong từng loại tài sản cố định kể trên, lại được chi tiết thành từng nhóm theo
kết cấu, theo đặc điểm, theo tính chất...

3. Xác định giá trị ghi sổ của tài sản cố định chính xác:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×